Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 17 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 17 november 2020; tijd gewijzigd

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Gemeente Heerlen, mede namens andere gemeenten, voor een online gesprek over IC Randstad-Aken d.d. 26 november 2020
3
Uitnodiging Provincie Overijssel voor gesprek over ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 d.d. 27 november 2020
30
Stafnotitie - Zicht op chemische stoffen; sterktes en zwaktes in het Nederlandse en Europese beleid
36
EU-stafnotitie - Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma 2021 Europese Commissie
44
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
De inbrengtermijn voor het nader verslag is vastgesteld op 25 november 2020.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Op 12-10-2020 is de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen, zie deze agenda.
8. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
9. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
Behandelvoorstel staat op deze agenda.
10. Wijziging Wegenverkeerswet inzake het vervallen van de verplichting een proces-verbaal op te maken bij diefstal of vermissing van het rijbewijs (Wet digitale melding vermissing rijbewijs), ingediend op 02-11-2020, 35617
Behandelvoorstel staat op deze agenda.
11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
Behandelvoorstel staat op deze agenda. 
12. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Behandelvoorstel staat op deze agenda. 
45
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is gepland op 26-11-20)
- Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag ligt bij Rli; resultaat volgt rondom kerstreces)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' afgerond, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen (begrotingsbehandeling vindt plaats op 18 + 19-11-20)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
46
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
46. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
98. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
18. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL) (geprioriteerd door uw commissie)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP) (geprioriteerd door uw commissie)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
47
Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

Details

Fysieke activiteiten:
23-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water en wadden*
25-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS**
07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart

Activiteiten per videoverbinding:
24-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie 'Actiegroep N50 snel veiliger' biedt een petitie aan voor een veiliger N50
24-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Motorrijdersactiegroep (MAG) en het Motor Collectief bieden aan 'Stop wegafsluitingen voor motorrijders'
25-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’, met name toegespitst op het wegverkeer 
26-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid
02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

Schriftelijke activiteiten:
24-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Externe veiligheid
25-11-2020 15.00 - 18.00 Schriftelijk overleg Transportraad 8 december 2020
26-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Postma (CDA) over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
09-12-2020 13.00 - 16.00 Schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
48
Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om het nog te ontvangen verslag schriftelijk overleg Duurzaamheidskader biogrondstoffen te betrekken bij het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020

Te behandelen:

49
Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om de staatssecretaris van IenW te vragen of zij kan aangeven wat de status van het (concept)rapport over de kosten van zwerfafval in Nederland is en waarom het rapport nog niet gepubliceerd is. Het verzoek is om de reactie te ontvangen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020

Te behandelen:

50
Voorstel van het lid van Esch (PvdD) om de staatssecretaris van IenW te verzoeken om een overzicht van de reacties op de consultatie van het Ontwerpbesluit maatregelen metalen drankverpakkingen en dit overzicht voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020 te ontvangen

Te behandelen:

51
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de minister van IenW te verzoeken de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht tijdig voor het notaoverleg MIRT op 7 december 2020 naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

52
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het nog te ontvangen verslag schriftelijk overleg Verkeersveiligheid met de minister van Justitie en Veiligheid van 12 november 2020 na ontvangst aan te melden voor een VSO voor het kerstreces

Te behandelen: