Procedurevergadering : Procedures en brieven (digitaal)

De vergadering is geweest

18 november 2020
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  35570-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met wijziging van taken ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba en het vrijstellen van de tewerkstellingsvergunningsplicht met betrekking tot onderwijzers op Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting SZW artikel 1 (arbeidsmarkt)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies Bureau ICT-toetsing UWV project Datafabriek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de Commissie Regulering van Werk en het WRR-rapport 'Het Beter Werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en belemmeringen om woonruimte te delen alsmede op handreiking maatwerk Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fraude in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang uitvoering kabinetsreactie op het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (de commissie Heerts)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek invulling gemeenten aan het beleid rondom sociaal-medische indicatie (SMI)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie wijziging Arbowet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassingen asbest regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op de Franse aanpak van ‘ongewenste beïnvloeding en islamitische radicalisering’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20..

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapport arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders door Regioplan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invulling van de motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan (Kamerstuk 30950-170)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de rol van de transitievergoeding in tijden van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling EU-Actieplan tegen racisme 2020 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen - Carcinogenen IV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Richtlijn betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing EU-richtlijn minimumlonen op 12 november 2020, 15.00-16.30 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen heeft de (besloten) technische briefing op 12 november 2020, 15.00-16.30 uur geen doorgang gevonden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Tielen (VVD) en Palland (CDA).
 29. 29

  Aanbod Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens DG Employment, voor technische briefing over EU-richtlijn toereikende minimumlonen

 30. 30

  Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de gevolgen van demografische veranderingen (COM (2020) 241)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Mededeling en Raadsaanbeveling EU Roma Strategisch Raamwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 3 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 12 november 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Regulering van Werk voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen;
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het verslag van de POCOB  voor het herfstreces aan de Kamer te sturen;

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Gezond en veilig werken, aangevraagd door het lid Van Kent (SP) (AO van 11 november 2020).

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • RTG Pensioenakkoord (deel I) - 24 november 2020, 17.00-20.00 uur (was gepland op 3 november 2020)
  • RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.30 uur (AO met een half uur verlengd)
  • AO Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
  • AO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9 december 2020, 15.00-19.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
 35. 35

  Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Publicatie Focus op Digitaal thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding advies ‘Hoe werkt de platformeconomie?’ van SER

 38. 38

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar sociale zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt