Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoconferentie)

De vergadering is geweest

3 juni 2020
12:30 - 13:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding whitepaper ‘Scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem - Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding’ va TNO en tevens aanbod voor een (virtuele) technische briefing

 3. 3

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot Wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging inzake Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afbakening Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toepassing toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake Overbruggingskrediet Royal IHC

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stimulering van energie-coöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toekomstige groei wind op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2020, over de CO2-compensatie door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang in de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over een Addendum op het Akkoord op Hoofdlijnen om zo de gaswinning versneld te kunnen beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Noodpakket 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante handel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de reactie op de vragen van het lid Jorritsma-Lebbink over de problemen ten aanzien van de postvoorziening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg over geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Concurrentievermogen op 15 mei 2020 (Kamerstuk 21501-30-484)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen op 29 mei 2020 (Kamerstuk 21501-30-487)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Sienot voor een werkbezoek RES-sen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Organisatieontwikkeling Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies HRA/NPR Adviescollege Veiligheid Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020 (Kamerstuk 21501-33-805)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de informele Telecomraad 5 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda Telecomraad 5 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de resultaten risicoanalyse 2020-2021 (Kamerstuk 33529-740)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  35451 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen op 29 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data