E-mailprocedure : Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om de regering te verzoeken om de zeven scenario's van het RIVM uit februari jl. per ommegaande aan de Kamer te zenden

De vergadering is geweest

3 december 2020
17:00 uur
Zojuist is tijdens de procedurevergadering van de commissie VWS besloten om het onderstaande verzoek van het lid Ploumen (PvdA) per e-mailprocedure aan u voor te leggen.
Het lid Ploumen heeft een verzoek naar aanleiding van het artikel ‘Ministerie dacht nog in februari dat coronavirus minder dodelijk was dan griep’. Hierin wordt geschreven over zeven vertrouwelijke scenario’s van het RIVM die eind februari zijn opgesteld. Het lid Ploumen stelt voor om de regering te vragen deze scenario’s per ommegaande aan de Kamer te zenden.
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag, 3 december 2020, om 17.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Van: Erpenbeek De Wolff, E.M.
Verzonden: donderdag 3 december 2020
Aan: Post, H.; Bakker, J.J. (Julie-Jet)
Onderwerp: Rondvraag of email procedure
 
Geachte griffier,
 
Namens Lilianne Ploumen (PvdA) het verzoek aan de collega’s om de regering te vragen de 7 scenario’s die het RIVM eind februari j.l. opstelde per ommegaande aan de Kamer te zenden.
 
Zo mogelijk nog als aanvullend punt voor de rondvraag van de procedurevergadering van heden. Anders graag via email procedure.
 
Vriendelijke groet,
Marieke Erpenbeek de Wolff
Senior beleidsmedewerker VWS
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om de regering te verzoeken om de zeven scenario's van het RIVM uit februari jl. per ommegaande aan de Kamer te zenden

    Te behandelen:

    Loading data