Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 oktober 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhangprocedure Wijzigingsbesluit in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Manifest ruimte voor rouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport “Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapport evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  ICT-systeem SONAR bij UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector (Kamerstuk 35300-XV-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Intensivering armoede- en schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Vervolg wet vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel beperkte vermogenstoets in de Tozo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF (Kamerstuk 21501-31-576)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "For a social and fair Europe" d.d. 9 november 2020

 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 oktober 2020)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's:
  -
 25. 26

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname digitaal besloten gesprek SCP inzake veranderende arbeidsmarkt op 14 oktober 2020, 13.00 -14.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het digitaal besloten gesprek SCP inzake veranderende arbeidsmarkt doorgang te laten vinden op 14 oktober 2020, 13.00-14.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
 26. 27

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan een vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering op 29 oktober 2020, 15.30-17.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering doorgang te laten vinden op 29 oktober 2020, 15.30-17.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Peters (CDA), Paternotte (D66) en Kuzu (Denk).
 27. 28

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 35570-XV)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 29

  Aanbod AFM voor technische briefing over uitwerking pensioenakkoord

 29. 30

  Verzoek om twee deelnemers toe te voegen aan het rondetafelgesprek Pensioenakkoord op 4 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data