Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 oktober 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verklaring van bepaalde Europese Regeringen inzake de exploitatiefase van de lanceervoertuigen Ariane, Vega en Sojoez vanaf het Ruimte-centrum in Guyana; Parijs, 4 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mijnbouwschade in Limburg en de vervolgstappen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afbouwplan GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van ENCO over kernenergie naar aanleiding van de motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35167-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Openstelling subsidieregeling vrijwillige sluiting kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen op het gebied van energie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  In-Depth Review van het Nederlandse energiebeleid door het Internationaal Energieagentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezending van drie rapporten over waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Informele Energieraad 5 en 6 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-33-825)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Techniekpact evaluatie en advies

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda videoconferentie Raad voor Toerisme van 28 september 2020 (Kamerstuk 21501-30-501)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie op 29 september 2020 (Kamerstuk 21501-30-500)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Definitieve kabinetsappreciatie Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken voorbereidingen afloop overgangsperiode EU-VK en economische gevolgen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK

 22. 22

  Voorstel van het lid Van der Lee inzake een review door PBL over het rapport van ENCO over kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van de leden Sienot (D66) en Harbers (VVD) voor een rondetafelgesprek over kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openbaarmaking van het TNO-onderzoek ‘Energie-infrastructuren 2030’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stafnotitie werkbezoek Groningen

 26. 26

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

 27. 27

  Benoeming een tweede rapporteur voor de begroting EZK 2021

 28. 28

  Notitie van de leden Agnes Mulder en Sienot, EU-rapporteurs klimaat, over het EU-voorstel tot ophoging van de EU-klimaatdoelstelling voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35570-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 5 en 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van de leden Van der Lee (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Wiersma (D66) voor een rondetafelgesprek over het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om het algemeen overleg Klimaat en energie d.d. 7 oktober 2020 om te zetten in een notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een kabinetsreactie op de tussentijdse analyse van de Regionale Energiestrategieën door het PBL, een technische briefing en een rondetafelgesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van de leden Sienot (D66) en Dik-Faber (CU) inzake het ENCO-rapport over kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data