Algemeen overleg : Mestbeleid

De vergadering is geweest

4 november 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Herziene convocatie ivm toevoeging reader en position papers (*)

Spreektijd maximaal 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Regelgeving rond 'sleepvoetverbod'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vierde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over verantwoording mestaanwending

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Prognose stikstofexcretie in dierlijke mest over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang en resultaten diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over openbaarmaking van alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede kwartaalrapportage 2019 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tijdsplanning diverse onderdelen mestbeleid tweede helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actualisering forfaitaire excretienormen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bestuurlijke boetes mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en update waterkwaliteit derogatiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorlopige cijfers fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit omtrent boetebeleid mestregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Contouren toekomstig mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reader en Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data