Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

9 december 2020
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 november 2020 is vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Najaarsnota 2020 en suppletoire begroting Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet Vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Belastingplan 2021 in verband met de notificatie van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) bij de Europese commissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)/ Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA; Washington, 23 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhangprocedure ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen ZWiC en herstelregelingen KOT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vragen commissie over de situatie bij de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kostenkader DNB 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de Autoriteit Consument en Markt over Big Techs in het betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brieven over de Belastingdienst

  Ten aanzien van de onderstaande brieven had de commissie eerder per e-mailprocedure besloten deze niet te agenderen voor het op 2 december jl. gehouden algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen. Thans is besloten deze brieven te behandelen in een gecombineerd schriftelijk overleg Belastingdienst, waarvoor de inbreng tegen het einde van het kerstreces wordt geleverd. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de beantwoording van het schriftelijk overleg zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden, met het oog op een eventueel nog voor het verkiezingsreces te houden VSO (tweeminutendebat).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken invordering en inningskosten en opbrengsten belastingsoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging om tot een oplossing te komen in het SBF-domein (Kamerstuk 31066-668)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake bezwaren tegen e-Herkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op opiniestuk inzake rendementen box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Signalen ten aanzien opzet/grove schuld bij terugvordering kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. Instellingsbesluiten commissies toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op drie verzoeken van het lid Omtzigt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Invulling van de motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Artikel 4.7 CW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Brief van de Afdeling advisering Raad van State over toetsing van beleidsvoorstellen aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken adviescommissie inzake vormgeving en werking van de Europese Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Herziening afspraken met DNB ten aanzien van de ESM-deposito

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op rapport Algemene Rekenkamer over de netto betalingspositie EU-afdrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bevindingen Europese Commissie over douanerechten bij de import van zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geactualiseerde Raadspositie Europese jaarbegroting 2021 en inzet voor de conciliatie met het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding specifiek jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2019

 40. 40

  Uitvoeringsbesluit Ierland in het kader van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag rapporteurs Europese AML-CTF agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda van de (ingelaste) Eurogroepvergadering op 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 4 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brief Lid/Fractie - Voorstel van het lid Snels (GroenLinks) om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen


  Besluit: ter informatie

  Geplande debatten:
  do 10-12-2020 13.00-16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  ma 14-12-2020 15.30-19.00   Notaoverleg Douane
  di 15-12-2020 19.00-22.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 14-01-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 18-01-2021 14.00-18.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  do 21-01-2021 10.00-13.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
  ma 01-02-2021 14.00-18.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
  wo 03-02-2021 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
   
 46. 46

  Planning van procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces

  Besluit: ingestemd met het houden van procedurevergaderingen op de volgende data:

  donderdag 17 december 2020 (15.30 - 16.15 uur; laatste Kamerdag in 2020).
  donderdag 14 januari 2021 (13.45 - 14.45 uur; aansluitend aan het AO Eurogroep/Ecofin)
  donderdag 28 januari (tijdstip nog te bepalen; eventueel per videoverbinding)
  donderdag 11 februari (tijdstip nog te bepalen; laatste Kamerdag voor het verkiezingsreces).
   
 47. 47

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Geplande activiteiten:
  di 08-12-2020, 18.00 - 19.45 uur - Besloten technische briefing over KLM
  ma 25-01-2021, 14.00 - 15.00 uur - Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"
  wo 13-01-2021, 16.00 - 17.00 uur - Presentatie studiegroep mogelijke verdragswijziging i.v.m. mandaat ECB

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Gesprekken over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [beoogde planning: vóór het verkiezingsreces]
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid [ inmiddels gepland: donderdag 28 januari 2021; 13.30 - 14.30 uur ]
 48. 48

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 december 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  12, 13 en 14 januari (week 2) 
  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


  b) tweeminutendebatten:

  9 december, 10.45 uur
  - VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)

  15, 16 en 17 december (week 51)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  39. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  42. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  47. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  53. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  59. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  62. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  63. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  77. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  79. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  81. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  82. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  93. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  95. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  96. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

  24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
  42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (staatssecertaris Financiën)
 49. 49

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven


  Besluit: ter informatie.
  1. 26-11-2020 - Verzoek om aanvullende beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag (2020Z22911).
  2. 26-11-2020 - Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het algemeen overleg Belastingontwijking (2020Z22842)
  3. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
 50. 50

  Nadere toelichting reactie- en rappeltermijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 30 november en 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de status van het herstructureringsplan van KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Buffers van huishoudens en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris over het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, van de Invorderingswet

  Te behandelen:

  Loading data