Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 9 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering commissie Fïnanciën - 9 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 juli 2020 is vastgesteld.
3
Reactie op de Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstuk 35446)

Te behandelen:

39
Brieven over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Te behandelen:

46
Voorstel onderzoek Algemene Rekenkamer naar uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen n.a.v. motie-Snels/Leijten
48
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
49
Voorstel vervolggesprek integratie Monitor Brede Welvaart in begrotings- en beleidscyclus
50
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van commissie Financiën periode juni t/m augustus 2020

Te behandelen:

53
55
Behandeling prioritair voorstel belastingpakket
56
Aanbieding speciaal verslag "Het Europees Semester - Landspecifieke aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden uitgevoerd" van ERK
57
Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie) op 11-13 oktober 2020 in Berlijn
58
Voorstel van de leden Alkaya (SP) en Aukje de Vries (VVD) voor invulling van het rapporteurschap digitaal centralebankgeld
59
Stafnotitie - Invulling van het rondetafelgesprek “Alternatieven voor het toeslagenstelsel”
60
Reeds geplande wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Details

Besluit: De commissie besluit de op de Brexit betrekking hebbende agendapunten van het algemeen overleg Douane, dat is gepland op 22 september 2020, van die agenda af te halen en te agenderen voor een separaat algemeen overleg over de voortgang van de Brexit. De griffier wordt verzocht na te gaan of de beantwoording van het (deels vertrouwelijke) schriftelijke overleg Onderzoek corruptie Douane tijdig voor het algemeen overleg van 22 september aan de Kamer wordt gezonden en om te trachten voorafgaand aan dat algemeen overleg een gesprek met de desbetreffende onderzoekers te plannen.

wo 09-09-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 22-09-2020  17.00-20.00   Algemeen overleg Douane (inclusief Brexit)
ma 28-09-2020  14.00-17.00   Algemeen overleg Accountancy
wo 30-09-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 26-10-2020  11.00-19.00   1e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
do 29-10-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020  11.00-23.00   2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 18-11-2020  13.30-17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
di 24-11-2020  17.00-20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
do 26-11-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
61
Nog niet geplande algemene overleggen, waartoe reeds is besloten

Details

Besluit: De commissie stemt in met de door de griffier voorgestelde planningsvolgorde van algemeen overleggen die vooralsnog niet zijn ingepland, met dien verstande dat de commissie besluit tot het samenvoegen van algemeen overleggen over de Belastingdienst en over belastingen tot één algemeen overleg, met een duur van 5 uur.
Voor zover de zaalcapaciteit het toelaat, wordt derhalve bij de planning de volgende prioriteit aangehouden:

1. AO Voortgang hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (zie besluitvorming bij agendapunt 39); eens per twee maanden; 3 uur.
2. AO Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 4 uur.
3. AO Autobelastingen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 3 uur.
4. AO Belastingontwijking: na het herfstreces; 3 uur.
5. AO Exportkredietverzekeringen: na het herfstreces; 2 uur.
6. AO Belastingen gecombineerd met het AO Belastingdienst: november/december; 5 uur.
7. AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering: december; 3 uur.
8. AO Revolverende fondsen: (indien daaraan nog behoefte bestaat) niet eerder dan in december; 2 uur.
9. AO Europese btw: vooralsnog niet inplannen wegen gebrek aan voldoende agendapunten.
62
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: 1) De commissiestaf wordt verzocht het beoogde gesprek met de president van de ECB in te plannen. 2) De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek aan DNB (waarvoor inmiddels een datum beschikbaar is) wordt per e-mail geïnventariseerd; de haalbaarheid van een combinatie van dat werkbezoek met een bezoek aan de AFM wordt nader onderzocht. 3) De belangstelling voor deelname aan de briefing bij de Raad van State op 23 september 2020 wordt per e-mail geïnventariseerd.

Reeds geplande activiteiten:
ma 21-09-2020  14.00-17.30   Rondetafelgesprek Toekomst accountancy
wo 23-09-2020   10.00-11.00   Besloten technische briefing Raad van State over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2020
wo 23-09-2020  15.00-17.00   Besloten technische briefing Belastingplan 2021
do 08-10-2020  15.00-17.45   Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel
wo 14-10-2020  18.30-21.00   Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
do 15-10-2020  10.30-11.30   Openbaar (digitaal) gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans
do 15-10-2020  11.30-13.00   Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel
do 05-11-2020  16.30-18.00   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM

(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

Petitieaanbiedingen
ma 21-09-2020  13.30-13.45   ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' (via videoverbinding)
63
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit ten aanzien van het hieronder genoemde verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude een rappel te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over beveiliging op Schiphol (2020Z10052) [beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid op 8 september 2020]
  • 07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686)
  • 18-08-2020 - Verzoek om brief naar aanleiding van de situatie bij de Volksbank (2020Z14807) [beantwoord op 9 september 2020; voorafgaand aan deze procedurevergadering]

 
64
Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 september 2020)

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit met het ook op het onder 9. genoemde plenaire debat, in relatie tot het op 22 september aanstaande te houden algemeen overleg Douane (inclusief Brexit), de staatssecretaris van Financiën te verzoeken een brief aan de Kamer te zenden over de stand van zaken ten aanzien van de controle op wapendoorvoer.


a) Wetgeving

22, 23 en 24 september (week 39)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
- Algemene financiële beschouwingen

10, 11 en 12 november (week 46)
- Belastingplan 2021

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) tweeminutendebatten:

N.v.t.

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
104. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
134. D
ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
33. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
72
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) tot het voeren van schriftelijk overleg over de situatie bij de Volksbank

Te behandelen: