E-mailprocedure : Verzoek voor het organiseren van een hoorzitting met de CEO’s van de grote supermarkten in Nederland, over de lonen van de supermarktmedewerkers

De vergadering is geweest

7 december 2020
14:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Smeulders (GL) om een hoorzitting te organiseren met de CEO’s van de grote supermarkten in Nederland, over de lonen van de supermarktmedewerkers.
Graag verneem ik uiterlijk maandag 7 december a.s. om 14.00 uur of u met verzoek instemt. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
 
Noot: Indien de commissie instemt met het verzoek, uw eventuele participatie in een voorbereidingsgroep
Indien de commissie het verzoek steunt, dan is het voorstel om een voorbereidingsgroep een conceptprogramma voor de hoorzitting te laten  opstellen. Dit conceptprogramma kan ter instemming aan de commissie worden voorgelegd in de procedurevergadering van dinsdag 15 december a.s.. Mocht u het verzoek steunen dan wordt u gevraagd hierbij aan te geven of u bereid bent in een voorbereidingsgroep te participeren.  
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
M.E. Esmeijer, 
griffier van de vaste commisise voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek voor het organiseren van een hoorzitting met de CEO’s van de grote supermarkten in Nederland, over de lonen van de supermarktmedewerkers

    Te behandelen:

    Loading data