Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 7 juli 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 30 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 7 juli 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Brief lid / fractie
Download Verzoeken om brief over de uitvoering motie van de leden Van der Werf en Koekkoek over een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek tot het organiseren van een rondetafelgesprek inzake de positie en belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en nabestaanden, en daarvoor o.a. de volgende organisaties uit te nodigen: SHN, Fonds Slachtofferhulp, de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers.

Te behandelen:

3
Verzoek om toezending van de evaluatie van de gang van zaken bij ambtshalve verstrekte informatie over onherroepelijke strafvonnissen aan verdragslanden bij het Europese Rechtshulpverdrag zoals genoemd in Kamerstuk 29279, nr. 559, na afronding van deze evaluatie.

Te behandelen:

4
Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport Onzichtbare Slachtoffers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en daarbij in te gaan op de aanbevelingen en specifiek de aanbevelingen rondom betrokkenheid van ouders bij kindermisbruik, te ontvangen voor het commissiedebat over kindermisbruik en seksueel geweld van 16 september 2021

Te behandelen:

10
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

Te behandelen:

13
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
40
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (Kamerstuk 34091)

Te behandelen:

47
Uitvoering van de motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV (Kamerstuk 30821-138)

Te behandelen:

77
Reactie op het verzoek van het lid Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 juni 2021, over het bericht ‘Denemarken verscherpt asielbeleid: opvang in ‘gastland’ buiten Europa’

Te behandelen:

89
Stafnotitie - Planning commissiedebatten na het zomerreces’
90
Technische briefing "Monitoring vrijgekomen terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf"

Details

Tijdens het plenaire debat over het terug naar Nederland halen van IS-vrouwen en hun kinderen, heeft de minister een vertrouwelijke technische briefing toegezegd over de monitoring van vrijgekomen terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf. De commissie stemt in met deze briefing.
91
Brievenlijst

Te behandelen:

92
Opzet voorstel rondetafelgesprek Jezidi's
93
Stafnotitie - Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers