E-mailprocedure : Voorstel om voor de spoedwet 35424 de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op 16.00 uur

De vergadering is geweest

31 maart 2020
12:00 uur
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Koninkrijksrelaties
 
Geachte leden,
 
Bij de Kamer is heden ingediend het  Voorstel van wet houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424).
 
Aangezien het hier een spoedwet betreft stel ik u voor de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op hedenmiddag 16.00 uur. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken overweegt vanwege de spoed een blanco verslag uit te brengen.
Graag ontvang ik uw reactie op dit voorstel nog hedenochtend uiterlijk 12.00 uur.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de commissie om de inbrengtermijn van het verslag m.b.t. het Voorstel van wet houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424), vast te stellen op dinsdag 31 maart 2020 te 16.00 uur.

    Te behandelen:

    Loading data