Procedurevergadering : Procedures en brieven (digitaal)

De vergadering is geweest

13 januari 2021
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20..

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel uitwerking voorstel voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden vertraagd i.r.t. RVU-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering moties Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Analyse inzake stijgende WIA-instroom en Ziektewetlasten (ZW)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Volop koersen op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse WIA onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijk generiek uitstel van betaling Tozo lening bedrijfskapitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Arbeidsmigranten en COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gemeentenieuws van SZW 2020-9

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31322-420)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verkennend onderzoek ISZW over jonge influencers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het rapport "Werken op waarde geschat" van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens het AO over arbeidsomstandigheden/Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Artikel 2 SZW: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwaliteit van de kinderopvang december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatie Zweeds Parlement over negatief subsidiariteitsoordeel Riksdag betreffende EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (COM (2020) 682) d.d. 3 december 2020

 27. 27

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets (Kamerstuk 32824-308)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 januari 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling in een WGO op 14 december 2020 heeft geen doorgang gevonden, nieuw WGO plannen; Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021;
  5. Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610). Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 20 januari 2021. Wetsvoorstel zal worden aangemeld als hamerstuk.
  6. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157).

  Plenaire debatten:
  • Aan de commissiestaf wordt verzocht bij de plenaire griffie na te gaan wat de werkwijze is ten aanzien van het inplannen van prioritaire debatten
  • Het lid Van Brenk geeft aan het debat op nummer 7 over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven te zullen intrekken
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019). Het lid Van Brenk geeft aan dit debat te zullen intrekken.
  8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
  2. VAO Armoede en Schuldenbeleid, naar aanleiding van het AO op 10 december 2020, aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP)
 29. 29

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35 613) - 19 januari 2021, 17.00-23.00 uur
  • WGO Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) - 20 januari 2021, 14.00-17.00 uur: vindt geen doorgang; wordt omgezet in hamerstuk
  • AO Pensioenonderwerpen - 21 januari 2021, 14.00-18.00 uur
  • WGO Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287) - 25 januari 2021, 12.30-18.30 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening” (35644) - 27 januari 2021, 14.00-18.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 28 januari 2021, 10.00-13.00 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) - 28 januari 2021, 15.00-18.00 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) (was gepland op 13 januari 2021) - 1 februari 2021, 09.30-13.30 uur (minister van Medische Zorg verhinderd)
  • AO Arbeidsmigratie - 2 februari 2021, 17.00-22.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 3 februari 2021, 14.00-17.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 4 februari 2021, 10.00-14.00 uur
  • WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 8 februari 2021, 10.00-17.00 uur
 30. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) op 20 januari 2021, 14.00-17.00 uur - uw deelname en spreektijd in eerste termijn

  Besluit: Wetgevingsoverleg op 20 januari 2021 vindt geen doorgang. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  • Zie tevens agendapunt 35
 31. 32

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname digitale technische briefing wetenschappelijke toets over Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) op 14 januari 2021, 14.30 - 15.30 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de digitale technische briefing over de wetenschappelijke toets over wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) geen doorgang vinden op 14 januari 2021, 14.30-15.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA) en Smeulders (GroenLinks)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 33

  Uitkomst emailinventarisatie: - Deelname digitale technische briefing ministerie SZW en UWV inzake "Procedure van het vaststellingsproces NOW" op 20 januari 2021 van 11.00 -12.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de digitale technische briefing door ministerie SZW en UWV inzake "Procedure vaststellingsproces NOW" op 20 januari 2021, 11.00-12.00 uur doorgang te laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Kent (SP), Smeulders (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).

  Noot:
  • De technische briefing zal in beslotenheid plaatsvinden.
 33. 34

  Aanbieding publicatie 'Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op het werk' van SCP

 34. 35

  Voorstel om het wetgevingsoverleg Wijziging van de wet kinderopvang in verband met het opnemen van de regels voor ouderparticipatie crèches (35610) van 20 januari 2021 om te zetten in een hamerstuk

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 36

  Verzoek om een hoorzitting/rondetafelgesprek te organiseren over de fraudejacht in de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 37

  Overige mededelingen:

  1. De komende 2 procedurevergaderingen zullen in digitale vorm plaatsvinden, te weten op woensdag 27 januari om 12.30 uur en dinsdag 9 februari om 16.30 uur.
  2. Er zal een constituerede vergadering plaatsvinden voor de verkiezing van een commissievoorzitter op dinsdag 19 januari om 13.30 uur. Dit betreft een fysieke bijeenkomst.
Naar boven