Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 1 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het gemiddelde loon, het informeren van de Kamers en het toevoegen van zware voorhang (Wet indexering minimumloon)

Te behandelen:

30
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het antwoord op de vraag of en in welke mate de uitkering voor levensonderhoud in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt

Te behandelen:

35
Reactie op het amendement van het lid Kwint over een discretionaire bevoegdheid om in schrijnende omstandigheden ouders recht op kinderopvangtoeslag te laten houden (Kamerstuk 35598-11)

Te behandelen:

38
39
Appreciatie van de motie van het lid Kuzu c.s. over bemoeilijken van opbouwen van schulden (Kamerstuk 35570-XV-71) en de motie van de leden Bruins/Gijs van Dijk over structurele verlaging maximale kredietrente (Kamerstuk 35570-XV-64)

Te behandelen:

40
Uitkomst emailinventarisatie - Prioritering EU-voorstellen binnen werkprogramma Europese Commissie voor 2021
43
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 26 november 2020)

Details

BesluitWet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287) behandelen in een wetgevingsoverleg. WGO (6 uur) plannen eind januari 2021.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 14 december 2020;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556). Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 9 december 2020.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;
 4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's:
44
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: AO Inburgering en Integratie op 14 december 2020 verplaatsen naar begin februari 2021.
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.30 uur (AO met een half uur verlengd)
 • AO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9 december 2020, 15.00-19.00 uur
 • WGO Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) - 9 december 2020, 19.30-22.30 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 14 december 2020, 10.00-13.00 uur (verplaatsen naar begin februari 2021)
 • WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 14 december 2020, 15.00-21.00 uur wordt met twee uur verlengd: 15.00-23.00 uur)
 • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 17 december 2020, 10.00-14.00 uur 
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
45
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (en indicatieve spreektijd) aan het WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) op 9 december 2020, 19.30-22.30 uur

Details

Besluit: Op verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP), mede namens het lid Tielen (VVD), zal via een emailprocedure besloten worden of dit wetsvoorstel alsnog aangemeld kan worden als hamerstuk.
46
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (en indicatieve spreektijd) aan het WGO Uitvoeren Breed Offensief (35394) op 14 december 2020, 15.00-21.00 uur

Details

Besluit: Gezien de opgegeven spreektijd in eerste termijn wordt besloten het wetgevingsoverleg met twee uur te verlengen (van 15.00 tot 23.00 uur). 
 1. Nijkerken-de Haan (VVD)                      12 minuten
 2. Peters (CDA)                                        20 minuten
 3. Van Beukering-Huijbregts (D66)            10 minuten
 4. Renkema (GroenLinks)                         15 minuten
 5. (Jasper) van Dijk (SP)                          15 minuten
 6. (Gijs) van Dijk (PvdA)                          20 minuten
 7. Bruins (ChristenUnie)                            8 minuten
 8. Van Brenk (50Plus)                              30 minuten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale indicatieve spreektijd 1e termijn Kamer:  130 minuten
47
Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
48
Voorstel procedurevergaderingen 2021 commissie SZW tot aan het Voorjaars- en verkiezingsreces 2021

Details

Besluit: De commissie stelt de data van de procedurevergaderingen vast.
 
Kerstreces 2020 – 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
 
 • dinsdag 12 januari 2021, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 26 januari 2021, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 9 februari 2021, 16.30-17.30 uur
 
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021 – 12 februari t/m 22 maart 2021
49
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname ARK-briefing inzake advies ‘sociale zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt' op 9 december 2020, 13.00-14.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich nog geen voldoende leden aangemeld om de briefing doorgang te laten vinden. Leden kunnen zich tot 3 december 2020 om 10.00 uur aanmelden voor deelname aan deze ARK-brieding op 9 december 2020.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
50
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (digitaal) gesprek SER inzake het advies platformeconomie op 14 januari 2021, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het (digitaal) gesprek SER inzake het advies platformeconomie op 14 januari 2020, 10.00-11.00 uur doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA), Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
51
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek DG Employment inzake EU-richtlijn minimumlonen op 14 januari 2021, 16.00-17.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met DG Employment inzake EU-richtlijn minimumlonen op 14 januari 2021, 16.00-17.00 uur doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
52
Aanbieding advies 'Private Scholingsmiddelen' en publicaties over leren en ontwikkelen (LLO) van SER
53
Aanbod WRR voor technische briefing over rapport "Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving"
54
Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening”

Te behandelen: