Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek tot het organiseren van een rondetafelgesprek inzake de positie en belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en nabestaanden, en daarvoor o.a. de volgende organisaties uit te nodigen: SHN, Fonds Slachtofferhulp, de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek om toezending van de evaluatie van de gang van zaken bij ambtshalve verstrekte informatie over onherroepelijke strafvonnissen aan verdragslanden bij het Europese Rechtshulpverdrag zoals genoemd in Kamerstuk 29279, nr. 559, na afronding van deze evaluatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport Onzichtbare Slachtoffers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en daarbij in te gaan op de aanbevelingen en specifiek de aanbevelingen rondom betrokkenheid van ouders bij kindermisbruik, te ontvangen voor het commissiedebat over kindermisbruik en seksueel geweld van 16 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek om een brief n.a.v. de aangenomen motie van het lid Eerdmans c.s. over het verlengen van de overeenkomst met AMBER Alert (Kamerstuk 29668, nr. 61)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoeken om brief over de uitvoering motie van de leden Van der Werf en Koekkoek over een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek regulier stand van zaken over de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid over stand van zaken inzake wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brieven vervallen plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Brieven vervallen plenaire debat over pro-anorexia coaches die meisjes misbruiken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief vervallen plenaire debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brieven vervallen plenaire debat over het bericht dat de minister J&V zich bemoeide met een strafzaak tegen Shell

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brieven vervallen plenaire debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Brief vervallen plenaire debat over bedreigingen van de media

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Disciplinair stelsel en gerelateerde zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Drugs van 2 juni 2021, over het drugsbeleid m.b.t. lachgas en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beslissing op Wob-verzoek juridische grondslag avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de berichten ‘Dode (64) en vier gewonden bij steekpartij De Pijp, verdachte toonde verward gedrag’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Strafrechtketenmonitor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoek klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toelichting op de functionaliteit vermist-kind-alertering in het Burgernet-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezending van de conceptnotitie van de Landsadvocaat inzake input voor motivering avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SIGV Tolken en Vertalers Coöperatie U.A. inzake aanbesteding tolkdiensten IND

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Integrale aanpak cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en voortgangsrapportage de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Markuszower over het transparant verstrekken van volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen (Kamerstuk 35570-VI-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang aanpak stalking

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang ambities en prestaties strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken over het stelsel beroepsziekten en dienstongevallen en afdoening lopende (restschade) zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzamelbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Moties groepsaansprakelijkheid en preventief fouilleren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Samenhangend inspectierapport cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (Kamerstuk 34091)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport "Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit, Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering"

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Themastudie georganiseerde criminaliteit en Nationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Spoedbevriezing

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  WODC-onderzoeksrapport “Van Ouder op Kind”, een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering van de motie van het lid Bikker c.s. over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit (Kamerstuk 35564-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitvoering van de motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV (Kamerstuk 30821-138)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Tussenrapportage Procesevaluatie en Actieonderzoek versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen (Kamerstuk 35564-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat steeds meer journalisten zich bedreigd voelen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brief vervallen plenaire debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brief vervallen plenaire debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Versoepeling coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beleidsreactie betalingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Openbaarmaking verweesde adviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Inwerkingtreding en toepassing van de Wet SenB - onmiddellijke werking en getroffen overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Adoptie van 9 juni 2021, over de plaatsing van siblings bij interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport fiscaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke toepassing van de SBF-regeling vanaf 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Conceptwetsvoorstel inzake mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek inzake openbaarmaking verkenning jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op artikel inzake Arnhemse villamoord

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Uitnodiging voor een werkbezoek aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Brief vervallen plenaire debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Brief vervallen plenaire debat over paspoorthandel in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Brieven vervallen plenaire debat over de cijfers over criminaliteit door asielzoekers en de toename van het aantal illegalen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Landenbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Landenbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag bezoek Griekenland en voortgang Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Beleidsreactie Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op het steekincident en afschrift brief van LGBT Aylum support inzake de situatie op het AZC te Echt

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Landenbeleid Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op het verzoek van het lid Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 juni 2021, over het bericht ‘Denemarken verscherpt asielbeleid: opvang in ‘gastland’ buiten Europa’

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Landenbeleid Libanon

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Stand van zaken over beleidsontwikkelingen in het mensenhandel-domein en reactie op de openstaande moties en toezeggingen m.b.t. mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Brief vervallen plenaire debat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Brief vervallen plenaire debat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verslag van de JBZ-raad van 7-8 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Compromisvoorstel EUAA-verordening (asielagentschap van de EU)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Beantwoording vragen die gesteld zijn tijdens het mondelinge vragenuur van 8 juni 2021 over de repatriëring van een uitreizigster

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Geannoteerde Agenda informele JBZ-raad 15-16 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Overzicht van interparlementaire activiteiten in de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 22 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Technische briefing "Monitoring vrijgekomen terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf"

  Tijdens het plenaire debat over het terug naar Nederland halen van IS-vrouwen en hun kinderen, heeft de minister een vertrouwelijke technische briefing toegezegd over de monitoring van vrijgekomen terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf. De commissie stemt in met deze briefing.
 89. 89

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Opzet voorstel rondetafelgesprek Jezidi's