E-mailprocedure : Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting EZK Noodpakket banen en economie (35438)

De vergadering is geweest

28 april 2020
16:00 uur
Leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (Kamerstuk 35438) kan plaatsvinden op maandag 18 mei 2020 van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur (inclusief lunchpauze).
 
Gaarne verneem ik uiterlijk dinsdag 28 april 2020 of u met dit datumvoorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting EZK Noodpakket banen en economie (35438)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data