Procedurevergadering

Procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (per videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 23 april 2020 (per videoverbinding)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 23 april te 14.00 uur (per videoverbinding)
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag Procedurevergadering (per videoverbinding) commissie I&W d.d. 23 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Stichting Nedersaksenlijn voor werkbezoek over Nedersaksenlijn en spoorverbinding Emmen-Rheine
3
Uitnodiging Waddenfonds voor werkbezoek aan Waddengebied
4
Verzoek VPN om gesprek over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
13
Ter informatie: lijst van ongeplande technische briefings

Details

In verband met de beperkende maatregelen in het kader van corona heeft een aantal technische briefings vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. Het betreft:
  • Omvorming ProRail (door de Raad van State)
  • Anticiperend handhaven (door prof. mr. Bröring & prof. dr. Neerhof)
  • Noordzeeakkoord (door de heer Wallage)
  • Greep op gevaarlijke stoffen (door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur)
  • Evaluatie OvV-aanbevelingen Vliegveiligheid Schiphol
  • Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid
Zodra meer bekend wordt over het al dan niet Kamerbreed mogelijk maken van (virtuele) technische briefings zal met betrekking tot deze technische briefings een voorstel worden gedaan aan uw commissie.
14
Voorstel voor het verlenen van een mandaat om de algemene overleggen van mei om te zetten in schriftelijke overleggen

Details

Besluit: De griffier mandateren de algemene overleggen in de maand mei om te zetten in schriftelijke overleggen, met dien verstande dat de corona-beperkende maatregelen van kracht blijven in de maand mei.
 
88
Informatie over diverse onderwerpen en moties en enkele toezeggingen gedaan in het AO Circulaire Economie van 15 oktober 2019 en in het plenaire debat over de wetswijziging in verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35267)

Te behandelen:

101
Het lid Schonis (D66) stelt voor om de geselecteerde partijen voor het rondetafelgesprek over de omvorming ProRail tot ZBO, vooruitlopend op het gesprek, te vragen om voor 15 mei a.s. een (digitaal) position paper in te dienen over dit onderwerp.

Te behandelen:

102
Het lid Remco Dijkstra (VVD) stelt voor om de minister van LNV nogmaals te verzoeken de ontbrekende bijlagen bij de brief “Handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking op nationale luchthavens”, zo snel mogelijk op te sturen.

Te behandelen:

103
Het lid Kröger (GroenLinks) stelt voor de inbreng feitelijke vragen over de drie rapporten over vliegtuiggeluid, waartoe de commissie besloten heeft in een e-mailprocedure op 20 april jl., vast te stellen op maandag 11 mei 2020.

Te behandelen: