Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 januari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 januari 2021 (Let op: afwijkende datum en tijdstip in verband met technische briefing update coronavirus)

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen)

Te behandelen:

6
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen)

Te behandelen:

7
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021

Te behandelen:

27
66
Verslag van een schriftelijk overleg van de commissie over de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk en Nederland (Kamerstuk 25295-848)

Te behandelen:

68
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2020, over het bericht ‘Vaccineren komt er dit jaar waarschijnlijk niet van: ‘We blijken wéér niet goed voorbereid’’

Te behandelen:

74
77
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 4 januari 2020)

Details

Besluit: naar aanleiding van een vraag van het lid Laan-Geselschap (VVD) zal ambtelijk navraag worden gedaan over een specifiek wetsvoorstel. Zij zal daarover worden geïnformeerd. 

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
78
Plenaire debatten

Details

Besluit: Ter informatie.                                   
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. 
 2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  
79
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: ter informatie
 1. NO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021 
 2. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
 3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2), 21 januari 2021
 4. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 25 januari 2021
 5. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
 6. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021
 7. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
 8. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021
 9. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
 10. AO EU-Gezondheidsraad (15 juni), 9 juni 2021 
80
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal geinventariseerd worden welke prioriteitsstelling de commissie wil aanbrengen in de lijst van aangemelde VAO- en VSO's.
 • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg*
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)*
 • VAO Zwangerschap en geboorte
*zijn reeds eerder door de commissie als prioritair aangemeld.
81
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie. 
83
Verzoek aan cie. VWS inzake advisering tweejaarscriterium Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie'
84
Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op de brief van Zorgverzekeraars Nederland over ‘een aantal grijze gebieden rondom de indicatiestelling en toekenning bij intensieve kindzorg’

Te behandelen:

86
Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om een kabinetsreactie te vragen op de brief van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid d.d. 5 januari 2021 (2021Z00298)

Details

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.