Notaoverleg : Care

De vergadering is geweest

15 juni 2020
10:00 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie 7 minuten, 3,5 minuut voor de afgesplitste groepen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)
 • H.C.M. Krol (Groep Krol/vKA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verpleeghuiszorg/Wet langdurige zorg (Wlz)

 2. 2

  Beleidsreactie Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Benutting budgettair kader Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NZa-advies inzake bekostiging expertisecentra langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift voorlopige kaderbrief Wlz 2019 en beleidsregel op grond van de kaderwet ZBO’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De veranderende rol van zorgkantoren in de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorlopig Kaderbrief Wlz 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Standpunt positionering behandeling in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op advies expertisecentra langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatwerk in de Wlz-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken rond de complexe zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Complexe zorgvragen (Het Juiste Loket)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gehandicaptenbeleid

 17. 17

  Eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van derden over ouderen- en gehandicaptenzorg, verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toekomst Juiste Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wet zorg en dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditef beperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie om een brief met een actuele stand van zaken over de situatie bij Reinaerde in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Langer Thuis

 27. 27

  Ouderenzorg

 28. 28

  Beleidsreactie op het SCP rapport ‘Werk en mantelzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Knelpunten in de overgang tussen thuis en het verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Langer thuis - Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Advies Wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Tweede advies Wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid: Op weg naar effectieve interventies tegen eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Eerste versie van het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Eindrapport landelijk aanjager respijtzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 43. 43

  Toelichting financiering van koplopergemeenten cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Langdurig beschikken op basis van de Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Monitor abonnementstarief en stand van zaken implementatie van het abonnementstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over de behandeling van een brief over het resultaatgericht beschikken en de ervaringen van een burger hiermee in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over het abonnementstarief Wmo - Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over brandbrief met betrekking tot tekorten sociaal domein Zeeuwse gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wlz-onderdeel Langer Thuis

 54. 54

  Oplossingen voor de zorgval

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Focus op Toegang op de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toezegging beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  PGB 2.0

 60. 60

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Inrichting structureel beheer PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  PGB Algemeen

 63. 63

  Reactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data