Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

9 september 2020
10:15 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijke overleg over de geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad van 16 juli 2020 (kamerstuk 21501-31-569)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag informele EU Gezondheidsraad 16 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening EU4Health programma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwikkelingen EU4Health

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "Europe in the pandemic"

 8. 8

  Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsministersbijeenkomst 4 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35337 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  35362 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  35456 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  35401 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan drs. M.J. van Rijn als Minister voor Medische Zorg, verlening van ontslag aan drs. T. van Ark als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benoeming van drs. T. van Ark tot Minister voor Medische Zorg, benoeming van B. van ’t Wout tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang 'Verder met vaccineren’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beschikbaarheid van medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (Kamerstuk 30234-244)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Advies NZa eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse toezeggingen gedaan tijdens het AO GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie van 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de brief van BVKZ t.b.v. debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over uitspraak Hoge Raad euthanasie mensen met vergevorderde dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verbeteren veiligheid attractie- en speeltoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten (Kamerstuk 24515-543)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (Kamerstuk 34170-17)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Monitor Sport en corona

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-225)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Maatschappelijke Diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief chroom-6 voorjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Tweede monitor programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Oprichtingsstatuten Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorhang zakelijke inhoud aanwijzing tot invoeren facultatieve prestatie medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanpak gericht op personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over brief ‘Bronovo MOET blijven’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezeggingen AO Zwangerschap en geboorte 18 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Bereikbaarheidsanalyse voor SEH's en acute verloskunde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verduurzaming van de zorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoeksrapporten gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken onderzoek 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Prenatale screening in relatie tot geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over de planning en doorlooptijden met betrekking tot het aanbod van de NIPT vanaf 1 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het opnemen van het rotavaccin als universele vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (Kamerstuk 30234-244)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Voortgang ontwikkelingen hielprik 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Preventie longkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  NZa-rapport medisch-generalistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Evaluatie verbeterprogramma’s Bernhoven en Rivas

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Diverse zaken wat betreft SARS-CoV-2 infecties bij nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wob-verzoek inzake subsidieverlening aan Siriz

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Versnellen van transformatie maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-507)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Reactie op een burgerbrief over falend CIZ-indicatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Doorontwikkeling en invoering PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgangsrapportage medische ethiek 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Merkbaarheidsscan Ont(Regel) de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Advies van de verkenner over de fusie van Santiz

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending Op1 betreffende handreiking ouders die hun ernstig zieke kind verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (Kamerstuk 31015-192)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Rapport 'evaluatie werkwijze Zorg op Maat'

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Internationaal onderzoek naar toegang medische hulpmiddelen in de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  NZa-advies het stimuleren van passende zorg en digitale zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Zorgkeuzes in Kaart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  De voortgang van de sluiting van de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voortgang sluiting De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie over een zorgverzekeringskantoor in Caribisch Nederland, m.n. Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) over zorgen van de NCA over uitvoerbaarheid continuïteitsbijdrage Zorgverzekeraars Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de jaarplanning 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 35300-XVI-154)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 84. 84

  Beleidsreactie op aanvraag NVAM tot opname anesthesiemedewerkers Wet BIG nav advies Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verslag van een schriftelijk overleg over de herstart bevolkingsonderzoeken naar kanker (Kamerstuk 32793-480)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  Reactie op verzoek commissie, gedaan tijdens het AO pakketbeheer van 17 juni 2020, over een afschrift van het antwoord op de ingekomen brief van twee patiënten met de spierziekte SMA

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33149-61)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Advies van de Landsadvocaat over het patiëntgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verslag Informele Videoconferentie voor EU Sportministers - 2 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen, OMT-Z advies en voorgenomen beleid nertsenhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Rapport 'Stand van het land regiobeelden'

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Cijfers zelfdoding (2019), stand van zaken Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2018-2021 en aanpalende programma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen/definitief rapport TNO met verpleegzorgbehoefte en capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Lessons Learned Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Advies van de Chief Nursing Officer inzake de zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Rapport RIVM onderzoek suikertaks

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247-312)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Lijst van vragen en antwoorden over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (Kamerstuk 32793-481)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf (Kamerstuk 25295-395)

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  OMT-advies 27 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de NVZ over de financiële consequenties van de COVID-crisis voor de ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Voortgang CoronaMelder

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Aankoop vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Adviezen OMT en maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “VWS miste alarmerende informatie in memo van GGD" in het NRC van 13 augustus jl. en reactie op de berichtgeving die voortvloeit uit dit bericht op NOS.nl van 15 augustus jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Testen en traceren: samen strategisch de Corona-pandemie bestrijden

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Voortgang CoronaMelder

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Reactie op verzoek commissie over lonen in de zorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Reactie op aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Vertrouwelijke beantwoording van een aantal vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 112. 112

  Advies ‘Opschalingsplan COVID-19’

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Afspraken MSZ financiële gevolgen COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Reactie op verzoek commissie over concept draaiboek triage

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6 'Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid' (Kamerstuk 25295-351)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 116. 116

  Voorwaardelijke toelating eerstelijns paramedische zorg voor patiënten na ernstige COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Lessen verpleeghuizen met het oog op een eventuele tweede golf

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Landelijke introductie “CoronaMelder”

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Outbreak Management Team (OMT) advies aanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad van 16 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur (Kamerstuk 29214-83)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 124. 124

  Reactie op verzoek commissie over datalek donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Peters over een handreiking kostendelersnorm opstellen (Kamerstuk 25424-543)

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Reactie op het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Reactie n.a.v. het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Update bron- en contactonderzoek en quarantaine

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Reactie op het verzoek van het lid Asscher over de berichtgeving op de NOS-site over de totstandkoming van het opschalingsplan rond de bron- en contactonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 2 september 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.  
 133. 133

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie. In de procedurevergadering van 23 september zal een lijst worden voorgelegd met debatten waarvan eerder is aangegeven dat ze snel moeten worden ingepland.
                                                   
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 134. 134

  Plenaire debatten (vervolg)


  Besluit: Ter informatie (vervolg)

  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.

  32. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de RvW van 6 november 2018.) Dit debat is tijdens de RvW van 10 maart 2020 samengevoegd en om gezet in een debat. Samengevoegd zijn: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema), Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen). Verzocht is het debat spoedig na het zomerreces in te plannen.

  33. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 juni 2020).

  34. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen.  (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 1 september 2020). Verzocht is het debat snel in te plannen.
 135. 135

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  15. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 juni 2020).
 136. 136

  Overzicht VAO's/VSO's


  Besluit: Ter informatie
   
  • VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstukken 29323-137 en -138).
 137. 137

  Behandeling ontwerpbegrotingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 139. 139

  Brief van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ter aanbieding van het advies ‘Van deelbelangen naar gedeeld belang’

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  In handenstelling van de motie van het lid Van den Berg (Kamerstuk 35470-XVI-13) aan cie. VWS door Presidium

  Te behandelen:

  Loading data
 142. 142

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeken "Beleid en capaciteit coronatesten" en "Resultaten programma Zinnige Zorg"

 143. 143

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om aan de minister van VWS een 'stand still' te vragen in de wijze van indiceren en financieren met betrekking tot de lopende indicaties voor de intensieve kindzorg zo lang er nog onduidelijkheid is met betrekking tot het nieuwe normenkader

  Te behandelen:

  Loading data
 144. 144

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een reactie te vragen op het artikel "agressie-en-intimidatie-in-ziekenhuizen-stijgt-door-corona"

  Te behandelen:

  Loading data
 145. 145

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over de ontvangen brieven inzake de geleerde lessen omtrent COVID-19 (Kamerstuk 25 295, nrs. 422, 463, 508).

  Te behandelen:

  Loading data
 146. 146

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om op korte termijn een algemeen overleg in te plannen over het protocol ten tijde van een Code Zwart (Fase 3 COVID-19).

  Te behandelen:

  Loading data
 147. 147

  Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een rondetafelgesprek te organiseren inzake misstanden turnen.

  Te behandelen:

  Loading data