Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 januari 2021, over de Inzet leger voor handhaving openbare orde

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid (deelrapport 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Onderzoek van gegevens(dragers)'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten externe toetsing verstrekking persoonsgegevens van COA aan politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot herziening van Raadsaanbeveling 2020/912 en 2020/1475

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie van het Onderzoek Commissie over het dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Deelname technische briefing bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf SolarWinds

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Opvolging Commissie Feiten en Tarieven (CFT) advies verhogen en verlagen verkeersboetes

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Capaciteitsversterkingen Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie van het amendement van de leden Van den Berge en Kuiken bij wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) (Kamerstuk 35528-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Bergkamp c.s. over het op zorgvuldige en wetenschappelijke wijze oppakken van het onderzoek (Kamerstuk 31265-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Internationaal onderzoek strafmaat jeugd bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het Adviesrapport Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken uitvoering Agenda horizontale privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatiekader wet Straffen en Beschermen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Joustra inzake 'Babyfarms' Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van het lid Kuiken over een kader formuleren voor gemeenten (Kamerstuk 28638-167)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Landenbeleid Eritrea

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 voor Europees Nederland en de BES-eilanden in verband met negatieve testverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Mogelijkheid tot ontheffing van testverplichting voor luchtvaartbemanning

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer over de aangenomen motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Mededeling digitalisering van justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening betreffende e-CODEX

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Mededeling strategie Europese justitiële opleiding 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Mededeling Strategie versterking toepassing Handvest Grondrechten EU

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Mededeling Terrorismebestrijdingsagenda EU

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst met EU-voorstellen Justitie en Veiligheid t/m 4 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief van de president van de Hoge Raad der Nederlanden t.g.v. de voordracht voor drie vacatures van raadsheer in de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek inzake motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ (35349-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek inzake algemeen overleg over adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek reactie proefschrift normering toezicht in opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Brievenlijst