Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 3-9-2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 3-9-2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Verslag schriftelijk overleg over de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening, de derde evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek

Te behandelen:

10
Aanbieding advies 'Steeds inclusiever' in het kort van Onderwijsraad
15
Aanbieding rapport 'Balans van de wetenschap 2020' van Rathenau Instituut
55
Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over belemmeren doorstroming van havo naar vwo i.v.m. weigering uitbestedingsovereenkomst voor toelating tot vwo volwassenenonderwijs door VeenLanden College te Meijdrecht

Te behandelen:

62
Voorstel voor planning van debatten

Details

 
Gezien het grote aantal debatten op de totaallijst, het beperkte vergaderregime in coronatijd en de aanloop naar het verkiezingsreces, heeft de commissie besloten in te gaan op het voorstel van de commissievoorzitter en de griffier om een groot aantal debatten te comprimeren, te betrekken bij andere debatten of te laten vervallen omdat ze (deels) al ergens bij zijn betrokken. Dit oorspronkelijke voorstel is vóór het zomerreces rondgemaild en besproken en aangepast in de OCW-procedurevergadering van 3 september jl.
 
Het voorstel wordt nogmaals naar alle OCW-leden rondgemaild via een e-mailprocedure. Daarna zal de griffier een mail versturen aan de Griffie Plenair met het verzoek de betreffende debatten af te voeren, met een cc aan de debataanvragers.

 
Suggesties voor prioritaire plenaire debatten:
 1. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 GW (nov.)
 2. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelstel (nov.-dec.)
 3. (Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (ivm nog te ontvangen documenten, 1e kwartaal 2021))
 
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

De schuin afgedrukte debatten zouden komen te vervallen.
 
8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs TITEL Afrekenbaarheid van onderwijsbestuurders en financiële reserves schoolbesturen (Kwint / Westerveld 8+13) (minister BVO en Media) Uiteindelijk is besloten dit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium, dat in 4e kwartaal naar de Kamer komt.
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media) Bij debat  Afrekenbaarheid bestuurders en reserves schoolbesturen en wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium (reserves samenwerkingsverbanden bij notaoverleg Passend onderwijs)
23. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW) Bij WGO Emancipatie
36. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW) Bij AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
38. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB) Bij dossier Sociale veiligheid

46. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
50. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken TITEL Kansenongelijkheid in het onderwijs  (Van Meenen /Van den Hul 50 + 116) (minister BVO en Media)
51. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand TITEL Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar 51 + 15) (minister OCW)
57. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media) Bij notaoverleg Evaluatie passend onderwijs
65. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW) Bij AO Internationalisering AO hoger onderwijs op 3 dec + bij nog te plannen schriftelijk overleg over Clingendael-rapport China's invloed op onderwijs in Nederland

72. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
77. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) * Komt te vervallen, is al eerder aangekondigd
84. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)  Betrekken bij WGO Cultuur

94. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen  (Westerveld) (minister BVO en Media), aanhouden in afwachting van onderzoek Kamer naar oorzaken laaggeletterdheid in funderend onderwijs
99. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW) bij WGO Emancipatie
101. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW) Nog te ontvangen beleidsreactie inspectieonderzoek betrekken bij begrotingsbehandeling
110. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media) Betrekken bij debat over afrekenbaarheid bestuurders in het onderwijs

111. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media) Betrekken bij verlengd WGO Media, daarna opnieuw bezien
115. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media) Samenvoegen met debat over achterstand op van bao-leerlingen in achterstandswijken, nr. 50
132. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandelingDertigledendebatten
14. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW) Samenvoegen met debat Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel
39. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW) Toevoegen aan AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey)
55. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
69. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
75. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW) Betrekken bij begrotingsbehandeling J&V, OCW
63
Planning van commissieactiviteiten met oog op vergaderregime voor commissies vanaf 1 september 2020

Details


Bijvoorrang te plannen commissieactiviteiten zijn:
 • AO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, incl. stages (AO 7 okt.)
 • AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging funderend onderwijs (McKinsey) (AO 8 oktober)
 • AO Internationalisering hoger onderwijs (brief eind november) (AO 3 dec.)
 • AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen (brief in het late najaar) (AO 16 of 17 dec.?)
   
 • AO Mbo (+ praktijkonderwijs) na kerstreces, met twee bewindspersonen
   
 • WGO Emancipatie (WGO 2 nov.)
 • Notaoverleg Evaluatie passend onderwijs (notaoverleg 16 nov.)
 • WGO Cultuur (WGO 23 nov.)
 • WGO Media (WGO 30 nov.)

Ondersteunende commissieactiviteiten:
- Rondetafelgesprek Oorzaken afnemende leesvaardigheid funderend onderwijs (in sept.)
- Rondetafelgesprek Evaluatie passend onderwijs (begin nov.)

Behandeling OCW-begroting 2021 in week 13-15 oktober

Aanhangige wetgeving op OCW-terrein:

35554  Wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (inbreng 17 sept)
35352  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
35400  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten
            van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)           
 

Wetsvoorstel inzake Bestuurlijk instrumentarium (4e kw. 2020)
 

Te behandelen:

64
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 
65
Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (volgcie, EZK)

Details

Besluit: Briefing plannen tussen 5-9 okt. (45 min.)
66
Rondetafelgesprek leesvaardigheid.
67
Aanbieding door Onderwijsraad Verkenning naar verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs

Details

Besluit: briefing plannen op 6, 7 of 8 oktober a.s. 
68
Geannuleerde gesprekken

Details

Stichting van het Onderwijs inz. vervolggesprek over prestaties vd onderwijssector