Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

9 september 2020
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Kaderwet overige JenV-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wet uitbreiding taakstrafverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Overleveringswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Geleidelijke opheffing inreisverbod per 1 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede rapportage transitieadviseur WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Drost over seksueel misbruik pro-anorexia coaches

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Overdracht beheer spraaknetwerk C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie Inspectierapport Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wob-verzoek over encryptiestandpunt kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beslissing op een Awb-klacht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Benoeming Begeleidings- en Evaluatiecommissie experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gevolgen versleuteling DNS-verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Arrestantenzorg Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaaroverzicht 2019 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op ‘Aandachtspunten voor een herstelbeleid’ en ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en kindersekstoerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Inreisbeperking Servië en Montenegro

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie op het WODC rapport 'Evaluatie College gerechtelijk deskundigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang plan van aanpak versterking toezicht en handhaving in het buitengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Deense regeling m.b.t. inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Mogelijkheden voor een regeling voor het laten inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst heroverweging van de taakuitbreiding naar openbare orde-voorvallen van de Onderzoeksraad

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanpassing landenlijst inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport voortgang implementatie EU 5G toolbox

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verslag van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV )op het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over het bericht ‘Stroomstootwapen op basis van oneigenlijke argumenten ingevoerd’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap en op enkele toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO Terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie ZBO-evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Reactie op foto’s huwelijk minister Grapperhaus

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Start campagne senioren en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Getuige schietpartij Oss overleden nadat hij zichzelf in brand stak'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ongeregeldheden en geweldsincidenten zomer 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van de reactie op de brief van de Coalitie voor Veiligheid met betrekking tot het instellen van een Nationaal Fonds Ereschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  WODC monitorrapport ‘Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Informeren over voortgang Wob-procedure zaak Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitvoering motie ChristenUnie: kinderen op bezoek bij ouders in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nadere informatie over Justitieel Complex Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op signalen seksueel misbruik Jehova’s Getuigen gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Onderzoeksrapport Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Justitieketen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aankondiging beleidsdoorlichting slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Betalingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beleidsreactie WODC-rapport 'De bescherming van minderjarige slachtoffers'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht en CKM rapport over criminele uitbuiting op Nederlandse scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  WODC-Rapport “Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen”

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Arrest EU-Hof van Justitie in de zaak Haqbin

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beleidsreactie WODC-Rapport Evaluatie pilot logeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Openbaarmaking inspectierapport en addendum over een uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Onderzoek Vluchtelingenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Uitvoering motie Becker c.s. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Afschrift reactie zorgenbrief Nationale ombudsman en Kinderombudsman over lange doorlooptijden bij de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Beleidsreactie Inspectierapport 'Toezicht op de Maritieme grenzen'

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Beleidsreactie op het Inspectie voor Justitie en Veiligheid-rapport Periodiek beeld terugkeer 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Landenbeleid Venezuela

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Grieks-Nederlandse samenwerkingsverband om het voogdijsysteem en de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen (amv) in Griekenland structureel te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Advies cannabispreventie experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Indiening Nederlandse statenklacht en interventie tegen de Russische Federatie voor het neerhalen van vlucht MH17 bij het EHRM

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Verslag van de informele JBZ-raad van 6-7 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 3 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Aanbieding rapportage 'Behoorlijke informatieverstrekking is de basis van toegang tot recht' van Nationale ombudsman

 81. 81

  Aanbieding rapport 'Geschokt. Een onderzoek naar het gebruik van het stroomstootwapen in de GGZ' van Nationale ombudsman

 82. 82

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek plannen technische briefing met Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verzoek hoorzitting organiseren rond de ontwikkeling van de rechtsstaat in specifieke landen binnen de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek agenderen van antwoorden op schriftelijke vragen over ritueel misbruik voor het algemeen overleg over zeden op 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het bericht dat de Internationale Rechtshulpkamer alle overleveringen naar Polen voorlopig stil legt

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek om het algemeen overleg JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) op 7 oktober te verplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verzoek om een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat' van het Strategisch Beraad Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van LGBT asylum support 'We Feel Unsafe'

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek om reactie op rapport van Universiteit Utrecht en uitzending van Radar over letselschade

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verzoek om reactie op de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos en nog deze week een algemeen overleg over deze situatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 92. 92

  Uitbreiden technische briefing over zeden met alle vier de geraadpleegde experts

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verzoek om de inbrengdatum voor het verslag over de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht met twee weken uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 94. 94

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 95. 95

  Voorstel opzet rondetafelgesprek inzake opsporing