Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 12 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 12 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Reactie op het verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2020, over het bericht ‘Moslima met mondkapje ‘geweerd’ bij gemeente: ‘Maar er is toch geen verbod op mondkapje!’’ (Ad.nl, 18 juni 2020) en reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzmaaheden van 22 september 2020, over het bericht ‘Stichting: boerkaverbod leidt tot islamofobie’

Te behandelen:

5
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

Te behandelen:

23
Informatie over het voornemen om te voorkomen dat per 1 januari 2021 de 10% tijdelijke toewijzingsruimte voor mensen met een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020) vervalt als het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen op dat moment nog niet (gedeeltelijk) in werking treedt

Te behandelen:

34
EU-Stafnotitie prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2021 op het gebied van Binnenlandse Zaken
35
Stafnotitie voorstel vaststelling Kennisagenda 2021 en Stand van zaken Kennisagenda 2020
36
Stafnotitie 3.1CW-toets
42
Stafnotitie uitbreiding adviesaanvraag ROB Gemeenten en corona
44
Herbenoeming Nationale ombudsman
45
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

10, 11 en 12 november (week 46)
-35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

17, 18 en 19 november (week 47)
35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)
 
1, 2 en 3 december (week 49)
-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
 
15, 16 en 17 december (week 51)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK)
 20. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
25. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
45. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
65. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
109. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
112. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
115. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
124. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 128. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)
 
 
Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
29. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 52. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
57. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
67. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 
46
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)
di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek met de heer Veerman over de atoomspionage
do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD
wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet 
do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 26-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (TK-35551)
wo 02-12-2020 09.30 - 13.30 Wetgevingsoverleg Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel
do 03-12-2020 09.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Discriminatie en racisme (ovb)
wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (ovb)
do 10-12-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Discriminatie
do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD
47
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Algemeen overleg  Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding 
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen 
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties

Besluit: de commissie besluit om de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding toe te voegen aan een (geschikt) bestaand AO
Besluit: de commissie gaat akkoord met het voorgestelde werkbezoek aan de tijdelijke huisvesting TK (B67) op 18 november en een technische briefing door het ministerie op 25 november, waarna het AO Renovatie Binnenhof zal worden ingepland