Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 juni 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging provincie en gemeente Utrecht en U10 voor een werkbezoek over de bereikbaarheid van regio Utrecht

 4. 4

  Uitnodiging Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) voor een werkbezoek aan Full Motion Flight Simulator

 5. 5

  Aanbod Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) om een kennismakingsgesprek te voeren

 6. 6

  Aanbod Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek over IenW-onderwerpen

 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet implementatie EETS-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nahang besluit tot wijziging van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpwijziging Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Spreektijden tijdens wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 23 juni 2021 van 14.00 - 17.00 uur

  Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld conform onderstaande verdeling.
  Noot: Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: VVD 4 en 2; D66 4 en 2; PVV 3,5 en 1,5; CDA 3,5 en 1,5; SP 3 en 1,5; PvdA 3 en 1,5; GL 3 en 1,5; PvdD 2,5 en 1,5; ChristenUnie 2 en 1; FvD 2 en 1; Volt 1,5 en 1; JA21 1,5 en 1; SGP 1,5 en 1; DENK 1,5 en 1; Groep Van Haga 1,5 en 1; Fractie Den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1 min.
 15. 15

  Publicaties ILT van maart en april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverantwoording NS en ProRail 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten nadere verkenning intercityverbinding Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake brief aan provincie Limburg m.b.t. Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 23 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eerste maandrapportage “corona-inhaalslag examens” van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Maandrapportage CBR april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RIVM-rapport "Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op commissiebrief inzake de brief van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  OVV-waarschuwing luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vergoeding testen voor uitgaande reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervallen tijdelijk verbod burgerluchtverkeer in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake 'Kapseizen en zinken viskotters'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage 'Ecologische effecten van het incident met de MSC Zoe op het Nederlandse Waddengebied'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken werkzaamheden aan project verruiming Sluiscomplex

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen met betrekking tot maritieme zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken m.b.t. Europese Richtlijn beroepskwalificaties Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Offshore Yacht Charter over de certificering van kleinschalige zeilende zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie subsidieregeling Fietsersbond

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel aanpassing tarieven transportsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang Klimaatakkoord mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Resultaten Bestuursakkoord Water

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vragen commissie over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Update Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport naar aanleiding van de motie De Groot en Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Resultaat toetsing niet-primaire rijkskeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op de Integrale Circulaire Economie-rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag schriftelijk overleg Transportraad 3 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag schriftelijk overleg Milieuraad 10 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Appreciatie op het gewijzigde amendement van het lid Hagen c.s. over uitsluiten inzet van biobrandstof uit sojaolie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om reactie op de brief van Impuls & Woortblind over dexamfetamine-gebruikers in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota ministerie IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
  Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen, zie deze agenda. 
  7. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
  8. 
  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
  9. Wetsvoorstel implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
  Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 07-06-2021, zie deze agenda. 
  10. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
  Inbreng voor het verslag geleverd op 07-06-2021.
  11. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14-06-2021
 58. 58

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

  Commissiedebatten
  08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (11)
  09-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Water (16)
  15-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS* (12)
  Besluit: Het commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS op 15 juni 2021 wordt met een uur ingekort en duurt tot uiterlijk 20.15 uur. 
  16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (16)
  22-06-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat CBR (4)
  Besluit: Het commissiedebat CBR op 22 juni 2021 komt te vervallen en wordt ingepland in september 2021. 
  23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (12)
  24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (40)
  01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid* (6)

  NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

  Procedurevergaderingen
  23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Technische briefings en rondetafelgesprekken
  10-06-2021 15.00 - 16.00 Technische briefing Luchtvaart (videoverbinding) (de leden Rudmer Heerema (VVD), Hagen (D66), Bouchallikh (GroenLinks), Thijssen (PvdA) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld)
  14-06-2021 09.45 - 10.45 Technische briefing MIRT (videoverbinding) (de leden Peter de Groot (VVD), Geurts (CDA) en Bouchallikh (GL) hebben zich aangemeld) 
  30-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing ARk inzake de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (videoverbinding)
  (de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), Beckerman (SP), Bouchallikh (GL) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld) 


  Petities
  08-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie Longfonds en de Long Alliantie Nederland bieden het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’ aan (videoverbinding)

  Schriftelijke activiteiten
  07-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet milieubeheer ter bevordering van schone, energiezuinige wegvoertuigen (implementatie)*
  10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota (Min IenW, Deltafonds, Infrastructuurfonds)*
  14-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding)*
  01-07-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 12-13 juli 2021*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 59. 59

  Ongeplande plenaire activiteiten

  Debat
  4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27-11-2018

  Dertigledendebatten
  25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
  26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 04-12-2019
  27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17-12-2019

  Tweeminutendebatten
  - Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi
  Aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK)
  Tweeminutendebat Circulaire economie
  Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  - Tweeminutendebat Verkeersveiligheid
  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
  - Tweeminutendebat Maritiem 
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)