Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering is geweest

22 april 2021
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e Herziene convocatie i.v.m. verlenging van het debat met 1 uur*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verkenning varianten isolatiesubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de commissie inzake de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten (Kamerstuk 35029-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Een laagdrempelige energietransitie: Hoe kan de haalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving worden vergroot”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ondertekening convenant koopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis over ontzorging van huiseigenaren bij de uitvoering van de verplichting tot waterzijdig inregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Strategische Verkenning "Ruimte voor biobased bouwen"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces van de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie 19 proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling Een renovatiegolf voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

  Te behandelen:

  Loading data