Notaoverleg : Asiel en migratie

De vergadering is geweest

3 juni 2020
9:30 - 15:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • B. Becker (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • T.U. Hiddema (FVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 4 juli 2019, over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Extra opvangplekken voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Doorlooptijden van asielaanvragen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 4 juli 2019 over de uitkomsten van gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veilige landen van herkomst - beoordeling Armenië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Van den Berge en Van Ojik over slachtoffers van bacha-bazimisbruik niet terugsturen (Kamerstuk 19637-2552)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2020, over het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Taskforce, onderzoek Significant maatregelen en aanbevelingen en tijdpad dwangsomproblematiek bij de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herbeoordeling veiligheid lhbti'ers en christenen in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de informele JBZ-raad van 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Incidentenoverzicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gevolgen richtsnoer Europese Commissie voor beslistermijnen IND

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nederlandse inzet in de Europese grens- en kustwacht in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid inzake toegang, toelating en opvang van vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meerjarig beleidskader hervestiging 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data