Procedurevergadering : Procedures en brieven (digitaal)

De vergadering is geweest

9 februari 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van het besluit van 18 juni 2020 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het CBBS te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (Kamerstuk 34256)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende regels voor experimenten met het verstrekken van subsidies voor generieke werkgeversvoorzieningen (Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending beantwoording vragen commissie over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (Kamerstuk 35638)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35613) niet controversieel te verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingsregeling NOW t.b.v. intrekkingsverzoeken en aanpassen percentages 4e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek vervroegde uittreding en dienstjaren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (Kamerstuk 35666-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Levensverwachting en AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie van de motie van de leden Marijnissen en Van Kooten-Arissen over afspraken met deurwaarders, rechters en bewindvoerders om te zorgen dat de zorgbonus altijd bij zorgverleners terechtkomt (Kamerstuk 25295-883)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  TNO cijfers thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gemeentenieuws van SZW 2021-1

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel inwerkingtreding besluit inzake inkomstenverhouding (IKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Publicatie Arbobalans 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 4 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 4 februari 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; Spoedig plannen na verkiezingsreces
  5. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  6. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  8. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  9. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  10. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
  2. VAO Armoede en Schuldenbeleid, naar aanleiding van het AO op 10 december 2020, aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP)
  3. VAO Arbeidsmigratie, naar aanleiding van het AO op 3 februari 2021, aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP) 
 19. 19

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
 20. 20

  Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

 21. 21

  Voorstel procedurevergaderingen commissie SZW tot aan het zomerreces 2021

  Besluit: Data vaststellen.
   
  Voorjaars- en verkiezingsreces   -  12 februari t/m 22 maart 2021
   
  • dinsdag 6 april 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 13 april 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 20 april 2021, 16.30-17.30 uur
   
  Meireces 2021 – 23 april t/m 10 mei 2021
   
  • dinsdag 11 mei 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 25 mei 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 8 juni 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 22 juni 2021, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 6 juli 2021, 16.30-17.30
   
  Zomerreces 2021 – 9 juli 2021 t/m 6 september 2021