Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Kwint voorstel feitelijke vragen bij het OESO-rapport Education at a Glance
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 24-9-2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 24-9-2020

Deelnemers


Agendapunten

8
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector (2)'
9
RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
10
Reactie op de motie van het lid Van Meenen over eenzelfde behandeling van kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties over het testen (Kamerstuk 35300-VIII-216)

Te behandelen:

21
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

Te behandelen:

26
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Te behandelen:

27
30
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 21-09-2020 14.00 - 14.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie aanwezigheid bij technische briefing AWTI inzake Verbetering van de doorgroei van kennisintensieve start-ups
 • di 22-09-2020 14.00 - 14.00I nbreng schriftelijk overleg Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt
 • wo 23-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen OESO-rapport Education at a Glance 2020
 • wo 23-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
 • wo 23-09-2020 13.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Leesvaardigheid
 • do 24-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021
 • vr 25-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)
 • vr 25-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering
 • di 29-09-2020 13.45 - 14.00 Petitie 'Van leerplicht naar leerrecht. Maatwerk in het onderwijs geeft gelijke kansen voor ieder kind' door Ouderplatform Midden Holland
 • di 29-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen
 • di 29-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • do 01-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op KNAW briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen
 • vr 02-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning
 • di 06-10-2020 13.45 - 14.00 Petitie Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie gekalligrafeerde stuk over bijschrijving van handschrift in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
 • di 06-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Cultuuronderwijs in het mbo
 • di 06-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje
 • wo 07-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid
 • wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages
 • wo 07-10-2020 16.30 - 17.15 Gesprek Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs
 • wo 07-10-2020 17.30 - 18.30 Technische briefing Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups
 • do 08-10-2020 13.30 - 16.30 Algemeen overleg Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging
 • vr 09-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek
31
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

34
RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’

Details

Voorafgaand aan het AO Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid op 3 december a.s.

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.