Procedurevergadering

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 18 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vc SZW - 18 november 2020 (digitaal) (datum gewijzigd)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met wijziging van taken ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba en het vrijstellen van de tewerkstellingsvergunningsplicht met betrekking tot onderwijzers op Saba

Te behandelen:

27
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel: samenvoegen algemeen overleg 26 november 2020 over Raad WSB 3 december 2020 en algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-voorstel minimumlonen
29
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing EU-richtlijn minimumlonen op 12 november 2020, 15.00-16.30 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen heeft de (besloten) technische briefing op 12 november 2020, 15.00-16.30 uur geen doorgang gevonden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Tielen (VVD) en Palland (CDA).
30
Aanbod Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens DG Employment, voor technische briefing over EU-richtlijn toereikende minimumlonen
34
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 12 november 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Regulering van Werk voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen;
 4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het verslag van de POCOB  voor het herfstreces aan de Kamer te sturen;

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's:
 1. VAO Gezond en veilig werken, aangevraagd door het lid Van Kent (SP) (AO van 11 november 2020).

Te behandelen:

35
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • RTG Pensioenakkoord (deel I) - 24 november 2020, 17.00-20.00 uur (was gepland op 3 november 2020)
 • RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.30 uur (AO met een half uur verlengd)
 • AO Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
 • AO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9 december 2020, 15.00-19.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
38
Aanbieding advies ‘Hoe werkt de platformeconomie?’ van SER
39
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar sociale zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
40
Kennisthema Veranderende arbeidsmarkt van de Kennisagenda commissie SZW 2020