Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 september 2020
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten van de commissie

  • vr 04-09-2020 10.00 - 15.00 Interparlementaire Conferentie (videoconferentie) over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
  • do 10-09-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg AVVN. Inbrengdatum verzetten naar woensdag 16 september aangezien de inzetbrief wordt vastgesteld in de Rijksministerraad van vrijdag 11 september. De ministers wordt verzocht hun reactie voor aanvang van de AVVN (maandag 21 september) aan de Kamer toe te zenden.
  • ma 14-09-2020 13.30 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 28-09-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Ruslandstrategie
  • do 01-10-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • di 06-10-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 15-10-2020 10.30 - 11.15 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)
  • do 29-10-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • week van 10 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  • do 12-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 12-11-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 16-11-2020 12.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
  • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
  • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE
  • do 26-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 30-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud
  • do 10-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 17-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek Amnesty International om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Rusland

 4. 4

  Behandeling ontwerpbegrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport van Amnesty International “Civilian lives at risk in the Sahel.”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Update renovatie van het Vredespaleis

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied (Kamerstuk 32735-301)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging over belang dat ambtenaren vrijelijk moeten kunnen rapporteren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolgstudie nucleaire risicobeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Recente ontwikkelingen Wit-Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  IOB evaluatie met betrekking tot het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Kuzu over verantwoord ondernemen in relatie tot de mensenrechtenschendingen in China (Kamerstuk 32735-293) en de motie van het lid Van Helvert over ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen (Kamerstuk 32735-299)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse militaire bijdrage aan Operatie Irini

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen over Myanmar tijdens het Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verdragen in voorbereiding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek derubricering geheime verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  35332 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken 13 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020, de geannoteerde agenda voor de ingelaste videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 19 augustus 2020 en de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 en 28 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over het verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020, de geannoteerde agenda voor de ingelaste videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 19 augustus 2020 en de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 en 28 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over regulering van online content

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om input voor het “NAVO 2030” reflectieproces,

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z13178 Aan ministers Buza en Def - verzoek reactie op AIV advies Europese veiligheid  02-07-2020
  2. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
  3. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020 rappeleren
 29. 29

  Verzoek om Maria Ressa (2018 benoemd als Time´s Person of the Year, journalist in Filipijnen) te ontvangen in een bijzondere procedure op op 5 november van 10.00-11.00

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek ontvangst Hart voor Suriname in bijzondere procedure

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel om mevrouw Bensouda, hoofdaanklager van het ICC, uit te nodigen voor een gesprek met de commissie

  Te behandelen:

  Loading data