Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 november 2020
16:45 - 17:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • W.L. Postma (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Heerlen, mede namens andere gemeenten, voor een online gesprek over IC Randstad-Aken d.d. 26 november 2020

 3. 3

  Uitnodiging Provincie Overijssel voor gesprek over ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 d.d. 27 november 2020

 4. 4

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging Wegenverkeerswet inzake het vervallen van de verplichting een proces-verbaal op te maken bij diefstal of vermissing van het rijbewijs (Wet digitale melding vermissing rijbewijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/2001

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overeenkomst tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer via de vaste kanaalverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen schriftelijk overleg Toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Controlerapport Auditdienst Rijk bij 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpassingen "Concessie Waddenveren West" en de "Concessie Waddenveren Oost"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op tienpuntenplan toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang programma Beter Bediend

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over bemanningswisselingen zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse bijdrage aan de publieke consultatie over de Europese voertuigemissiestandaarden Euro 7 voor auto's, bestelauto's, vrachtauto's en bussen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tonen actuele snelheden op matrixborden: inzicht vervanging matrixborden en gewijzigde planning pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over de vaststelling van de aanwijzingsbeschikking voor de BSO-bus

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Diverse luchtvaart onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake de motie Paternotte/Stoffer over een CO2-emissieplafond voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportage voor de zevende conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstoffen en Radioactief Afval (Joint Convention)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Leefomgeving over de milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer over asbestdakenfonds en ontwikkelingen asbestregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag informele videoconferentie met EU-transportministers d.d. 29 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg Informele Transportraad 29-30 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag Milieuraad 23 oktober in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Laatste stand van zaken in de uitvoering van eerder gedane toezeggingen op het terrein van de verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Vierde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  De inbrengtermijn voor het nader verslag is vastgesteld op 25 november 2020.
  6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Op 12-10-2020 is de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen, zie deze agenda.
  8. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
  9. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
  Behandelvoorstel staat op deze agenda.
  10. Wijziging Wegenverkeerswet inzake het vervallen van de verplichting een proces-verbaal op te maken bij diefstal of vermissing van het rijbewijs (Wet digitale melding vermissing rijbewijs), ingediend op 02-11-2020, 35617
  Behandelvoorstel staat op deze agenda.
  11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
  Behandelvoorstel staat op deze agenda. 
  12. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Behandelvoorstel staat op deze agenda. 
 43. 43

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
  - Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is gepland op 26-11-20)
  - Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
  - Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag ligt bij Rli; resultaat volgt rondom kerstreces)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' afgerond, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
  - Begrotingen (begrotingsbehandeling vindt plaats op 18 + 19-11-20)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 44. 44

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  46. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  98. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  18. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL) (geprioriteerd door uw commissie)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP) (geprioriteerd door uw commissie)
  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
 45. 45

  Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

  Fysieke activiteiten:
  23-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water en wadden*
  25-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
  03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
  03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS**
  07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
  16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart

  Activiteiten per videoverbinding:
  24-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie 'Actiegroep N50 snel veiliger' biedt een petitie aan voor een veiliger N50
  24-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Motorrijdersactiegroep (MAG) en het Motor Collectief bieden aan 'Stop wegafsluitingen voor motorrijders'
  25-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’, met name toegespitst op het wegverkeer 
  26-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid
  02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
  16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

  Schriftelijke activiteiten:
  24-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Externe veiligheid
  25-11-2020 15.00 - 18.00 Schriftelijk overleg Transportraad 8 december 2020
  26-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Postma (CDA) over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
  09-12-2020 13.00 - 16.00 Schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 46. 46

  Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om het nog te ontvangen verslag schriftelijk overleg Duurzaamheidskader biogrondstoffen te betrekken bij het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om de staatssecretaris van IenW te vragen of zij kan aangeven wat de status van het (concept)rapport over de kosten van zwerfafval in Nederland is en waarom het rapport nog niet gepubliceerd is. Het verzoek is om de reactie te ontvangen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van het lid van Esch (PvdD) om de staatssecretaris van IenW te verzoeken om een overzicht van de reacties op de consultatie van het Ontwerpbesluit maatregelen metalen drankverpakkingen en dit overzicht voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020 te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de minister van IenW te verzoeken de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht tijdig voor het notaoverleg MIRT op 7 december 2020 naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het nog te ontvangen verslag schriftelijk overleg Verkeersveiligheid met de minister van Justitie en Veiligheid van 12 november 2020 na ontvangst aan te melden voor een VSO voor het kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data