Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 november 2020
16:30 - 17:15 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Behandelschema Najaarsnota 2020 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regelingen compensatie transitievergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie onderzoek duurzame integratie statushouders door Toezicht Sociaal Domein (TSD)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstelling vaststellingsloket NOW-2 en terug- & invorderbeleid vaststelling NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informeren over toestaan inhouden in verband met de accreditatie van het AKF

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gemeentenieuws van SZW 2020-7

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eindadvies Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bijstandsbudgetten 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kwaliteit van de kinderopvang in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw over knelpunten in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-695)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending BNC-fiches over EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 en over bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de informele videovergadering van de Raad WSBVC van 13 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021

 25. 25

  Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "For a social and fair Europe" d.d. 9 november 2020

 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 28 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de motie van het lid Wiersma over inzichtelijk maken aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden getoetst (Kamerstuk 32824-274)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 29 oktober 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Regulering van Werk voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen;
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het verslag van de POCOB  voor het herfstreces aan de Kamer te sturen;

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  -
 29. 29

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • RTG Pensioenakkoord (deel I) - 3 november 2020, 17.30-20.15 uur (tot nader order uitgesteld; plannen voor AO Pensioenonderwerpen op 1 december 2020)
  • RTG Pensioenakkoord (deel II) - 4 november 2020, 10.00-18.00 uur
  • WGO Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35555) - 5 november 2020, 13.30-18.30 uur
  • WGO Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35520) - 5 november 2020, 19.00-23.00 uur
  • RTG Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV  (35589) - 9 november 2020, 15.00-18.00 uur
  • AO Gezond en veilig werken - 11 november 2020, 10.00-13.00 uur
  • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 09.30-14.00 uur
  • RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
  • AO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9 december 2020, 15.00-19.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
 30. 31

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (digitale) besloten ARK-briefing over Rapport “Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2021 ministerie SZW” (35 570 XV, nr. 7).op 11 november 2020, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de (digitale) besloten ARK-briefing op 11 november 2020, 14.00-15.00 uur geen doorgang vinden.
  • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Smals (VVD).
 31. 32

  Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 33

  Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 34

  Verzoek om brief inzake de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn inventariseren (24515-535)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 35

  Verzoek om ook het verbod op de Turkse Grijze Wolven in Frankrijk te betrekken bij de analyse van het kabinet over de Franse maatregelen naar aanleiding van de aanslag op Paty en daarbij in te gaan op de vraag of en hoe deze maatregel ook in Nederland mogelijk zou zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 36

  Verzoek om de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Heerts inzake vergemakkelijking afhandeling beroepsziekten (25883-389) te agenderen voor het AO Gezond en Veilig Werken op 11 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 37

  Verzoek om kabinetsreactie op het Nibud-rapport "Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten"

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven