E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een behandelvoorbehoud te maken bij het 'EU4Health-programma'

De vergadering is geweest

19 juni 2020
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Het lid Van den Berg (CDA) heeft verzocht over het ‘EU4Health-programma’ een behandelvoorbehoud te maken, naar aanleiding van het ‘Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS’ (agendapunt 6 procedurevergadering VWS d.d. 17 juni 2020). Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek. Een behandelvoorbehoud moet binnen acht weken na het uitkomen van een voorstel worden opgestart. Om een behandelvoorbehoud te kunnen instellen is een stemming in de plenaire zaal nodig. Dit zou dus nog voor het zomerreces plaats moeten vinden.
 
U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 19 juni 2020, om 10.00 uur aan te geven of u met dit verzoek om een behandelvoorbehoud te maken kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.* Indien de commissie instemt met het maken van een behandelvoorbehoud wordt u in de volgende procedurevergadering geïnformeerd over het verdere proces.
 
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Krijger
Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Graag zou ik een email procedure willen starten vanwege
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027
en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) (publicatiedatum 28 mei2020)
 
Tijdens PV vanmiddag gaven de collega’s akkoord om eventueel tijdens het reces en emailprocedure te starten voor een behandelvoorbehoud aangezien het BNC Fiche pas in het reces wordt verwacht.
Echter, nu hoor ik dat een behandelvoorbehoud bevestigd moet worden tijdens  RvW in de plenaire zaal en dat moet dus voor 3 juli a.s.
 
Vandaar het verzoek om alvast een behandelvoorbehoud in te roepen. Wellicht hoeft het niet te worden gebruikt maar we spreken hierover een Verordening (dus directe werking) waarmee veel geld gemoeid is
(De totale begroting voor het EU4Health-programma bedraagt 10 397 614 000 EUR (in lopende prijzen) voor de periode 2021-2027)
 
Hartelijke groet, Joba
Drs. J.A.M.J. van den Berg
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (
CDA)

 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van den Berg om een behandelvoorbehoud te maken bij het 'EU4Health-programma'

    Te behandelen:

    Loading data