Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 20 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 20 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 6 mei 2020 is vastgesteld.

Details

Het lid Alkaya (SP) heeft n.a.v. het besluit bij agendapunt 14 van de vorige procedurevergadering opgemerkt dat de commissie daarbij ook heeft uitgesproken zo mogelijk voor het zomerreces een debat te willen voeren over de vermogensrendementsheffing (box 3).
2
Brievenlijst
16
Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht in Publiek Geld (deel 2)" (Kamerstuk 31865-154)

Te behandelen:

23
Aanbieding activiteitenverslag 2019 van ERK
26
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

Besluit: Gelet op de voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen suggesties voor de prioritering van fysieke commissieactiviteiten tot aan het zomerreces en de beraadslaging daarover in de procedurevergadering stelt de commissie zeven prioritaire activiteiten vast, waarvan er reeds vijf eerder waren ingepland. Daarbij spreekt de commissie uit dat zij ervan uitgaat dat, ondanks de beperking van het aantal voor alle commissies beschikbare vergaderzalen, ruimte blijft bestaan voor het op ad hoc-basis beslissen tot het houden van andere, nu nog niet te voorziene spoedeisende en/of politiek zwaarwegende activiteiten. 

Vijf prioriair verklaarde activiteiten van de commissie, die reeds zijn gepland:
- wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
- wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
- wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
- do 25-06-2020 13.00-17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld, in combinatie met het thema Begroten en verantwoorden (dat niet in een afzonderlijk algemeen overleg wordt behandeld) 
- di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Twee prioritair verklaarde, nog te plannen activiteiten:
- een algemeen overleg Belastingdienst
- een algemeen overleg Staatsdeelnemingen en/of overige onderwerpen; te houden met de minister en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)
27
Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is besloten

Details

Bij de vaststelling van de prioritaire commissieactiviteiten tot aan het zomerreces heeft de commissie het onderstaande overzicht betrokken. In aanvulling daarop is gesproken over het nog aan de commissie voor te leggen voorstel van een voorbereidingsgroep tot het houden van een rondetafelgesprek n.a.v. de adviezen van de Commissie Ter Haar.

Algemeen overleggen:
AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingdienst
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Gesprekken:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.

Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
28
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.
 
 • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
 • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
 • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
 • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
 • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
 • 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
 • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
 • 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z05078)
 • 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale wetsvoorstellen (2020Z06504)
 • 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
 • 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman van Air France-KLM (2020Z07706)
 • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
 • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
 • 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)
 • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
 • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
 • 07-05-2020 - Verzoek om reactie op het bericht "Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs" (2020Z08140)
 • 07-05-2020 - Verzoek inzake selectieregels en risicomodellen Belastingdienst (2020Z08127)
36
Planning debat Voorjaarsnota

Details

Besluit: de commissie spreekt uit het debat over de Voorjaarsnota graag zo kort mogelijk voor het zomerreces te willen voeren, zoals te doen gebruikelijk. Daarnaast besluit de commissie de minister te verzoeken om voorafgaand aan het debat een actualisatie van de Voorjaarsnota te sturen en daarin tevens te beargumenteren waarom de Voorjaarsnota dit jaar eerder dan gebruikelijk naar de Kamer is gestuurd.
37
Onderzoek masterstudent naar financiële besluitvorming

Details

Ter informatie: het lid Snels attendeert de commissie op een onderzoek van een masterstudent van de Universiteit Utrecht naar de wijze waarop de Kamer besluiten neemt op basis van financiële informatie en vraagt de leden en hun beleidsmedewerkers aan dit onderzoek deel te nemen.