Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

9 september 2020
13:45 - 14:55 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 juli 2020 is vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstuk 35446)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toetreding van Bulgarije en Kroatië tot het ERM-II

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel Europese begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aangepast voorstel Europese begroting 2021 en zevende aanvullende begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-begroting 2020: achtste aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsbesluiten in het kader van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Herstelwet financiële markten 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Zevende incidentele suppletoire begroting ministerie van Financiën voor het jaar 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op suggestie ACM regionale aanbestedingen NS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Flexibele arbeidsmarkt en overheidsfinanciën

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad over private equity

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  FinTech-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Advisering door de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vertrouwelijke brief ter ondersteuning van het besloten deel van de technische briefing over risicomodellen en selectieregels van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie Van Weyenberg/Middendorp en prijsvergelijking elektronische publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsverklaring dierenwelzijn voor exportkredietverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Maatregelen op het gebied van de exportkredietverzekering (ekv) om handelsstromen op gang te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Publicatie Country-by-Country gegevens van de OESO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over evaluaties eigenwoningregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over het gebruik van eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Extern toezicht op de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afbouw tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling op denksporten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale ombudsman m.b.t. de verlaging van vervolgingskosten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brieven over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de brief van de Nationale ombudsman over maatregelen gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen commissie over kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over uitvoeringsproblemen bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Behandeling van de Miljoenennota 2021 c.a. en de begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 48. 48

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van commissie Financiën periode juni t/m augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Besluitvorming bij EU-belastingzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het eindrapport van het High level forum over de verdieping van de kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op EU consultatie hernieuwde duurzame financieringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding speciaal verslag "Het Europees Semester - Landspecifieke aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden uitgevoerd" van ERK

 54. 54

  Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie) op 11-13 oktober 2020 in Berlijn

 55. 55

  Reeds geplande wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  Besluit: De commissie besluit de op de Brexit betrekking hebbende agendapunten van het algemeen overleg Douane, dat is gepland op 22 september 2020, van die agenda af te halen en te agenderen voor een separaat algemeen overleg over de voortgang van de Brexit. De griffier wordt verzocht na te gaan of de beantwoording van het (deels vertrouwelijke) schriftelijke overleg Onderzoek corruptie Douane tijdig voor het algemeen overleg van 22 september aan de Kamer wordt gezonden en om te trachten voorafgaand aan dat algemeen overleg een gesprek met de desbetreffende onderzoekers te plannen.

  wo 09-09-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  di 22-09-2020  17.00-20.00   Algemeen overleg Douane (inclusief Brexit)
  ma 28-09-2020  14.00-17.00   Algemeen overleg Accountancy
  wo 30-09-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 26-10-2020  11.00-19.00   1e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  do 29-10-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 02-11-2020  11.00-23.00   2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 18-11-2020  13.30-17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  di 24-11-2020  17.00-20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  do 26-11-2020  10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 56. 56

  Nog niet geplande algemene overleggen, waartoe reeds is besloten

  Besluit: De commissie stemt in met de door de griffier voorgestelde planningsvolgorde van algemeen overleggen die vooralsnog niet zijn ingepland, met dien verstande dat de commissie besluit tot het samenvoegen van algemeen overleggen over de Belastingdienst en over belastingen tot één algemeen overleg, met een duur van 5 uur.
  Voor zover de zaalcapaciteit het toelaat, wordt derhalve bij de planning de volgende prioriteit aangehouden:

  1. AO Voortgang hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (zie besluitvorming bij agendapunt 39); eens per twee maanden; 3 uur.
  2. AO Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 4 uur.
  3. AO Autobelastingen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 3 uur.
  4. AO Belastingontwijking: na het herfstreces; 3 uur.
  5. AO Exportkredietverzekeringen: na het herfstreces; 2 uur.
  6. AO Belastingen gecombineerd met het AO Belastingdienst: november/december; 5 uur.
  7. AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering: december; 3 uur.
  8. AO Revolverende fondsen: (indien daaraan nog behoefte bestaat) niet eerder dan in december; 2 uur.
  9. AO Europese btw: vooralsnog niet inplannen wegen gebrek aan voldoende agendapunten.
 57. 57

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: 1) De commissiestaf wordt verzocht het beoogde gesprek met de president van de ECB in te plannen. 2) De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek aan DNB (waarvoor inmiddels een datum beschikbaar is) wordt per e-mail geïnventariseerd; de haalbaarheid van een combinatie van dat werkbezoek met een bezoek aan de AFM wordt nader onderzocht. 3) De belangstelling voor deelname aan de briefing bij de Raad van State op 23 september 2020 wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Reeds geplande activiteiten:
  ma 21-09-2020  14.00-17.30   Rondetafelgesprek Toekomst accountancy
  wo 23-09-2020   10.00-11.00   Besloten technische briefing Raad van State over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2020
  wo 23-09-2020  15.00-17.00   Besloten technische briefing Belastingplan 2021
  do 08-10-2020  15.00-17.45   Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel
  wo 14-10-2020  18.30-21.00   Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
  do 15-10-2020  10.30-11.30   Openbaar (digitaal) gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans
  do 15-10-2020  11.30-13.00   Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel
  do 05-11-2020  16.30-18.00   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM

  (Opnieuw) te plannen werkbezoeken
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

  Petitieaanbiedingen
  ma 21-09-2020  13.30-13.45   ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' (via videoverbinding)
 58. 58

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit ten aanzien van het hieronder genoemde verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude een rappel te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over beveiliging op Schiphol (2020Z10052) [beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid op 8 september 2020]
  • 07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686)
  • 18-08-2020 - Verzoek om brief naar aanleiding van de situatie bij de Volksbank (2020Z14807) [beantwoord op 9 september 2020; voorafgaand aan deze procedurevergadering]

   
 59. 59

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 september 2020)

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit met het ook op het onder 9. genoemde plenaire debat, in relatie tot het op 22 september aanstaande te houden algemeen overleg Douane (inclusief Brexit), de staatssecretaris van Financiën te verzoeken een brief aan de Kamer te zenden over de stand van zaken ten aanzien van de controle op wapendoorvoer.


  a) Wetgeving

  22, 23 en 24 september (week 39)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

  29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
  - Algemene financiële beschouwingen

  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Belastingplan 2021

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  N.v.t.

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  104. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  134. D
  ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
  136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
  137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  33. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 60. 60

  Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Overleg met Luxemburg inzake rijnvarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toezeggingen van de minister van SZW rondom de fiscale en socialezekerheidspositie van grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele verbetering van de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om de staatssecretaris te verzoeken de uitkomsten van het overleg met de groep SBF’ers naar aanleiding van de motie Omtzigt aan de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) tot het voeren van schriftelijk overleg over de situatie bij de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Controle van de Douane op de doorvoer van militaire goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Ontwerpvoordracht lid college Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data