Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

12 november 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting stemwaarde kiescollege

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2020, over het bericht ‘Moslima met mondkapje ‘geweerd’ bij gemeente: ‘Maar er is toch geen verbod op mondkapje!’’ (Ad.nl, 18 juni 2020) en reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzmaaheden van 22 september 2020, over het bericht ‘Stichting: boerkaverbod leidt tot islamofobie’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (Kamerstuk 35420-104)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op jaarverslagen Nationale ombudsman en Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (Kamerstuk 35521)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de ventilatie c.q. het binnenklimaat van het huidige gebouw van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Hypotheeknormen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Lelystad m.b.t. de wijziging van de Huisvestingswet voor huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Informatie over het voornemen om te voorkomen dat per 1 januari 2021 de 10% tijdelijke toewijzingsruimte voor mensen met een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020) vervalt als het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen op dat moment nog niet (gedeeltelijk) in werking treedt

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over stand van zaken bij de Huurcommissie (Kamerstuk 27926-326)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Actieplan Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4.1 Energiebesparing en duurzaamheid en 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Woningbouw in Almere en Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang versnelling woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-Stafnotitie prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2021 op het gebied van Binnenlandse Zaken

 35. 35

  Stafnotitie voorstel vaststelling Kennisagenda 2021 en Stand van zaken Kennisagenda 2020

 36. 36

  Stafnotitie 3.1CW-toets

 37. 37

  Stand van zaken monitor ouderenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Excessen op de huurwoningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op uitzending de Monitor over het funderingslabel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vervolg wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport ‘Beginselen versus praktijken’ van Stichting decentraalbestuur.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stafnotitie uitbreiding adviesaanvraag ROB Gemeenten en corona

 43. 43

  Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Herbenoeming Nationale ombudsman

 45. 45

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  10, 11 en 12 november (week 46)
  -35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  17, 18 en 19 november (week 47)
  35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)
   
  1, 2 en 3 december (week 49)
  -Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
   
  15, 16 en 17 december (week 51)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK)
   20. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  25. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  45. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  65. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  109. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  112. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  115. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  124. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
   128. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)
   
   
  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  29. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
   52. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  57. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  67. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
   
 46. 46

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)
  di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek met de heer Veerman over de atoomspionage
  do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD
  wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
  wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet 
  do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 26-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (TK-35551)
  wo 02-12-2020 09.30 - 13.30 Wetgevingsoverleg Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel
  do 03-12-2020 09.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Discriminatie en racisme (ovb)
  wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)
  wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
  do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
  do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (ovb)
  do 10-12-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Discriminatie
  do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD
 47. 47

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Algemeen overleg  Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
  Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding 
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijksvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen 
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties

  Besluit: de commissie besluit om de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding toe te voegen aan een (geschikt) bestaand AO
  Besluit: de commissie gaat akkoord met het voorgestelde werkbezoek aan de tijdelijke huisvesting TK (B67) op 18 november en een technische briefing door het ministerie op 25 november, waarna het AO Renovatie Binnenhof zal worden ingepland
 48. 48

  Voorstel van het lid Özütok om het kabinet een reactie te vragen op het artikel 'Extra controle nodig bij stemmen tellen Tweede Kamerverkiezingen' d.d. 9 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data