Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

29 oktober 2020
13:45 - 14:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 6 en 7 oktober zijn vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Pakket Belastingplan 2021

  Op 16 oktober jl. ontving de Kamer de Nota's naar aanleiding van de verslagen over de zeven van de acht wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Pakket Belastingplan 2021; op 20 oktober ontving de Kamer ook de Nota n.a.v. het verslag over het achtste wetsvoorstel (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen), alsmede een aanvullende nota n.a.v. het verslag over het wetsvoorstel Belastingplan 2021, waarin is ingegaan op de Baangerelateerde investerinsgkorting (BIK). Op 22 oktober ontving de Kamer vervolgens de ambtelijke adviezen over de BIK.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  (Gewijzigd) voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vertrouwelijke brieven over de heffing van douanerechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse inzet tijdens IMF jaarvergadering op 15 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken uitvoering moties inzake steunmaatregelen KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over o.a. informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-681)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek naar projectcode 1043

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Concept plan van aanpak ‘Herstellen, Verbeteren en Borgen’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  OESO peer review rapport country by country reporting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportages 'hand aan de kraan' - fiscale stimulering emissievrije auto's

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenrapportage onderzoek Betalen naar gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitkomsten aanvullend onderzoek en overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie box 3 2013 - 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezending van een aantal specifieke documenten inzake de kinderopvangtoeslagaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om toezending van een intern memo inzake de CAF 11-zaak uit 2017 en van documenten waarnaar in een NRC-artikel was verwezen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 34. 34

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de jaarrapportage over de begrotingscyclus 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Tweede publicatie rond coronarekening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Focusonderwerp verantwoording 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken wijzigingsovereenkomst ESM-verdrag, gemeenschappelijke achtervang en single limb CAC's

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese economie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Publicatie 'Focus op de nettobetalingspositie van Nederland; Saldo betalingen en ontvangsten Nederland in de EU'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoeringsbesluit Hongarije in het kader van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Negende en tiende aanvullende EU-begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie van de minister van Financiën op de publieke consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de Solvency II Directive

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  wo 28-10-2020 14.00 - 18.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen [uitgesteld; opnieuw in te plannen]
  do 29-10-2020 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 02-11-2020 11.00 - 23.00   2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 04-11-2020 18.30 - 21.30   Algemeen overleg Autobelastingen
  wo 18-11-2020 13.30 - 17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  do 19-11-2020 10.00 - 12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering
  do 19-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
  di 24-11-2020 17.00 - 20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  wo 25-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad [Datum gewijzigd}]
  wo 02-12-2020 10.00 - 15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
  wo 09-12-2020 10.00 - 13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 10-12-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 14-01-2021 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; op voorstel van het lid Leijten (SP) wordt het algemeen overleg Belastingontwijking enkele weken uitgesteld; op verzoek van de leden Nijboer en Van der Linde zal het uitgestelde algemeen overleg over Financiële Markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen op zo kort mogelijke termijn alsnog worden gehouden.

  Besluit: Op voorstel van de leden Van der Linde (VVD), Lodders (VVD) en van Weyenberg (D66) besluit de commissie om op korte termijn een algemeen overleg over ‘toeval-Amerikanen’ te plannen met de minister van Financien en de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst.
  Noot: In dat geval kan het debat (nummer 94 op de lijst nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten) over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën) van de lijst worden afgevoerd. De commissie komt in een latere procedurevergadering, als het algemeen overleg is ingepland (met een duur van 2 uur), terug op de vraag of de commissie met een rapporteur voor dit algemeen overleg wenst te werken.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 23 oktober 2020)

  Besluit ter informatie.

  a) Wetgeving
  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Belastingplan 2021
  24, 25 en 26 november (week 48)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


  b) tweeminutendebatten:
  3, 4 en 5 november (week 45)
  -VAO Douane (AO d.d. 22/09)
  [dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]

  15, 16 en 17 december (week 51)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  32. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  49. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  55. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  64. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  67. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  72. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  82. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  89. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  93. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  94. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  115. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  118. D
  ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
  120. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  121. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  134. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  136. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  137. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer(minister Financiën)
  50. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  55. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels(staatssecretaris Financiën)
  66. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 48. 48

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: de bewindspersonen een rappelverzoek doen ten aanzien van de brieven genoemd onder 1, 2, 3, 4, 6 en 8.
  Op voorstel van het lid Omtzigt besluit de commissie daarnaast een rappel te doen inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland, in het bijzonder ten aanzien van de gevraagde reactie van de Duitse regering.
  1.  21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  2.  07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686)
  3.  10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
  4.  25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
  5.  09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
  6.  09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
  7.  09-10-2020 - Vragen over opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6 (2020Z18471)
  8.  09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
  9.  21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden (2020Z19450)
  10.  22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651)
 49. 49

  Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Opvolging van de motie Ronnes c.s. over hertoetsen van bestuurders in de bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Actualisering webdossier kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data