Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg EU-voorstel: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen COM (2020) 727 (Kamerstuk 35647-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel voorbereidingsgroep Rapporteurschap EU-farmaceutische strategie

 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Veldman houdende wijziging van de Wkkgz in verband met de invloed van zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  35515 Nota naar aanleiding van het verslag inzake bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mutaties na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet op de begroting van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het bevorderen van gelijkgerichtheid in de medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Digitale Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies passende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake Medische implantaten (mesh)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwerp besluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over toegankelijkheid acute zorg en zorgplicht zorgverzekeraars 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang afspraken Handreiking Kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg m.b.t. opschaling digitale zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies “45 minuten-norm in de spoedzorg” van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) met een oproep voor extra investeringen ziekenhuiszorg 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Deelname Rijksvaccinatieprogramma ten tijde van COVID-19, HPV-vaccinatie, Lareb en Waterpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inzake verzoek Federatie Indische Nederlanders om aandacht voor ernstige bezwaren tegen film 'De Oost' en bijbehorend lespakket

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitkomsten verkenning ZonMw verder onderzoek van medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Derde Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ondersteuning reddingsbrigade en strandveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (Kamerstuk 34477-74)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op drie rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): “Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuizen door zorgkantoren”, “De kosten van onze langdurige zorg in 2019” en “Zorgplicht zorgkantoren – beeld 2019 en uitdagingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 35124-18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang Digitale Toegang in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Informatie over het mogelijk financieren van terrorisme met de opbrengsten uit zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Informatie over een aantal tabaksgerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoeken middelengebruik mbo-hbo-studenten, houding ouders en jaarcijfers alcohol bij SEH’s

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken brief Maatschappelijke diensttijd (Kamerstuk 35034-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken met betrekking tot de structurele financiering van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Adviesrapport over de informatievoorziening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. (Kamerstuk 29447-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Factsheet en plan van aanpak e-healthmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Het rapport inzake Faillissement Slotervaartziekenhuis B.V. Onderzoek naar Goed bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk (Kamerstuk 26991-571)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Voortgang (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Vierde voortgangsrapportage Wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wabvpz)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling resterende kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Onderzoeken in het kader van de evaluatie van de agenda 'Goed bestuur in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Rapport Sterk spul, het onderzoek naar de aard, ernst en omvang van handel in doping in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Open standaarden en ICT-markt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Herijking Wgp-maximumprijzen per 1 april 2021 en aanbieding ontwerpregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanpak veiligheid voedingssupplementen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Rapport van RIVM met eerste schatting van gezondheidseffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Coronamaatregelen 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken over hielprik en beleidsreactie GR-advies niet-behandelbare aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag schriftelijk overleg over de recente ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) (Kamerstuk 29447-60)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Appreciatie EU Commissie Mededeling COVID-19 Vaccinatiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Gewijzigde criteria PCR-test

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Beoordeling Covid-19 vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Nadere toelichting op stukken van het ministerie van J&V die RTL Nieuws openbaar heeft gemaakt in het kader van de COVID-19-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Uitvoering COVID-19 vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken geboortezorg 2020 - aanbevelingen voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Schriftelijke reactie op amendementen bij de ontwerpbegroting VWS 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35570-XVI) op 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stand van zaken jeugdbescherming Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 15 december 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 75. 75

  Plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.   
                                    
  1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  2. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg heeft op 16 december 2020 plaatsgevonden.
  3. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen. 
 76. 76

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie.
  Besluit: Uitbreiding van de spreektijk van het AO Medisch zorglandschap naar 7 minuten; het algemeen overleg omzetten naar een notaoverleg (*)

   
  1. AO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen, 14 januari 2021 (*)
  2. AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / Zorgfraude, 20 januari 2021 
  3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2), 21 januari 2021
  4. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 25 januari 2021
  5. AO Bekostiging verpleeghuizen, 28 januari 2021
  6. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021
  7. NO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383), 4 februari 2021
  8. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021
  9. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
 77. 77

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
   
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550)
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Handreiking Kindzorg
  • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
  • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
  • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
  • VAO Zwangerschap en geboorte
 78. 78

  Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie. 
   
 79. 79

  Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Brief commissie Financiën inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Stafnotitie - Kennisagenda 2021

 83. 83

  Verzoek aan cie. VWS inzake advisering tweejaarscriterium Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie'

 84. 84

  Reactie op de motie van de leden Peters en Terpstra over regelingen voor kinderen die hun ouders willen helpen binnen de volkshuisvesting (Kamerstuk 35570-XVI-122)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Rondvraagpunt van de leden Bergkamp (D66) en Van den Berg (CDA) over juridisch en financieel advies over de overstap van vrijgevestigde specialisten naar loondienst

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens het lid Dijkstra (D66) om een reactie te vragen op het bericht 'Man-vrouwverschillen onderbelicht in onderzoek coronamedicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek lid Veldman (VVD) om een reactie van de minister op de initiatiefnota van dhr. Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden 35676-2

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 88. 88

  Verzoek lid Dijksta (D66) om een reactie van het kabinet op de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk aangaande bloeddonor selectiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek van het lid Kerstens (PvdA) om om een brief te vragen over de uitvoering van de aangenomen moties over de Handreiking Kindzorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek van het lid Hijink (SP) mede namens de leden Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) om een reactie aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming te vragen op bericht over Jeugdzorgorganisatie Intervence

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie van het kabinet over hoe ze de unaniem aangenomen motie Van Gerven/Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken (35570-XVI, nr. 126) gaat uitvoeren en binnen welke termijn dit zal zijn gerealiseerd.

  Te behandelen:

  Loading data