Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 3 december 2020 (LET OP: gewijzigde datum en tijdstip)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 3 december 2020

Agendapunten

1
Brievenlijst
10
14
Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het CAK van zijn wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2019

Te behandelen:

18
Reactie op de bevindingen van de leden Van den Berg en Jansen op de VWS-begrotingsstukken 2021 en reactie op de motie van de leden Wörsdörfer en Renkema over concrete verbeteringen en aanpassingen in de toekomstige begroting, jaarverslag en VWS-monitor (Kamerstuk 35470-XVI-9)

Te behandelen:

19
Rapport THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2019/2020

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek commissie over de brief van Q-uestion “inzake sterk uiteenlopende overheidsmaatregelen voor COVID-patiënten en Q-koortspatiënten”

Te behandelen:

27
36
45
Appreciatie van het nader gewijzigd amendement van het lid Bolkestein over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning (Kamerstuk 35337-42)

Te behandelen:

63
Reactie op verzoek commissie VWS over een afschrift van de reactie op de brandbrief van kinderartsen, jeugdartsen en artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, inzake de oproep ‘Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd'

Te behandelen:

64
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 25 november 2020)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 16 november 2020. De stemmingen zijn voorzien op 1 december 2020.
 3. 35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Dit wetsvoorstel is op 5 november 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
65
Plenaire debatten

Details

Besluit: Ter informatie.   
                                  
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 

Dertigleden- en interpellatiedebatten

Geen debatten.
66
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
 2. AO Zwangerschap en geboorte, 10 december 2020
 3. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
 4. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021
 5. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
 6. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 21 januari 2021
 7. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
 8. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid), 1 februari 2021
 9. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
 10. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
67
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie
Besluit: De griffie plenair zal worden verzocht zowel het VAO Handreiking Kindzorg als het VSO Toekomstvisie Transgenderzorg vóór het Kerstreces in te plannen.

 
 • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg
 • VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
68
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Over de  
Voortgang beleid oorlogsgetroffenen zal een schriftelijk overleg worden gevoerd; inbrengdatum donderdag 17 december 2020, 12.00 uur.
 
69
Vaststellen data procedurevergaderingen VWS in 2021 tot aan het verkiezingsreces

Details

Besluit: Ter informatie.
13 januari 2021  - 10.15 - 11.30 uur
27 januari 2021  - 10.15 - 11.30 uur
10 februari 2021 - 10.15 - 11.30 uur
71
Voorbereidingsgroep Stelselvraagstukken ouderenzorg

Details

Uw commissie heeft eerder besloten een technische briefing te houden over deelrapport 2 ‘’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (bijlage bij Kamerstuk 32359 nr. 4). 

Besluit: bezien wordt of de technische briefing nog kan worden ingepland. 
72
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie te ontvangen op het bericht: ‘Ministers moeten ingrijpen in jeugdzorg Zeeland’; te ontvangen vóór aanvang van de begrotingsbehandeling

Te behandelen: