Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
17:15 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  35593 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de Gezondheidsraad over Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen-vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inrichten Intravacc als beleidsdeelneming onder VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Twee deelrapportages Commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken toezeggingen voedsel- en productveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport inzake 'Evaluatie Transparantieregister 2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Doorontwikkeling gepast gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten verkenning zeggenschap voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatschappelijk verantwoord licentiëren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang PrEP verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen huisartsenzorg Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Derde voortgangsrapportage actieplan voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief aan Transvisie over transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang kwartiermaker transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake Indische kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatierapport dat betrekking heeft op het functioneren van het Zorginstituut Nederland over de periode 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op het rapport 'Meer dan Applaus is niet genoeg' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsbrief financiële arrangementen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Preventie en gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inwerkingtreding van de Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Preventie gehoorschade door versterkte muziek

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapportage Commissie Werken in de Zorg over Extra Handen voor de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsreactie op verzoek commissie over de initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over tijdelijke testsamenleving (Kamerstuk 35653-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Staatssteuntoetsing VWS-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Regeling Gratis VOG 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie op het Capaciteitsplan 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tweede voortgangsrapportage capaciteit en wachtlijsten verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie inzake de status van de motie van het lid Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake de mediator Handreiking Kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken met betrekking tot SARS-CoV-2 bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Draaiboek “Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleid ten aanzien van (expertisecentra voor) zeldzame aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapportage maatschappelijke dialoog laatste levensfase

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Advies uitbreiding acuut ambulancevervoer door de ambulancehelikopter voor Texel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg over Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman m.b.t. inning eigen bijdragen zorg in coronatijd

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Testverklaring internationaal openbaar personenvervoer voor bus en trein

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek van de commissie om een reactie op de brief van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek van de commissie inzake onvoldoende capaciteit voor hartchirurgische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek van het lid Ploumen over het bericht "Zwartste scenario verpleeghuis dreigt: 'Bewoners misschien minder gewassen"

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Negatieve PCR testverklaring voor alle vliegreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het 92e OMT-advies testbeleid, bron- en contactonderzoek en vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Advies van de Gezondheidsraad over de inzet van het vaccin van BioNTech/Pfizer

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Vervolg VK variant COVID-19 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Ministeriële regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitspraak Voorzieningenrechter kort geding met betrekking tot verplichte negatieve testuitslag

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  94e OMT advies en kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Advies eerste gezamenlijke overleg OMT en Gezondheidsraad inzake de vaccinatiestrategie COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslag van een schriftelijk overleg van de commissie over de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk en Nederland (Kamerstuk 25295-848)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Afspraken ziekenhuiszorg financiële gevolgen COVID 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2020, over het bericht ‘Vaccineren komt er dit jaar waarschijnlijk niet van: ‘We blijken wéér niet goed voorbereid’’

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 in Zuid Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Aanvullende maatregelen om de acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Mutatie virus: OMT advies en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op verzoek van de commissie over de actuele stand van zaken m.b.t. de zorg voor COVID-patiënten en de continuïteit van de reguliere zorg te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Adviezen inspecties en Jeugdautoriteit inzake gecertificeerde instelling Intervence in Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in de PZC en het persbericht van de Zeeuwse gemeenten over de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 4 januari 2020)

  Besluit: naar aanleiding van een vraag van het lid Laan-Geselschap (VVD) zal ambtelijk navraag worden gedaan over een specifiek wetsvoorstel. Zij zal daarover worden geïnformeerd. 

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 78. 78

  Plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.                                   
  1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. 
  2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  
 79. 79

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit: ter informatie
  1. NO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021 
  2. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
  3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2), 21 januari 2021
  4. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 25 januari 2021
  5. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
  6. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021
  7. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
  8. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021
  9. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
  10. AO EU-Gezondheidsraad (15 juni), 9 juni 2021 
 80. 80

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal geinventariseerd worden welke prioriteitsstelling de commissie wil aanbrengen in de lijst van aangemelde VAO- en VSO's.
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Handreiking Kindzorg*
  • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
  • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
  • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)*
  • VAO Zwangerschap en geboorte
  *zijn reeds eerder door de commissie als prioritair aangemeld.
 81. 81

  Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie. 
 82. 82

  Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek aan cie. VWS inzake advisering tweejaarscriterium Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie'

 84. 84

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op de brief van Zorgverzekeraars Nederland over ‘een aantal grijze gebieden rondom de indicatiestelling en toekenning bij intensieve kindzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek van het lid Kerstens (PvdA) om de minister van VWS te verzoeken haast te maken met het aanstellen van een bemiddelaar/verkenner intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om een kabinetsreactie te vragen op de brief van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid d.d. 5 januari 2021 (2021Z00298)

  Besluit: Verzoek is gehonoreerd.
 87. 87

  Voorstel van het lid Jansen (PVV) voor een (uitbreiding van de) technische briefing bekostiging verpleeghuiszorg (bij voorkeur fysiek) op 26 januari a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om alle VAO’s en VSO's via een notaoverleg af handelen; waarbij we de eerste termijn overslaan en alleen alle moties indienen

  Te behandelen:

  Loading data