Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 10 februari 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ (35349-16)
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake algemeen overleg over adoptie
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 10 februari 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen Justitie en Veiligheid t/m 4 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

Te behandelen:

4
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
19
Appreciatie van het amendement van de leden Van den Berge en Kuiken bij wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) (Kamerstuk 35528-19)

Te behandelen:

33
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten

Te behandelen:

36
Afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer over de aangenomen motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

Te behandelen:

37
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang

Te behandelen:

50
Brievenlijst