Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst digitale procedurevergadering VWS d.d. 16 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS woensdag 16 december 2020, 10.00 tot 11.00 uur (via videoverbinding)

Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Voorstel voorbereidingsgroep Rapporteurschap EU-farmaceutische strategie
8
Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

22
27
36
Beleidsreactie op drie rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): “Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuizen door zorgkantoren”, “De kosten van onze langdurige zorg in 2019” en “Zorgplicht zorgkantoren – beeld 2019 en uitdagingen”

Te behandelen:

38
Stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group

Te behandelen:

43
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM)

Te behandelen:

44
74
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 15 december 2020)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
75
Plenaire debatten

Details

Besluit: Ter informatie.   
                                  
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
 2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg heeft op 16 december 2020 plaatsgevonden.
 3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 
76
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Uitbreiding van de spreektijk van het AO Medisch zorglandschap naar 7 minuten; het algemeen overleg omzetten naar een notaoverleg (*)

 
 1. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021 (*)
 2. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
 3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2), 21 januari 2021
 4. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 25 januari 2021
 5. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
 6. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021
 7. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
 8. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021
 9. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
77
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie
 
 • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
 • VAO Zwangerschap en geboorte
78
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie. 
 
82
Stafnotitie - Kennisagenda 2021
83
Verzoek aan cie. VWS inzake advisering tweejaarscriterium Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie'
90
Verzoek van het lid Hijink (SP) mede namens de leden Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) om een reactie aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming te vragen op bericht over Jeugdzorgorganisatie Intervence

Te behandelen:

91
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie van het kabinet over hoe ze de unaniem aangenomen motie Van Gerven/Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken (35570-XVI, nr. 126) gaat uitvoeren en binnen welke termijn dit zal zijn gerealiseerd.

Te behandelen: