Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

20 mei 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 6 mei 2020 is vastgesteld.

  Het lid Alkaya (SP) heeft n.a.v. het besluit bij agendapunt 14 van de vorige procedurevergadering opgemerkt dat de commissie daarbij ook heeft uitgesproken zo mogelijk voor het zomerreces een debat te willen voeren over de vermogensrendementsheffing (box 3).
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda van de extra ingeplande Eurogroep van 15 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM over de Pandemic Crisis Support kredietlijn en bijbehorende documentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationaal Hervormingsprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aangekondigde spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rectificatie brief van 28 april 2020 over Voortgangsrapportage Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bestuurlijke reactie op BIT-advies Programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake loonbeslag in verband met kinderopvangtoeslagschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie SZW om alle relevante informatie vanaf 2014 rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht in Publiek Geld (deel 2)" (Kamerstuk 31865-154)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 15 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de Eurogroep van 8 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht over het ECB-programma en update over het EU-herstelfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg over de vergaderingen van de Eurogroep en de Raad van de gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vierde aanvullende EU-begroting 2020: inzet Solidariteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Omnibus-voorstel Macro-financiële bijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding activiteitenverslag 2019 van ERK

 24. 24

  Aanvulling Geannoteerde Agenda Eurogroep 15 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  Besluit: Gelet op de voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen suggesties voor de prioritering van fysieke commissieactiviteiten tot aan het zomerreces en de beraadslaging daarover in de procedurevergadering stelt de commissie zeven prioritaire activiteiten vast, waarvan er reeds vijf eerder waren ingepland. Daarbij spreekt de commissie uit dat zij ervan uitgaat dat, ondanks de beperking van het aantal voor alle commissies beschikbare vergaderzalen, ruimte blijft bestaan voor het op ad hoc-basis beslissen tot het houden van andere, nu nog niet te voorziene spoedeisende en/of politiek zwaarwegende activiteiten. 

  Vijf prioriair verklaarde activiteiten van de commissie, die reeds zijn gepland:
  - wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  - wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  - wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
  - do 25-06-2020 13.00-17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld, in combinatie met het thema Begroten en verantwoorden (dat niet in een afzonderlijk algemeen overleg wordt behandeld) 
  - di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Twee prioritair verklaarde, nog te plannen activiteiten:
  - een algemeen overleg Belastingdienst
  - een algemeen overleg Staatsdeelnemingen en/of overige onderwerpen; te houden met de minister en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)
 27. 27

  Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is besloten

  Bij de vaststelling van de prioritaire commissieactiviteiten tot aan het zomerreces heeft de commissie het onderstaande overzicht betrokken. In aanvulling daarop is gesproken over het nog aan de commissie voor te leggen voorstel van een voorbereidingsgroep tot het houden van een rondetafelgesprek n.a.v. de adviezen van de Commissie Ter Haar.

  Algemeen overleggen:
  AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingdienst
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)
  AO Europese btw
  AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Gesprekken:
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
  Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
  Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.

  Werkbezoeken:
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
 28. 28

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.
   
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
  • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
  • 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z05078)
  • 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale wetsvoorstellen (2020Z06504)
  • 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
  • 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman van Air France-KLM (2020Z07706)
  • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)
  • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
  • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
  • 07-05-2020 - Verzoek om reactie op het bericht "Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs" (2020Z08140)
  • 07-05-2020 - Verzoek inzake selectieregels en risicomodellen Belastingdienst (2020Z08127)
 29. 29

  Verlaging van de maximale kredietvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Second opinion ambtsmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Geactualiseerd overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2021 en fiscale wetsvoorstellen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Planning debat Voorjaarsnota

  Besluit: de commissie spreekt uit het debat over de Voorjaarsnota graag zo kort mogelijk voor het zomerreces te willen voeren, zoals te doen gebruikelijk. Daarnaast besluit de commissie de minister te verzoeken om voorafgaand aan het debat een actualisatie van de Voorjaarsnota te sturen en daarin tevens te beargumenteren waarom de Voorjaarsnota dit jaar eerder dan gebruikelijk naar de Kamer is gestuurd.
 37. 37

  Onderzoek masterstudent naar financiële besluitvorming

  Ter informatie: het lid Snels attendeert de commissie op een onderzoek van een masterstudent van de Universiteit Utrecht naar de wijze waarop de Kamer besluiten neemt op basis van financiële informatie en vraagt de leden en hun beleidsmedewerkers aan dit onderzoek deel te nemen.