Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën d.d. 29 oktober 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 29 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 6 en 7 oktober zijn vastgesteld.
7
Pakket Belastingplan 2021

Details

Op 16 oktober jl. ontving de Kamer de Nota's naar aanleiding van de verslagen over de zeven van de acht wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Pakket Belastingplan 2021; op 20 oktober ontving de Kamer ook de Nota n.a.v. het verslag over het achtste wetsvoorstel (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen), alsmede een aanvullende nota n.a.v. het verslag over het wetsvoorstel Belastingplan 2021, waarin is ingegaan op de Baangerelateerde investerinsgkorting (BIK). Op 22 oktober ontving de Kamer vervolgens de ambtelijke adviezen over de BIK.
 

Te behandelen:

9
(Gewijzigd) voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

Te behandelen:

19
33
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
45
Reactie van de minister van Financiën op de publieke consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de Solvency II Directive

Te behandelen:

46
Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Details

wo 28-10-2020 14.00 - 18.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen [uitgesteld; opnieuw in te plannen]
do 29-10-2020 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020 11.00 - 23.00   2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 04-11-2020 18.30 - 21.30   Algemeen overleg Autobelastingen
wo 18-11-2020 13.30 - 17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
do 19-11-2020 10.00 - 12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering
do 19-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
di 24-11-2020 17.00 - 20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 25-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad [Datum gewijzigd}]
wo 02-12-2020 10.00 - 15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
wo 09-12-2020 10.00 - 13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
do 10-12-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; op voorstel van het lid Leijten (SP) wordt het algemeen overleg Belastingontwijking enkele weken uitgesteld; op verzoek van de leden Nijboer en Van der Linde zal het uitgestelde algemeen overleg over Financiële Markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen op zo kort mogelijke termijn alsnog worden gehouden.

Besluit: Op voorstel van de leden Van der Linde (VVD), Lodders (VVD) en van Weyenberg (D66) besluit de commissie om op korte termijn een algemeen overleg over ‘toeval-Amerikanen’ te plannen met de minister van Financien en de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst.
Noot: In dat geval kan het debat (nummer 94 op de lijst nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten) over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën) van de lijst worden afgevoerd. De commissie komt in een latere procedurevergadering, als het algemeen overleg is ingepland (met een duur van 2 uur), terug op de vraag of de commissie met een rapporteur voor dit algemeen overleg wenst te werken.

Te behandelen:

47
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.

Geplande activiteiten:
do 05-11-2020 11.30 - 12.30   Besloten gesprek over mogelijkheden pilots integratie brede welvaart (via videoverbinding)
do 05-11-2020 16.30 - 18.00   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
ma 16-11-2020 10.30 - 11.30   Technische briefing URENCO
ma 16-11-2020 12.30 - 14.30   Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
ma 16-11-2020 15.00 - 16.00   Openbaar gesprek met het bestuur van NFLI
ma 23-11-2020 11.15 - 12.45   Besloten gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ma 23-11-2020 14.00 - 17.00   Besloten gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB)

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"


(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
48
Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 23 oktober 2020)

Details

Besluit ter informatie.

a) Wetgeving
10, 11 en 12 november (week 46)
- Belastingplan 2021
24, 25 en 26 november (week 48)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


b) tweeminutendebatten:
3, 4 en 5 november (week 45)
-VAO Douane (AO d.d. 22/09)
[dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]

15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
32. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
49. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
64. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
67. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
72. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
82. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
89. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
93. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
94. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
115. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
118. D
ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
120. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
121. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
134. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
136. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
137. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer(minister Financiën)
50. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
55. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels(staatssecretaris Financiën)
66. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
49
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: de bewindspersonen een rappelverzoek doen ten aanzien van de brieven genoemd onder 1, 2, 3, 4, 6 en 8.
Op voorstel van het lid Omtzigt besluit de commissie daarnaast een rappel te doen inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland, in het bijzonder ten aanzien van de gevraagde reactie van de Duitse regering.
  1.  21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  2.  07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686)
  3.  10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
  4.  25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
  5.  09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
  6.  09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
  7.  09-10-2020 - Vragen over opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6 (2020Z18471)
  8.  09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
  9.  21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden (2020Z19450)
  10.  22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651)