Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

5 november 2020
16:00 - 16:45 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • di 17-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Amref Flying Doctors "No More Violence" 
  • wo 18-11-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking -> Na ontvangst Geannoteerde Agenda wordt per e-mailprocedure besloten of het algemeen overleg omgezet wordt in een schriftelijk overleg.
  • do 19-11-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 19-11-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • do 25-11-2020 10.00-12.30 Rondetafelgesprek ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid 
  • do 03-12-2020 13.45 - 14.30 Procedurevergadering
  • do 17-12-2020 14.15 - 15.00 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 

  Nog te plannen commissieactiviteiten:
  • Kennisontbijt toekomst Wereldhandelsorganisatie 
  • Gesprek partners Prospect Partnerschap 
  • Gesprekken kennisagenda thema EU Handelsverdragen
  • Rondetafelgesprek Internationale dimensie Topsectorenbeleid
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid -> Over het voorstel van het lid Alkaya om een extra algemeen overleg Wapenexportbeleid te plannen, naast het jaarlijkse AO na de zomer, wordt per e-mailprocedure besloten. 

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  31. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  34. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  36. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
 3. 3

  Wetenschappelijk factsheet - Kennisagenda 2020 - "Nederland en de (hervorming van de) Wereldhandelsorganisatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ambassade van Oezbekistan om gesprek over GSP+ status

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inbreng op de TRIPS-vergadering, die op 15 en 16 oktober 2020 plaatsvindt in Genève

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg over de Jaarvergadering Wereldbankgroep 2020 (Kamerstuk 26234-242)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van Zaken Versterking Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35506 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie geactualiseerde scorekaarten multilaterale organisaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Handelsagenda 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  35529 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het delen van de beschikbare stukken van de beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking artikel 1

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg Wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het verlenen van een exportvergunning aan ASML voor export aan China

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afmelding minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de tweede termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslagen, financiële rapporten en audits UAWC

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  BNC Fiche: Verordening afschaffing douanerechten op bepaalde producten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geschillenbeslechting inzake importrestricties op Nederlands pluimveevlees

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EUCIE Targeted Consultation on International Ocean Governance

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z19056 Aan min. BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië 15-10-2020
  2. 2020Z19055 Aan min. BuHa-OS - Reactie m.b.t. verlopen instellingstermijn Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek 15-10-2020
  3. 2020Z19046 Aan min. BuHa-OS - uitvoering van de motie Van den Nieuwenhuijzen c.s. over een WRR-onderzoek naar het behalen van de duurzameontwikkelingsdoelen in de post-coronacontext 15-10-2020
  4. 2020Z19047 Aan min. BuHa-OS - Kabinetsreactie op het rapport “Exporting Corruption” van Transparency International 15-10-2020
  5. 2020Z19041 Aan min. BuHa-OS - State of intellectual property in third countries 15-10-2020
  6. 2020Z17770 Aan min. BuHa-OS - Verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag 01-10-2020
  7. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen 16-06-2020