Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 26 mei 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 26 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 26 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbod voor een technische briefing over de door de commissie verzochte update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart op 21 juni 2021 van 9.45 tot 10.45 uur

Details

Tijdens de procedurevergadering van 12 mei 2021 is besloten de heren Peeters (Breda University of Applied Sciences) en Melkert (TU Delft) te verzoeken hun factsheet uit 2018 te actualiseren. Zij hebben inmiddels aangegeven graag te voldoen aan dit verzoek. Zij zullen de geactualiseerde factsheet opleveren in de week voorafgaand aan het commissiedebat Luchtvaart (24 juni 2021). Zij bieden aan om de geactualiseerde factsheet mondeling toe te lichten.
Besluit: Technische briefing organiseren. De leden Michon-Derkzen (VVD), Hagen (D66), Bouchallikh (GL) en Van Raan (PvdD) melden zich aan. 
9
Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en uitrustingsstukken

Te behandelen:

12
Jaarverslagen, Slotwetten en Rekenkamer-rapporten over 2020

Te behandelen:

18
Voorstel van de commissie EZK om gezamenlijk met de commissies van OCW en IenW een wetgevingsoverleg te voeren inzake de voorgestelde bestedingen vanuit het Nationaal Groeifonds

Te behandelen:

50
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

Commissiedebatten
26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021* (9 brieven)
27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (12 brieven)
01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid (13 brieven)
02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem (12 brieven) 
08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (11 brieven)
09-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water (14 brieven)
16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (16 brieven)
15-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS* (11 brieven)
22-06-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat CBR (3 brieven)
23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (2 brieven)
24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (40 brieven)
01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid* (4 brieven)

NB Op verzoek van de commissie staan achter deze debatten de aantallen geagendeerde brieven. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

Technische briefings en rondetafelgesprekken
25-05-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing CBR over Plan van aanpak examenafname (videoverbinding)
25-05-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Advies dhr. Roemer over de rijschoolbranche (videoverbinding)
02-06-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Tour de Force - Nationaal Toekomstbeeld Fiets (videoverbinding)
03-06-2021 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Tolvrije Westerscheldetunnel
10-06-2021 15.00 - 16.00 Technische briefing Luchtvaart (videoverbinding)
30-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing ARk inzake de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (videoverbinding)

Petities
25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" (videoverbinding)
25-05-2021 13.45 - 14.00 Petitie IPO biedt de Krachtenkaart circulaire economie en de Kansenkaarten circulaire economie aan (videoverbinding)
01-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie De Kerngroep Ring Utrecht biedt 128.000 handtekeningen aan tegen verbreding van Rijksweg A27 (videoverbinding)
08-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie Longfonds en Long Alliantie Nederland bieden het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’ aan (videoverbinding)

Procedurevergaderingen
09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoverbinding)
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
51
Geplande schriftelijke activiteiten tot het zomerreces

Details

25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van commissie Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) inzake rapport “Om de leefomgeving”
25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
26-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 10 juni 2021*
27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
31-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2 en rapportage ADR
07-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet milieubeheer ter bevordering van schone, energiezuinige wegvoertuigen (implementatie)*
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*
01-07-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 12-13 juli 2021*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
52
Ongeplande plenaire debatten

Details

Debat
5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27-11-2018

Dertigledendebatten
32. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
33. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 04-12-2019
34. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17-12-2019

Tweeminutendebatten 
Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma
Aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)
Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi
Aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK)
53
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Plenaire behandeling voorzien op 20-05-2021.
7. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
Inbreng voor het verslag geleverd op 22-04-2021.
8. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021. 
9. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
10. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
Inbreng voor het verslag geleverd op 12-05-2021.
11. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 07-06-2021.
12. Goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
Zie deze agenda. 
54
Voorstel van het lid Bouchallikh (GL) om de brief Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam van de lijst met controversiële brieven af te halen

Te behandelen:

55
Kennisagenda 2021