Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 7. 7

  Reactie op verzoek commissie met een reactie op het verslag over richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over strategische afhankelijkheid buitenlandse partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Kamerstuk 35296)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor deelname aan gesprek met de Cyber Security Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Raad voor de rechtshandhaving over Handhaving natuur- en milieuwetgeving in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Deelbesluit Wob Covid-19 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op rechtsvergelijkend WODC-onderzoek naar discriminatie als strafverzwaringsgrond bij strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Correctie aantal zaken met een veroordeling voor cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over ‘Gevolgen van het (dis)functioneren van de rechtsstaat in enkele EU-lidstaten voor de rechtspraktijk in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Benoemingen Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een beleidsreactie op het rapport ‘Informatie-uitwisseling Landelijk Dekkend Stelsel cybersecurity’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport over 'Toepassing draagkrachtbeginsel geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wob-verzoek over zelfonderzoek door advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatierapport “Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ouderschap en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Instellen Commissie van onafhankelijk deskundigen inzake het onderzoek afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag 2019 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  WODC-onderzoek Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsstandpunt aansprakelijkstelling Transgendercollectief

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op mededelingen Europese Commissie over de AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat telefoongesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat zijn opgenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek om Gateway review op de Wet straffen en beschermen, ten behoeve van het notaoverleg TBS/GW d.d. 10 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoord op vragen van het lid Van Ojik tijdens het notaoverleg 'Vrij om niet te geloven'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toestemming deelname aan de Ronde tafel bijeenkomst Rechtsstatelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de motie van het lid Janssen over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst met EU-voorstellen tot en met 10 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nog te ontvangen eindverslag EU-rapporteurschap AVG

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg bescherming persoonsgegevens op 14 januari 2021.
  Noot: De verwachting is dat het eindverslag de eerste week van januari beschikbaar zal komen.
 40. 40

  Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afronding werkgroep misdaadgeld

 42. 42

  Afronding informele voorbereidingsgroep cybersecurity

 43. 43

  Verzoek reactie op bericht uitvoering motie Bergkamp inzake landelijk onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek inzake stand van zaken brief over het onderzoek van de Commissie Machielse

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie op de oproep van DNB voor een andere witwasaanpak en een deltaplan witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek over tekorten dan wel overschotten aan celcapaciteit bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek inzake reactie op de oproep van de Kinderombudsvrouw

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie parlement van Polen m.b.t. motie Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen (35570-VI-58) d.d. 7 december 2020, aangeboden door Ambassade van de Republiek Polen

Naar boven