Procedurevergadering : Procedurevergadering (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 april 2020
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 - 318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Stichting Nedersaksenlijn voor werkbezoek over Nedersaksenlijn en spoorverbinding Emmen-Rheine

 3. 3

  Uitnodiging Waddenfonds voor werkbezoek aan Waddengebied

 4. 4

  Verzoek VPN om gesprek over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerpbesluit ter implementatie van de minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen bijlagen bij Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingen van Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ter informatie: lijst van ongeplande technische briefings

  In verband met de beperkende maatregelen in het kader van corona heeft een aantal technische briefings vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. Het betreft:
  • Omvorming ProRail (door de Raad van State)
  • Anticiperend handhaven (door prof. mr. Bröring & prof. dr. Neerhof)
  • Noordzeeakkoord (door de heer Wallage)
  • Greep op gevaarlijke stoffen (door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur)
  • Evaluatie OvV-aanbevelingen Vliegveiligheid Schiphol
  • Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid
  Zodra meer bekend wordt over het al dan niet Kamerbreed mogelijk maken van (virtuele) technische briefings zal met betrekking tot deze technische briefings een voorstel worden gedaan aan uw commissie.
 14. 14

  Voorstel voor het verlenen van een mandaat om de algemene overleggen van mei om te zetten in schriftelijke overleggen

  Besluit: De griffier mandateren de algemene overleggen in de maand mei om te zetten in schriftelijke overleggen, met dien verstande dat de corona-beperkende maatregelen van kracht blijven in de maand mei.
   
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het plan voor overprogrammering (Kamerstuk 35300-A-72)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op motie Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Herschikking van taken en functies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak verbetering vaarwegbeeld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerp Havennota 2020 - 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport ‘Olielekkage haven Rotterdam’ aan van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage Visie en Vertrouwen 2019 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift antwoord op een burgerbrief met betrekking tot de Machinerichtlijn en bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maandrapportage CBR februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op motie Postma c.s. over oplossing voor 75-plussers die in het buitenland wil rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over second opinion stikstofaddendum bij MER 2014 Lelystad Airport en inputparameters

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kröger over het bericht inzake stikstofcijfers Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over drie economische studies op het gebied van luchtvaart (Kamerstuk 31936, nr. 710)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verandering automotivesector de opkomst van (deel)platformen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gevolgen aannemen motie Kröger over niet kappen van bomen langs de A9

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Derde rapportage Rijkswegennet 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Project Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vitaal beoordeling wegen en spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording feitelijke vragen over de eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Dekking en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport “Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Samenwerkingsverklaring asbestdakenverwijdering

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel toezending reactie over reductie van stikstofuitstoot door beste beschikbare technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanwijzing ILT niet-handhaven biocidenverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezegging met betrekking tot de lijst met vragen en antwoorden beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken toezeggingen en aanpak thermisch gereinigde grond Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vervolgacties aanpak PFAS en aanbieding ringonderzoek PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op toezegging over granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Evaluatie Beleidsnota Drinkwater 2014 en Hoofdlijnen Beleidsnota Drinkwater 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Impulsregeling klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitstel beantwoording lijst van vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Tussenstand onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Inspraak tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  EU-voorstel: Actieplan circulaire economie COM (2020) 98

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Mededeling - nieuw actieplan circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag Milieuraad 5 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  EU-voorstellen week 11-16

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Ingelaste informele high level videoconferentie van transportministers van EU-lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag informele videoconferentie Transportministers van 18 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag informele bijeenkomst transportministers d.d. 11 maart 2020 in Opatija, Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang Klimaatakkoord mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aangepaste dienstregeling NS

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Besluitvorming over Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie over een second opinion stikstofaddendum van juni 2014 bij de MER 2014 (Lelystad Airport)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken parkeren vliegtuigen als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Integrale veiligheidsanalyse en evaluatie van de implementatie van de OVV-aanbevelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op verzoek commissie over de petitie KAS en het rapport Royal HaskoningDHV

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Aanpak inkomende passagiers vanuit risicolanden ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op verzoek commissie over het borgen van de veiligheid op luchthavens in verband met drones

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op verzoek commissie over een brief inzake bericht dat zestien vliegtuigen konden landen op gesloten landingsbaan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Hinderbeperking Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19 - aanpassing

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Afschalen operatie op Schiphol a.g.v. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Aanwijzing aan de ILT inzake handhaving Verordening (EG) Nr. 261/2004

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Diverse luchtvaartonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking op nationale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Spoedregeling klinische proeven ter bestrijding van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Maatregelen CBR n.a.v. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  PBL policy brief en monitoringsrapportage Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Informatie over diverse onderwerpen en moties en enkele toezeggingen gedaan in het AO Circulaire Economie van 15 oktober 2019 en in het plenaire debat over de wetswijziging in verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35267)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Beleidsprogramma circulair textiel 2020 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Halfjaarlijkse rapportage van RWS betreffende de monitoring van plastic flessen en blikjes in het zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Tijdpad en inhoud van de amvb over gescheiden inzameling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267)

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Appreciatie van het amendement van het lid Schonis over voorhang (Kamerstuk 35267-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Eindrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), motie en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Evaluatie van de Informatiehuishouding OV-Informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Zorg- en taxivervoer tijdens coronacrisis en regulering van het straattaxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Sociale Veiligheid in het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Maatregelen in relatie tot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Verlopen rijbewijzen als gevolg van de maatregelen in relatie tot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een appreciatie op het rapport Change Course, towards fair and sustainable travell for all van Sail to the COP

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Het lid Schonis (D66) stelt voor om de geselecteerde partijen voor het rondetafelgesprek over de omvorming ProRail tot ZBO, vooruitlopend op het gesprek, te vragen om voor 15 mei a.s. een (digitaal) position paper in te dienen over dit onderwerp.

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Het lid Remco Dijkstra (VVD) stelt voor om de minister van LNV nogmaals te verzoeken de ontbrekende bijlagen bij de brief “Handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking op nationale luchthavens”, zo snel mogelijk op te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Het lid Kröger (GroenLinks) stelt voor de inbreng feitelijke vragen over de drie rapporten over vliegtuiggeluid, waartoe de commissie besloten heeft in een e-mailprocedure op 20 april jl., vast te stellen op maandag 11 mei 2020.

  Te behandelen:

  Loading data