Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 13 oktober 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 13 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

Te behandelen:

9
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

Te behandelen:

17
Reactie op de motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector (Kamerstuk 35300-XV-43)

Te behandelen:

23
Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "For a social and fair Europe" d.d. 9 november 2020
24
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 oktober 2020)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's:
-
25
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: De commissie stemt in met de (in)planning van onderstaande commissieactiviteiten, met dien verstande dat nagegaan zal worden of het mogelijk is de data voor de AO's Arbeidsmarkt (naar 7 december) en Pensioenonderwerpen (naar 1 december) om te wisselen.
Besluit: Geïnformeerd zal worden of de staatssecretaris van JenV ook kan deelnemen aan het 
NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) op 9 december 2020, 15.00-19.00 uur. Indien dit niet het geval is dan zal naar een nieuwe datum voor het notaoverleg worden gezocht.
 
 • AO AOW-onderwerpen - 15 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
 • RTG AOW-hiaat en zelfstandigen - 29 oktober 2020, 10.00-13.00 uur
 • RTG Pensioenakkoord - 4 november 2020, 10.00-18.00 uur
 • AO Gezond en veilig werken - 11 november 2020, 10.00-13.00 uur
 • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 09.30-14.00 uur
 • RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00 - 13.00 uur
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
 • AO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9 december 2020, 15.00-19.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
26
Voorstel inzake mogelijke prioritering van debatten in te plannen nog voor het verkiezingsreces
28
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname digitaal besloten gesprek SCP inzake veranderende arbeidsmarkt op 14 oktober 2020, 13.00 -14.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het digitaal besloten gesprek SCP inzake veranderende arbeidsmarkt doorgang te laten vinden op 14 oktober 2020, 13.00-14.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
29
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan een vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering op 29 oktober 2020, 15.30-17.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering doorgang te laten vinden op 29 oktober 2020, 15.30-17.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Peters (CDA), Paternotte (D66) en Kuzu (Denk).
31
Aanbod AFM voor technische briefing over uitwerking pensioenakkoord