E-mailprocedure : Procedure inzake wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 op het terrein van ministeries OCW, J&V, I&W, en VWS

De vergadering is geweest

19 juni 2020
16:00 uur
Geachte leden van de commissie OCW,
 
Heden ontving de Kamer het onderstaande wetsvoorstel ‘Tweede Verzamelspoedwet COVID-19’ (Kamerstuk 35 497) grotendeels op het terrein van het ministerie van OCW, en deels op het terrein van de ministeries van J&V, I&W, en VWS.
Namens uw voorzitter stel ik voor een inbrengdatum vast te stellen op dinsdag 23 juni a.s. 16.00 uur.
 
Helemaal onderaan deze mail vindt u een beknopte samenvatting van de voorstellen.
Het ministerie van OCW heeft toegezegd dat zij op vrijdag 26 juni a.s. de nota n.a.v. verslag kunnen aanleveren.
Indien de wens tot plenaire behandeling bestaat, wordt daarvoor ruimte gemaakt in de laatste vergaderweek voor het zomerreces.

Graag verneem ik vóór morgen 19 juni om 16.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit voorstel.
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: Inbrengdatum vaststellen op dinsdag 23 juni a.s. 16.00 uur. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU.

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Procedure inzake wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 op het terrein van ministeries OCW, J&V, I&W, en VWS

    Te behandelen:

    Loading data