Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS (LET OP: afwijkend tijdstip)

De vergadering is geweest

23 september 2020
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (Kamerstuk 34170-17)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ketenmonitor Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport RIVM en NZa over integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Factsheet Lichamelijke activiteit en Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhangbrief aanwijzing aan NZa ivm Wet ambulancezorgvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  VWS-monitor september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma 2021 Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Breed pakket voor werken in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tijdelijke aanpassing testbeleid covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toename COVID-19 gediagnosticeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 17 september 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.
 20. 20

  Plenaire debatten waarvan eerder is aangegeven dat ze snel moeten worden ingepland.

  Besluit:
  • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg - hoogste prioriteit

  De plenaire griffie heeft verzocht een prioritering aan te geven in de debatten waarvan door de commissie is verzocht deze spoedig na het zomerreces in te plannen.

  Het betreft de volgende debatten:
  • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg;
  • Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg;
  • Debat over de ziekenhuisfaillissementen;
  • Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen. 
  • 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.
 21. 21

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie.   
                                              
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat spoedig na het zomerreces in te plannen (commissieverzoek d.d. 1 juli 2020) 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 22. 22

  Plenaire debatten (vervolg)


  Besluit: Ter informatie (vervolg)

  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
  32. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de RvW van 6 november 2018.) Dit debat is tijdens de RvW van 10 maart 2020 samengevoegd en om gezet in een debat. Samengevoegd zijn: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema), Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen). Verzocht is het debat spoedig na het zomerreces in te plannen.
  33. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 juni 2020).
  34. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen.  (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 1 september 2020). Verzocht is het debat snel in te plannen.
 23. 23

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  15. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 juni 2020).
 24. 24

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie; op verzoek van het lid Bergkamp (D66) zal het VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstukken 29323-137 en -138) worden ingetrokken. (Nader: na afloop van de procedurevergadering heeft het lid Bergkamp laten weten dit VSO toch te willen handhaven)
   
  • VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstukken 29323-137 en -138)
  • VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-507)
  • VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (Kamerstuk 31015-192) 
  • VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33149-61)
  • VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247-312)      
 25. 25

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie;
  • de agendapunten van de nog te houden AO"s Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementen d.d. 18 november 2020. Dit AO zal met een uur worden verlengd
  • Ten aanzien van het verzameloverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / maatschappelijke diensttijd/Suïcidepreventie d.d. 19 november 2020 zal het onderdeel Maatschappelijke Diensttijd worden omgezet in een afzonderlijk schriftelijk overleg.
  • Betreffende het reeds geplande AO Medische ethiek (30 september) wordt het volgende besloten: 
   *Aangezien de nog te ontvangen beleidsreactie op het rapport Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12) pas rond 9 oktober wordt verwacht, zal worden bezien of het AO kan worden verplaatst naar de laatste week voor het herfstreces (week van 12-15 oktober);
   *Het AO zal in iedere geval niet later dan in de laatste week voor het herfstreces worden gepland;  
   *Indien er in die week geen ruimte is, blijft de oorspronkelijke datum van 30 september gehandhaafd.
   *In dat geval zal op vrijdagavond 25 september een herziene convocatie uitgaan om enkele andere nog te ontvangen brieven te kunnen agenderen.
   
 26. 26

  Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksvoorstel ter uitwerking motie Van den Berg (Kamerstuk 35470-XVI-13)

 28. 28

  Initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Van den Hul (PvdA) om het plenaire debat over huiselijk geweld en het GREVIO-rapport daarover om te zetten naar een algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om binnen een week een kabinetsreactie te ontvangen op het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 in de COVID-19 pandemie’ van Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Sazias (50PLUS), mede namens mevrouw Van den Berg (CDA) en de heer Veldman (VVD) om te informeren wanneer de Kamer de kabinetsreactie op de initiatiefnota over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel kan verwachten (TK 35383)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek namens het lid Renkema (GroenLinks) om te informeren hoe uitvoering wordt gegeven aan de aangenomen motie van het lid Ellemeet over eisen voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin (TK 35493-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek namens het lid Agema (PVV) om een stand van zakenbrief te vragen over de herstart van de reguliere ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data