Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

24 september 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapporten regionale vensterprogrammering, distributievergoeding en WNT-maxima mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluitvorming culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkprogramma 2020-2021 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instelling Commissie Collectie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur zomer 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector (2)'

 9. 9

  RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Van Meenen over eenzelfde behandeling van kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties over het testen (Kamerstuk 35300-VIII-216)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  OESO-rapport Education at a Glance 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16, Wetenschapsbeleid, van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma AWTI 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken proces hernieuwde inzet kennisdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Strategische evaluatie Lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Stichting Steunpunt Studerende Moeders over de positie van studerende moeders in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen Avicenna College te Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoeksrapporten passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie bij het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een brief van EDventure (Vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp te Den Haag) m.b.t. coronamonitor educatieve dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nederlandse reactie op EU-consultatie Digital Education Action Plan (DEAP)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (onderwijs) 16 en 17 september

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 21-09-2020 14.00 - 14.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie aanwezigheid bij technische briefing AWTI inzake Verbetering van de doorgroei van kennisintensieve start-ups
  • di 22-09-2020 14.00 - 14.00I nbreng schriftelijk overleg Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt
  • wo 23-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen OESO-rapport Education at a Glance 2020
  • wo 23-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
  • wo 23-09-2020 13.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Leesvaardigheid
  • do 24-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021
  • vr 25-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)
  • vr 25-09-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering
  • di 29-09-2020 13.45 - 14.00 Petitie 'Van leerplicht naar leerrecht. Maatwerk in het onderwijs geeft gelijke kansen voor ieder kind' door Ouderplatform Midden Holland
  • di 29-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen
  • di 29-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • do 01-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op KNAW briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen
  • vr 02-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning
  • di 06-10-2020 13.45 - 14.00 Petitie Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie gekalligrafeerde stuk over bijschrijving van handschrift in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
  • di 06-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Cultuuronderwijs in het mbo
  • di 06-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje
  • wo 07-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid
  • wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages
  • wo 07-10-2020 16.30 - 17.15 Gesprek Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs
  • wo 07-10-2020 17.30 - 18.30 Technische briefing Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups
  • do 08-10-2020 13.30 - 16.30 Algemeen overleg Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging
  • vr 09-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek
 31. 31

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 32. 32

  Rondvraagpunt lid Kwint voorstel feitelijke vragen bij het OESO-rapport Education at a Glance

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rondvraagpunt vh lid Van der Molen: Verzoek om schriftelijke reactie minister OCW over het bericht ‘Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt.’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’

  Voorafgaand aan het AO Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid op 3 december a.s.

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.