Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: " Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op bericht uitvoering motie Bergkamp inzake landelijk onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie
Brief lid / fractie
Download Verzoek over tekorten dan wel overschotten aan celcapaciteit bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen tot en met 10 december 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake stand van zaken brief over het onderzoek van de Commissie Machielse
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 16 december 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 16 december 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op de oproep van de Kinderombudsvrouw
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie over de oproep van DNB voor een andere witwasaanpak en een deltaplan witwassen

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Te behandelen:

3
Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
9
Reactie op verzoek commissie over het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Kamerstuk 35296)

Te behandelen:

39
Nog te ontvangen eindverslag EU-rapporteurschap AVG

Details

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg bescherming persoonsgegevens op 14 januari 2021.
Noot: De verwachting is dat het eindverslag de eerste week van januari beschikbaar zal komen.
41
Afronding werkgroep misdaadgeld
42
Afronding informele voorbereidingsgroep cybersecurity
48
Brievenlijst

Te behandelen:

49
Reactie parlement van Polen m.b.t. motie Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen (35570-VI-58) d.d. 7 december 2020, aangeboden door Ambassade van de Republiek Polen