Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Ontwerp Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 30 oktober 2020 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-31-581)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening EU4Health programma (Kamerstuk 35500-2) en over ontwikkelingen EU4Health (Kamerstuk 35500-3)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen COM (2020) 727

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  EU-voorstel: Farmaceutische strategie voor Europa COM (2020) 761

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  35562 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wlz ivm het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Derde Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35585)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  35504 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Tussenrapporten pilots gespecialiseerde cliënt ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken medische hulpmiddelen en Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het CAK van zijn wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie NZa-monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezending uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van de Gezondheidsraad ‘Strategieën voor COVID-19 vaccinatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de bevindingen van de leden Van den Berg en Jansen op de VWS-begrotingsstukken 2021 en reactie op de motie van de leden Wörsdörfer en Renkema over concrete verbeteringen en aanpassingen in de toekomstige begroting, jaarverslag en VWS-monitor (Kamerstuk 35470-XVI-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2019/2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie Gezondheidsraad advies 5G en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Q-uestion “inzake sterk uiteenlopende overheidsmaatregelen voor COVID-patiënten en Q-koortspatiënten”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake Corona gerelateerde fysiotherapie vergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  COVID-19 Vaccinatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Ziekenhuispersoneel wil helder beleid voor mondkapjes'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoord op de vraag, gesteld tijdens het algemeen overleg Handreiking Kindzorg van 5 november 2020, ten aanzien van een wijziging in artikel 8.11 van een door een zorgverzekeraar opgesteld reglement Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Discussienota 'Zorg voor de Toekomst' (uitwerking Contourennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over ‘zorgcapaciteit verpleging en verzorging in 2040’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vijfminutenregistratie Wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift reactie op aanbevelingen rapport OVV Failliete ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein (TSD)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Draaiboek “Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie”

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  88e advies van het Outbreak Management Team (OMT)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 november 2020, over uitlatingen van het kabinet naar de pers over mogelijke maatregelen m.b.t. corona

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) (Kamerstuk 25424-552)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Ontwikkeling nieuwe aanpak productverbetering en voedselkeuzelogo Nutri-Score

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek alcoholmarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aankoop Covid-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op debrief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) m.b.t. Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van de leden Van den Berge en Renkema over keten verantwoordelijk voor het uitvoeren leeftijdscontrole (Kamerstuk 35337-38)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Appreciatie van het nader gewijzigd amendement van het lid Bolkestein over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning (Kamerstuk 35337-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de motie van het lid Van Esch over een landelijk plan van aanpak voor de bestrijding van het coronavirus in de vleesindustrie (Kamerstuk 25295-644)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsappreciatie Commissie mededeling, pakket aanvullende maatregelen COVID-19 en tweede Raadsaanbeveling gecoördineerde aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken EU4Health

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Appreciatie aangaande de Mededeling van de Europese Commissie Voorbereiding van COVID-19-vaccinatiestrategieën en inzet van COVID-19-vaccins (COM (2020) 680)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aankoop Covid-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Stand van zaken Fokuswonen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgangsbrief Iedereen Onderweg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beleidsreactie Advies Sportraad organisatie en financiering van de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsbrief Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda van de Informele EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Rapporten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Diverse onderwerpen, moties en toezeggingen ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Monitor Sport en corona II

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie VWS over een afschrift van de reactie op de brandbrief van kinderartsen, jeugdartsen en artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, inzake de oproep ‘Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd'

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 25 november 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020. De stemmingen zijn voorzien op 1 december 2020.
  3. 35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 5 november 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 65. 65

  Plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.   
                                    
  1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  Geen debatten.
 66. 66

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
  2. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
  3. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
  4. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021
  5. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
  6. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
  7. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
  8. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid), 1 februari 2021
  9. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
  10. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
 67. 67

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
  Besluit: De griffie plenair zal worden verzocht zowel het VAO Handreiking Kindzorg als het VSO Toekomstvisie Transgenderzorg vóór het Kerstreces in te plannen.

   
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Handreiking Kindzorg
  • VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
  • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
  • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
  • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
 68. 68

  Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
  Besluit: Over de  
  Voortgang beleid oorlogsgetroffenen zal een schriftelijk overleg worden gevoerd; inbrengdatum donderdag 17 december 2020, 12.00 uur.
   
 69. 69

  Vaststellen data procedurevergaderingen VWS in 2021 tot aan het verkiezingsreces

  Besluit: Ter informatie.
  13 januari 2021  - 10.15 - 11.30 uur
  27 januari 2021  - 10.15 - 11.30 uur
  10 februari 2021 - 10.15 - 11.30 uur
 70. 70

  Initiatiefnota van het lid Bergkamp over ouderen met een verstandelijke beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voorbereidingsgroep Stelselvraagstukken ouderenzorg

  Uw commissie heeft eerder besloten een technische briefing te houden over deelrapport 2 ‘’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (bijlage bij Kamerstuk 32359 nr. 4). 

  Besluit: bezien wordt of de technische briefing nog kan worden ingepland. 
 72. 72

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie te ontvangen op het bericht: ‘Ministers moeten ingrijpen in jeugdzorg Zeeland’; te ontvangen vóór aanvang van de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg over de recente ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) (Kamerstuk 29 447, nr. 60)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een reactie op de brief van koepelorganisaties over de concept ministeriële regeling jaarverantwoording

  Te behandelen:

  Loading data