Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

De vergadering is geweest

14 oktober 2020
13:00 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag informele videoconferentie EU-gezondheidsministers van 4 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele EU gezondheidsministersbijeenkomst 2 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-31-577)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over toezending BNC-fiche bij de Mededeling van de Commissie betreffende de EU-Strategie voor COVID-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging Begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 35570-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35384 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  35504 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport De Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistent in de huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een reactie op de Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (Kamerstuk 35537)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om een beleidsreactie op het TNO-rapport Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nationale Dementiestrategie 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Definitief risicovereveningsmodel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689-1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Werkprogramma Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag 2019 PGD Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie inzake regulering cybriden en iPS-chimaeren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ (Kamerstuk 28973-237)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Uitstel beleidsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken kraamzorg; verloskundige capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie onderzoek wens tot levensbeëindiging bij niet ernstig-zieke ouderen en kabinetsreactie onderzoek euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gewijzigde portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) per 25 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vooraankondiging brief over maatregelen (corona)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Kamerstuk 31765-477)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie nieuwe situatie Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ouderenzorg op Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Advies Gezondheidsraad over screening op niet behandelbare aandoeningen en uitvoeringstoets invoering spinale musculaire atrofie in de hielprik

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Broncode review CoronaMelder

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Dringend advies dragen niet-medische mondkapjes

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Status draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Advies van de Gezondheidsraad ‘BCG-vaccinatie en COVID-19’.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Bevolkingsonderzoeken op Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie om een pas op de plaats te maken in de wijze van indiceren en financieren met betrekking tot de lopende indicaties voor de intensieve kindzorg zo lang er nog onduidelijkheid is met betrekking tot de verhelderde beroepsnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Advies Gezondheidsraad 'vaccinatie waterpokken'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Transgender Netwerk Nederland (TNN) over de deelname van transgender personen aan bevolkingsonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op petitie 'Preventie als basis voor onze zorg, stop de marktwerking in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Advies “MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorhangbrief nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorhang concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Sluiskandidaten eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aankoop Covid-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Definitieve kaderbrief Wlz 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Landelijke introductie CoronaMelder en ‘Oplossing 2’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken universitair medische centra (umc’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang medisch hulpmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die in overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aankoop Covid-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de berichtgeving inzake de CoronaMelder en maaltijdbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kabinetsreactie op het nieuwsbericht ‘Mondkapjesrichtlijn RIVM voor ouderenzorg tóch gebaseerd op schaarste’

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Vaccinatiestrategie COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de motie van de leden Marijnissen en Jetten over een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen realiseren (Kamerstuk 25295-546)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2020, over de motie van de leden Marijnissen en Jetten over het realiseren van een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen (Kamerstuk 25295-546)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  KPMG rapport ‘Inventarisatie AI in gezondheid en zorg in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsministersbijeenkomst 2 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 6 oktober 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  Zie ook agendapunt 80, waarbij wordt besloten wetsvoorstel 35 337 te behandelen in een WGO, te houden op 16 november 2020.
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020. 
 68. 68

  Plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.   

  Besluit: De staf van de commissie zal voor een volgende procedurevergadering een voorstel doen om alle agendapunten bij de lijsten met (dertigleden)debatten te agenderen bij AO's/NO's dan wel om debatten samen te voegen. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de volgende pv.
     

                                        
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat spoedig na het zomerreces in te plannen (commissieverzoek d.d. 1 juli 2020) 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
  32. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid
 69. 69

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Zie ook agendapunt 86, waarbij wordt besloten om de brieven geagendeerd voor dertigledendebat nr. 10 toe te voegen aan de agenda van het AO Medisch zorglandschap d.d. 18 november 2020.
  • Het lid Van den Berg (CDA) heeft aangegeven dat zij bij de griffie plenair zal aanmelden dat zij dertigledendebat nr. 10 wenst in te trekken.  
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  6. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  8. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  9. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  10. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  12. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  13. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 juni 2020).
 70. 70

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen, 14 oktober 2020
  2. NO Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid, 15 oktober 2020
  3. AO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie, 15 oktober 2020
  4. AO Bekostiging verpleeghuizen, 4 november 2020
  5. AO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg, 5 november 2020
  6. AO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo, 11 november 2020
  7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 12 november 2020
  8. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 18 november 2020
  9. AO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
  10. WGO Jeugd / Kindermishandeling / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
  11. AO EU-Gezondheidsraad d.d. 2 december 2020, 26 november 2020
  12. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
  13. AO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  3 december 2020
  14. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 9 december 2020 
  15. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
 71. 71

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
   
 72. 72

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
   
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (Kamerstuk 31015-192) 
  • VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33149-61)
  • VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247-312)      
  • VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)
 73. 73

  Nadere planning van het uitgestelde algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

  Besluit: Algemeen overleg voeren met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van VWS over Zwangerschap en geboorte (2 1/2 uur; spreektijd 3 minuten)
 74. 74

  Planning technische briefing ziekenhuisfaillissementen

  Besluit: Technische briefing organiseren vóór het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg vindt plaats op 18 november 2020.
 75. 75

  Publicatie "Testen op corona; wat er in het voorjaar gebeurde"

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voorstel van het lid Agema om een aantal meerderheidsdebatten en dertigledendebatten toe te voegen aan algemeen overleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek van het lid Westerveld om een reactie te vragen op het bericht van Jeugdzorg Nederland over de tarieven aan de hand van cijfers uit 2018 en op de huidige situatie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek van het lid Dik-Faber om plenaire behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet (uitvoering afspraken Nationaal Preventieakkoord) om te zetten in een WGO

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op de brief van ZN inzake zorgcapaciteit verpleging en verzorging in 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister van VWS vóór het eerstvolgende coronadebat na het herfstreces op het "Manifest doe de verpleeghuizen niet meer op slot tijdens een tweede coronagolf"

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek van het lid Regterschot (VVD) om een stand van zakenbrief maatschappelijke diensttijd van het kabinet uiterlijk 1 week voor het schriftelijk overleg Maatschappelijke diensttijd d.d. 4 november 2020 aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister voor Medische Zorg d.d. 12 oktober 2020 inzake ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een apart algemeen overleg Intensieve Kindzorg met spreektijd van 3 minuten te organiseren in de week na het herfstreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Voorstel van het lid Van den Berg (CDA) om het dertigledendebat over Winterswijk (nr. 10) te laten vervallen en de brief toe te voegen aan het algemeen overleg medisch zorglandschap d.d. 18 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data