E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van der Staaij (SGP) om een schriftelijk overleg over de voorhangbrief subsidieregeling abortusklinieken

De vergadering is geweest

19 juni 2020
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
In de procedurevergadering van gisteren is gesproken over de Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur,  Kamerstuk 29214 nr. 83 (agendapunt 16 procedurevergadering VWS d.d. 17 juni 2020).
 
Het lid Van der Staaij (SGP) verzoekt een schriftelijk overleg te houden over deze brief en de minister te verzoeken tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen totdat een eventueel VSO heeft plaatsgevonden.
 
U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 19 juni 2020, om 16.00 uur aan te geven of u met het verzoek om een schriftelijk overleg te houden kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.* Indien de commissie instemt met een schriftelijk overleg wordt de inbrengdatum vastgesteld op donderdag 25 juni.
 
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Krijger
Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tweede Kamer

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van der Staaij (SGP) om een schriftelijk overleg over de voorhangbrief subsidieregeling abortusklinieken

    Te behandelen:

    Loading data