Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

10 november 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • M.F. Sienot (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Mobiliteitsalliantie voor gesprek over Nationale Groeifonds d.d. 2 november 2020

 3. 3

  Aanbod AWTI voor technische briefing over advies 'Beter van start. De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups'

 4. 4

  Aanbod RvS voor technische briefing over advies Klimaatnota

 5. 5

  Verlenging vervaldatum Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma ACVG

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  ACVG-advies HRA NPR

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken MKB en agrarisch ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen waarvan het gewenst is dat de Tweede Kamer deze voor het kerstreces afhandelt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planning eerste ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” (Kamerstuk 35563)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Raan en Van Haga over streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en voorkomen van wildgroei (Kamerstuk 35300-XIII-104)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Regionale Energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Initiële reactie op het ENCO-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Klimaatnota

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Technische briefing ophoging Europees 2030 broeikasgasreductiedoel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het bedrijfslevenbeleid (Kamerstuk 32637-417)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2020, over het bericht dat Tata Nederland corona steun ontvangt terwijl er miljarden naar Tata India verdwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeken die voortvloeien uit de motie van het lid Wörsdörfer over de administratieve verplichtingen in kaart brengen (Kamerstuk 35000-XIII-20) en de motie van het lid Aartsen een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers (Kamerstuk 35300-XIII-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  De onafhankelijkheid van het nationale meetstandaardenbeheer en de fundamentele kennisbasis van de metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht van de problematiek, onderzoek en acties op het gebied van zeekabels

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Visie op de toekomst van de industrie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Invulling aan de motie van het lid Wiersma over kwantificering door het CPB van de effecten van het innovatiebeleid van de overheid (Kamerstuk 33009-85), , de motie van het lid Moorlag over verschuiving van middelen naar missiegericht innovatiebeleid (Kamerstuk 33009-77) en de motie van het lid Amhaouch c.s. over innovatiebeleid en R&D (Kamerstuk 33009-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Gewijzigd voorstel verordening Europese klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Mededeling “Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030”

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK

 35. 35

  EU-prioritering werkprogramma Europese Commissie 2021

 36. 36

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

 37. 37

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om reactie van de minister op de uitstel van de wetsvoorstellen voor een breed stelsel van investeringstoetsen om risico’s voor nationale veiligheid te minimaliseren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om het algemeen overleg Regeldruk van 18 november om te zetten in een schriftelijk overleg.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om kamerstuk 29684, nr. 205 (agendapunt 3) van het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november door te schuiven naar het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 16 december 2020.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel voor aanvulling programma rondetafelgesprek De rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst

 43. 43

  Voorstel voor rondetafelgesprek Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs