Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de leden Markuszower en De Graaf inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring Overeenkomst van Frankrijk, België en Nederland met Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging van de Overeenkomst met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding en met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang 6e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft juli t/m december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit bescherming koopvaardij

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen bij de Landelijke Eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Politie van 3 april 2021, over de Inrichting en doorontwikkeling Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tussenevaluatie handhaving corona gedragsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Azarkan. gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 februari 2021, over het bericht ‘Amnesty: moslims slachtoffers van Europees antiterreurbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slotbrief Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage OM n.a.v. rapport commissie Fokkens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek tip- en beloningsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel toezending brief inzake wettelijke grondslagen NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op motie van het lid Van der Staaij over onderkennen van het probleem van oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij criminaliteitscijfers (Kamerstuk 35570-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van 21 april 2021 inzake het onderbrengen van de vermist-kind-alertering bij Burgernet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Becker over juridisch onderzoeken of een verbod van de Grijze Wolven mogelijk is

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de uitkomsten van de tweede evaluatie van de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken aanpak Achterstanden strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming deelname van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aan de technische briefing op 11 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bevindingen oriënterend vooronderzoek Groesbeekzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op diverse verzoeken aangaande onderzoek naar ritueel misbruik en sektes

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beslissing op bezwaar Wob verzoek aantal aanwezigen kerkelijke gebouwen (1 januari - 14 april 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Actuele stand van zaken ten aanzien van een aantal belangrijke thema’s op het gebied van taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (Kamerstuk 35125)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over onterechte uithuisplaatsing van een 4 maanden oude baby door Jeugdbescherming Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag Rechtspraak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2020 en Kwaliteitscommissie Bibob 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Positieve voordracht tot gratie in de zaak Loi Wah C.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) over toeslagenaffaire en zelfredzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verkenning 'Jeugdcriminaliteit en opvoeding'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat gedetineerden geblokkeerde telefoonnummers konden bellen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Cijfers incidenten & geweld tegen personeel in het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Appreciatie van Raadsaanbevelingen thematische Schengenevaluatie Integrated Border Management (IBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het inspectierapport inzake 'Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: het leer- en verbeterproces van het COA in beeld'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Georgië, Marokko en Tunesië

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie AIV advies betreffende het Europees asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer inzake de aangenomen motie van het lid Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Afschrift uitstelbrief inzake rappel m.b.t. de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Consultatie: Digitalisation of cross-border judicial cooperation

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitstel toezending BNC-fiche richtlijn 'corporate sustainability reporting'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de consultatie: Improving environmental protection through criminal law

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 7 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geplande commissiedebatten

  wo 19-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Gevangeniswezen en tbs
  do 20-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Bescherming persoonsgegevens
  wo 26-05-2021  09.30 - 12.30 uur             Commissiedebat             Gesubsidieerde rechtsbijstand
  do 27-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Mensenhandel en prostitutie
  do 27-05-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing
  wo 02-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Drugsbeleid
  do 03-06-2021   09.30 - 11.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021
  do 03-06-2021   12.00 - 14.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (vreemdeling- en asielzaken)
  do 03-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Strafrechtelijke onderwerpen
  wo 09-06-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Adoptie
  do 10-06-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Politie
  wo 16-06-2021  14.00 - 18.00 uur             Commissiedebat             Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning  (een uur extra)
  do 17-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat            Terrorisme (een uur extra)
  ma 21-06-2021  10.00 - 14.00 uur             Wetgevingsoverleg         Jaarverslag en Slotwet 2020

  - De twee brieven over nationale veiligheid (Kamerstukken 30821-128 en 30821-127) worden geagendeerd voor het CD over terrorisme van 17 juni 2021 en dit CD te hernoemen: "Terrorisme en nationale veiligheid".
 55. 55

  Kennismakingsbijeenkomst ministerie JenV: ter info

  Op 31 mei tussen 14:30 en 17:00 u vindt een kennismaking met het ministerie van JenV plaats. Het eerste halfuur zullen de bewindspersonen zich voorstellen, vervolgens is het voorstel op ambtelijk niveau de volgende vier thema’s te behandelen, met daarbij aandacht voor zowel beleid als uitvoering:
  1.    Migratie 
  2.    Strafrechtketen (incl. Wetboek van Strafvordering)
  3.    Ondermijning/Politie
  4.    Straffen en Beschermen

   
 56. 56

  Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten

  De Commissie herziening wetgeving over ambtsdelicten gepleegd door Kamerleden en bewindspersonen, onder leiding van de heer Fokkens, komt voor het zomerreces met een rapport. De commissie JenV heeft in de oude samenstelling drie rapporteurs aangewezen (Van Toorenburg, Van Nispen en Van Wijngaarden). 
  Besluit: De commissie acht het niet noodzakelijk om een vervangende rapporteur voor Van Toorenburg aan te stellen.
 57. 57

  Brievenlijst