Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Van Dam en Buitenweg over het tijdpad van de ICT-ontwikkeling bij de politie (Kamerstuk 29628-950)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2020, over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het informele medewerkersnetwerk Roze in Blauw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afhandeling van lopende restschadezaken bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de bestuurlijke aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht van 28 september 2020 met als titel ‘Kremlin-adviseur actief in Nederland rond MH17’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wob-besluit maximaal aantal aanwezigen kerkelijke gebouwen i.v.m. Covid-19 crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Softdrugsverbod coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Programmadirecteur-generaal Ondermijning en regie op de afpakketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op 'Pact voor de rechtsstaat'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tot en met juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Georgië, Tunesië, Canada en Singapore

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit tot wijziging van de lijst van organisaties die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wob-verzoek over Ministeriële Commissie Fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Feitenonderzoek en budget Openbaar Ministerie van 2020 naar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wob-besluit inzake Damdemonstratie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Achtste editie van het door de Europese Commissie jaarlijks gepubliceerde Europees Justitie Scorebord (EJS)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport van het WODC “De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht bij overvallers en de samenhang met recidive”.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over een onderzoek en vervolgstappen langlopende letselschadezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang versterking rootszoektochten en Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie inspectierapporten over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen/moties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over afstand en adoptie in Nederland 1956-1984

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de coronamaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Analyse invoering meerouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie bij de rapportbrief 'melding 2015396' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  BIT-toets project digitale toegankelijkheid rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tot verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (Kamerstuk 35604)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op het amendement van het lid Van Esch over gezondheidsbevordering en het amendement van het lid Azarkan over opschorting van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Ontwerp Tijdelijk besluit veilige afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de informele JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met EU-voorstellen tot en met 29 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele verbetering van de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op het bericht: “Honderden gesprekken met advocaten opgenomen in gevangenissen” te ontvangen voor het notaoverleg gevangeniswezen op 10 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek reactie minister van Justitie en Veiligheid op bericht "drugs-tsunami-dreigt-in-polders-rond-utrecht-criminelen-zien-dat-het-minder-goed-gaat-bij-boeren-en-slaan-toe" te ontvangen voor de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek reactie minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de motie van het lid Van Dam over versterken van het management van de Landelijke Eenheid (29628-981)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data