Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 september 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tussenrapportage onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (Kamerstuk 32820-330)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanvullend advies Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg over de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening, de derde evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afspraken NPO en college van omroepen in het kader van de visiebrief toekomst publiek bestel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies 'Steeds inclusiever' in het kort van Onderwijsraad

 11. 11

  Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van de leden Rog en Kuiken over onderzoek naar aanpassing van de Bibob-wetgeving of de Gemeentewet (Kamerstuk 29614-119)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Burgerinitiatief ‘EHBO in het onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding rapport 'Balans van de wetenschap 2020' van Rathenau Instituut

 16. 16

  Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie advies Onderwijsraad over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op KNAW briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) (Kamerstuk 35300-VIII-160)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding Adviesrapport eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) en op de moties van het lid Wiersma (Kamerstuk 31288-819) en lid het Beertema (Kamerstuk 34412-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Enkele onderwijstoezicht gerelateerde ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Tielen over de mogelijkheid om een startkwalificatie bij Codam te behalen (Kamerstuk 32637-398)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie evaluatie AWTI (commissie Knottnerus)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik (Kamerstuk 31524 en 31288-459)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (Kamerstuk 28760-99)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eindrapport evaluatie van de KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie Nationale Studenten Enquête (NSE)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het rapport “Onderzoek naleving van de sectorregelingen voor bestuurskosten in het hoger onderwijs”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’ (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1834)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 juni 2020, over de stand van Zaken bij het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen ten behoeve van dansopleiding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over storing leerlingvolgsysteem zorgt voor vertraging uitslagbepaling eindexamen voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Eindrapport en laatste deelonderzoeken t.b.v. de evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de brief van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden inzake VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Onderwijszorg Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoek Vo-diploma met vakken op verschillend niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie onderzoeksrapport onderwijshuisvesting en het verhuistraject voor de Europese School Bergen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Besluit tot indeplaatsstelling ex artikel 124 e.v. Gemeentewet gemeente Westland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wob-verzoek inzake goedkeuring verzoek SIVOR

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift van de brief aan onderwijssector over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Inrichting landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over belemmeren doorstroming van havo naar vwo i.v.m. weigering uitbestedingsovereenkomst voor toelating tot vwo volwassenenonderwijs door VeenLanden College te Meijdrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35 400)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Voortgang implementatie SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie Global Gender Gap Report WEF

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage Emancipatie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voortgangsbrief aanpak onnodige sekseregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag informele ministeriële videoconferentie onderwijs d.d. 23 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorstel voor planning van debatten

   
  Gezien het grote aantal debatten op de totaallijst, het beperkte vergaderregime in coronatijd en de aanloop naar het verkiezingsreces, heeft de commissie besloten in te gaan op het voorstel van de commissievoorzitter en de griffier om een groot aantal debatten te comprimeren, te betrekken bij andere debatten of te laten vervallen omdat ze (deels) al ergens bij zijn betrokken. Dit oorspronkelijke voorstel is vóór het zomerreces rondgemaild en besproken en aangepast in de OCW-procedurevergadering van 3 september jl.
   
  Het voorstel wordt nogmaals naar alle OCW-leden rondgemaild via een e-mailprocedure. Daarna zal de griffier een mail versturen aan de Griffie Plenair met het verzoek de betreffende debatten af te voeren, met een cc aan de debataanvragers.

   
  Suggesties voor prioritaire plenaire debatten:
  1. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 GW (nov.)
  2. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelstel (nov.-dec.)
  3. (Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (ivm nog te ontvangen documenten, 1e kwartaal 2021))
   
  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  De schuin afgedrukte debatten zouden komen te vervallen.
   
  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs TITEL Afrekenbaarheid van onderwijsbestuurders en financiële reserves schoolbesturen (Kwint / Westerveld 8+13) (minister BVO en Media) Uiteindelijk is besloten dit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium, dat in 4e kwartaal naar de Kamer komt.
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media) Bij debat  Afrekenbaarheid bestuurders en reserves schoolbesturen en wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium (reserves samenwerkingsverbanden bij notaoverleg Passend onderwijs)
  23. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW) Bij WGO Emancipatie
  36. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW) Bij AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  38. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB) Bij dossier Sociale veiligheid

  46. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  50. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken TITEL Kansenongelijkheid in het onderwijs  (Van Meenen /Van den Hul 50 + 116) (minister BVO en Media)
  51. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand TITEL Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar 51 + 15) (minister OCW)
  57. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media) Bij notaoverleg Evaluatie passend onderwijs
  65. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW) Bij AO Internationalisering AO hoger onderwijs op 3 dec + bij nog te plannen schriftelijk overleg over Clingendael-rapport China's invloed op onderwijs in Nederland

  72. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  77. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) * Komt te vervallen, is al eerder aangekondigd
  84. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)  Betrekken bij WGO Cultuur

  94. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen  (Westerveld) (minister BVO en Media), aanhouden in afwachting van onderzoek Kamer naar oorzaken laaggeletterdheid in funderend onderwijs
  99. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW) bij WGO Emancipatie
  101. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW) Nog te ontvangen beleidsreactie inspectieonderzoek betrekken bij begrotingsbehandeling
  110. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media) Betrekken bij debat over afrekenbaarheid bestuurders in het onderwijs

  111. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media) Betrekken bij verlengd WGO Media, daarna opnieuw bezien
  115. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media) Samenvoegen met debat over achterstand op van bao-leerlingen in achterstandswijken, nr. 50
  132. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling  Dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW) Samenvoegen met debat Studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel
  39. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW) Toevoegen aan AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey)
  55. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
  69. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW) Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
  75. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW) Betrekken bij begrotingsbehandeling J&V, OCW
 63. 63

  Planning van commissieactiviteiten met oog op vergaderregime voor commissies vanaf 1 september 2020


  Bijvoorrang te plannen commissieactiviteiten zijn:
  • AO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, incl. stages (AO 7 okt.)
  • AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging funderend onderwijs (McKinsey) (AO 8 oktober)
  • AO Internationalisering hoger onderwijs (brief eind november) (AO 3 dec.)
  • AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen (brief in het late najaar) (AO 16 of 17 dec.?)
    
  • AO Mbo (+ praktijkonderwijs) na kerstreces, met twee bewindspersonen
    
  • WGO Emancipatie (WGO 2 nov.)
  • Notaoverleg Evaluatie passend onderwijs (notaoverleg 16 nov.)
  • WGO Cultuur (WGO 23 nov.)
  • WGO Media (WGO 30 nov.)

  Ondersteunende commissieactiviteiten:
  - Rondetafelgesprek Oorzaken afnemende leesvaardigheid funderend onderwijs (in sept.)
  - Rondetafelgesprek Evaluatie passend onderwijs (begin nov.)

  Behandeling OCW-begroting 2021 in week 13-15 oktober

  Aanhangige wetgeving op OCW-terrein:

  35554  Wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (inbreng 17 sept)
  35352  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  35400  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten
              van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)           
   

  Wetsvoorstel inzake Bestuurlijk instrumentarium (4e kw. 2020)
   

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

   
 65. 65

  Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (volgcie, EZK)

  Besluit: Briefing plannen tussen 5-9 okt. (45 min.)
 66. 66

  Aanbieding door Onderwijsraad Verkenning naar verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs

  Besluit: briefing plannen op 6, 7 of 8 oktober a.s. 
 67. 67

  Geannuleerde gesprekken

  Stichting van het Onderwijs inz. vervolggesprek over prestaties vd onderwijssector