06
apr
Besloten debat
6 april 2020 | 14:45 - 15:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie OCW op 6 april 2020 (videoconferentie)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie OCW op 6 april 2020 (videoconferencing)
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag van een procedurevergadering d.d. 6 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Procedurevergadering in verband met planning van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen

Details

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering een besloten karakter heeft, omdat deze verloopt via een videoconferentie. De Dienst Verslag en Redactie maakt een woordelijk verslag hiervan. De agenda, de besluitenlijst en het verslag zijn openbaar, met het oog op de gewenste transparantie.
2
Brievenlijst
4
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Te behandelen:

5
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Te behandelen:

6
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Te behandelen:

7
Stand van zaken wetsvoorstel Implementatie audiovisuele mediadienstenrichtlijn

Details

Besluit: De griffier wint nadere informatie in wanneer de nota n.a.v. verslag bij de Kamer kan worden verwacht en in hoe strak de planning is t.a.v. implentatietermijnen.

Volledige titel: Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie 35361 (inbreng verslag bij wetsvoorstel op 14-2-2020)
8
Mogelijkheden voor debat/verzamel-AO over de effecten van de COVID-19-maatregelen op het onderwijs

Details

Besluit: de commissie is zich bewust van de beperkte vergadertijd en het voornemen om hier als Kamer in zijn geheel gezamenlijk in op te trekken; toch wordt verzocht om de mogelijkheden na te gaan van een debat/verzamel-AO (in mei) over de effecten van de COVID-19-maatregelen op het onderwijs.