Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 oktober 2020 (per video verbinding; tijdstip gewijzigd ivm samenloop TB)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 14 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
13
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een reactie op de Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (Kamerstuk 35537)

Te behandelen:

39
Reactie op verzoek commissie om een pas op de plaats te maken in de wijze van indiceren en financieren met betrekking tot de lopende indicaties voor de intensieve kindzorg zo lang er nog onduidelijkheid is met betrekking tot de verhelderde beroepsnorm

Te behandelen:

60
Reactie op de motie van de leden Marijnissen en Jetten over een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen realiseren (Kamerstuk 25295-546)

Te behandelen:

63
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2020, over de motie van de leden Marijnissen en Jetten over het realiseren van een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen (Kamerstuk 25295-546)

Te behandelen:

67
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 6 oktober 2020)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
Zie ook agendapunt 80, waarbij wordt besloten wetsvoorstel 35 337 te behandelen in een WGO, te houden op 16 november 2020.
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020. 
68
Plenaire debatten

Details

Besluit: Ter informatie.   

Besluit: De staf van de commissie zal voor een volgende procedurevergadering een voorstel doen om alle agendapunten bij de lijsten met (dertigleden)debatten te agenderen bij AO's/NO's dan wel om debatten samen te voegen. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de volgende pv.
   

                                      
 1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat spoedig na het zomerreces in te plannen (commissieverzoek d.d. 1 juli 2020) 
 16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
 20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
 22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
 23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
 24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
 25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
 26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
 27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
 28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
 29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
 30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
 32. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid
69
Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Zie ook agendapunt 86, waarbij wordt besloten om de brieven geagendeerd voor dertigledendebat nr. 10 toe te voegen aan de agenda van het AO Medisch zorglandschap d.d. 18 november 2020.
 • Het lid Van den Berg (CDA) heeft aangegeven dat zij bij de griffie plenair zal aanmelden dat zij dertigledendebat nr. 10 wenst in te trekken.  
 
 1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 6. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 7. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
 8. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 9. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
 10. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
 11. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
 12. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 13. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 14. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 juni 2020).
70
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. NO Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen, 14 oktober 2020
 2. NO Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid, 15 oktober 2020
 3. AO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie, 15 oktober 2020
 4. AO Bekostiging verpleeghuizen, 4 november 2020
 5. AO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg, 5 november 2020
 6. AO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo, 11 november 2020
 7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 12 november 2020
 8. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 18 november 2020
 9. AO GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 19 november 2020
 10. WGO Jeugd / Kindermishandeling / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 23 november 2020
 11. AO EU-Gezondheidsraad d.d. 2 december 2020, 26 november 2020
 12. WGO  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken, 30 november 2020
 13. AO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  3 december 2020
 14. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 9 december 2020 
 15. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 14 december 2020
71
Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie.
 
72
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie
 
 • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
 • VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (Kamerstuk 31015-192) 
 • VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33149-61)
 • VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247-312)      
 • VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)
73
Nadere planning van het uitgestelde algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van VWS over Zwangerschap en geboorte (2 1/2 uur; spreektijd 3 minuten)
74
Voorstel voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg
75
Voorstel voorbereidingsgroep de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
76
Planning technische briefing ziekenhuisfaillissementen

Details

Besluit: Technische briefing organiseren vóór het algemeen overleg Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg vindt plaats op 18 november 2020.
82
Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister van VWS vóór het eerstvolgende coronadebat na het herfstreces op het "Manifest doe de verpleeghuizen niet meer op slot tijdens een tweede coronagolf"

Te behandelen:

83
Verzoek van het lid Regterschot (VVD) om een stand van zakenbrief maatschappelijke diensttijd van het kabinet uiterlijk 1 week voor het schriftelijk overleg Maatschappelijke diensttijd d.d. 4 november 2020 aan de Kamer te zenden

Te behandelen:

84
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister voor Medische Zorg d.d. 12 oktober 2020 inzake ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP)

Te behandelen:

86
Voorstel van het lid Van den Berg (CDA) om het dertigledendebat over Winterswijk (nr. 10) te laten vervallen en de brief toe te voegen aan het algemeen overleg medisch zorglandschap d.d. 18 november 2020

Te behandelen: