Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 5 nov
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 5 november

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • ma 16-11-2020 12.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
 • wo 18-11-2020 13.00 - 14.00 Bijzondere procedure Mensenrechtensituatie in West-Papoea (via videoverbinding)
 • do 19-11-2020 14.00 - 14.45 Procedurevergadering  (via videoverbinding)
 • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
 • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE: Besluit: Toevoegen aan agenda van AO van 24-11 over NAVO, mits dit AO met een uur kan worden uitgebreid; zo niet dan omzetten in schriftelijk overleg met inbreng op woensdag 25 november 12.00 uur.
 • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken: Besluit: verplaatsen naar ochtend 10.00-12.30 uur
 • ma 30-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud
 • do 03-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
 • wo 16-12-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Suriname
 • do 17-12-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 

Nog te plannen activiteiten:
- Algemeen overleg MH-17: te plannen vóór Kerstreces (met ministers BuZa en J&V).
- Rondetafelgesprek over persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen (digitaal).

Te agenderen plenaire debatten:
33. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
60. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
72. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
125. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 
3
Verzoek Falun Gong Stichting Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. gedwongen orgaanverwijdering in China
4
Kennisagenda Buitenlands beleid van de EU, inclusief de verschuiving van machtsverhoudingen EU, VS en China
5
(Digitale) ontmoeting met de leden van de commissie van Buitenlandse Zaken en EU zaken van het Italiaanse parlement (Camera dei Deputati)

Details

In een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de commissie heeft de voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken en EU zaken van het Italiaanse parlement (Camera dei Deputati) het voorstel gedaan een ontmoeting te organiseren tussen de leden van beide commissies om in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen:
 • Gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
 • Migratie
 • Spanningen in de Middellandse zee
 • Mensenrechten
Besluit: Gesprek plannen vóór het verkiezingsreces. Tevens het onderwerp 'Relatie met Rusland en China' toevoegen aan het lijstje met te bespreken onderwerpen.
6
Uitnodiging PGA voor raadgevende vergadering van parlementariërs van het Internationale Strafhof en de rechtstaat (CAP-ICC) d.d. 19-20 november 2020
7
Overleg met de nationale en internationale sportbonden over mensenrechten en de opvolging van de motie van het lid Servaes c.s. over opnemen van mensenrechtennormen in reglementen van internationale sportfederaties (Kamerstuk 33750-V-28)

Te behandelen:

11
Toezeggingen gedaan tijdens notaoverleg Mensenrechtenrapportage van 22 juni 2020, over de zes focusgebieden inclusief de besteding van gelden aan persvrijheid (Kamerstuk 32735-308)

Te behandelen:

12
13
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (Kamerstuk 32623-299)

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2020, over het bericht ‘Koerden gaan Syrische vrouwen en kinderen vrijlaten uit Al Hol-kamp’

Te behandelen:

15
Opvolging van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43)

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over de Homogene Groep Internationale samenwerking 2021 (HGIS-nota 2021) (Kamerstuk 35571-1)

Te behandelen:

17
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-V)

Te behandelen:

18
Kabinetsreactie op de evaluatie van het Nederlandse beleid in de periode 2016-2019 ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie (EU)

Te behandelen:

19
Overzicht van de activiteiten die Nederland ontplooit op het gebied van godsdienstvrijheid en levensovertuiging en de stand van zaken rondom de mandaatverlenging van de EU Speciaal Gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging

Te behandelen:

20
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2020, over het feit dat de Turkse president aangifte gedaan heeft wegens belediging

Te behandelen:

24
Beantwoording vragen commissie inzake wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; ’s-Gravenhage, 6 december 2019 (Kamerstuk 35584-(R2149)-1)

Te behandelen:

25
Zesde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 28 september 2020

Te behandelen:

29
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z19751 Aan minister Buza - feit vragen bijeenkomst op Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie 27-10-2020
 2. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020
 3. 2020Z17907 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde inzake Munir case  05-10-2020
 4. 2020Z17904 Aan minister Buza - verzoek reactie analyse ERK ´De respons van de EU op de Chinese staatsgestuurde investeringsstrategie'  05-10-2020
 5. 2020Z16006 Aan minister Buza en Def - verzoek reactie berichtgeving terugtrekking deel troepen VS uit Irak  10-09-2021