Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

16 december 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. Laçin (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Technische briefing Cybersecurity van waterwerken, door ambtenaren van het ministerie van IenW, op 27 januari 2021 van 12.30-13.30 uur (per videoverbinding)

  Besluit: De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV), Geurts (CDA) en Schonis (D66) melden zich aan. Hiermee kan de technische briefing doorgang vinden.  
  Noot: Tijdens het wetgevingsoverleg Water en Wadden op 1 december 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van het lid Geurts (CDA) aangeboden om een toelichting te laten geven op de Cybersecurity van waterwerken in een besloten technische briefing. 
   
 3. 3

  Uitnodiging Gemeenten Brunssum en Beekdaelen voor werkbezoek over gevolgen leefbaarheid, milieu en gezondheid door militaire luchtvaart basis Geilenkirchen

 4. 4

  Verzamelwet IenW 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  ILT-rapport export van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording commissievragen over de Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Smart mobility in beweging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verlenging vliegverboden BES tot 15 december 2020 18:00 uur plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording commissievragen over de derde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Postma c.s. en verzoek van het lid Kuik inzake stabiele financiering van de zeemanshuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie OVV-rapport verminderde separatie na doorstart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag schriftelijk overleg over COVID-19 en internationaal personenverkeer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verduurzaming van de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  CO2-plafond internationale luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Toezichtsignaal F1 vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang ‘Liever een goede buur! een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Agenda voor het Waddengebied 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering motie van het lid Laçin c.s. over de indicatieve niveaus voor grondwater dat gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mededeling Stichtingsbestuur Waternet over digitale beveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst met EU-voorstellen IenW week 49-50

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op Amendement Van Raan (Kamerstuk 35570-XII-60)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Maandrapportage CBR oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op onderzoek naar het stelsel van de medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op internetconsultatie ontwerpbesluit metalendrankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om reactie op status rapport over de kosten van zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie over de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 (Kamerstuk 32852-130)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg MIRT van 7 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2021 (Kamerstuk 35570-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Openbaarmaking 1e halfjaarlijkse rapportage 2020 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92) (Kamerstuk 35570-A-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vormgeving proef travel corridor tussen Atlanta en Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kennisagenda 2020

  Zie ook de stafnotitie op deze agenda.
  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
  - Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is geweest op 26-11-20)
  - Grootstedelijke mobiliteit (het voorstel van de voorbereidingsgroep dat op deze agenda staat (punt 51), is aangenomen)
  - Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli; resultaten beschikbaar eind januari 2021)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' gepubliceerd, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020 gevoerd, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
  - Begrotingen
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 48. 48

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  67. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
 49. 49

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972)
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Het wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.  
  4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2020.
  8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
  Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 08-12-2020
  9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 14-12-2020
  10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 15-12-2020
  11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16-12-2020
  12.
   Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
  Inbrengtermijn voor het verslag is vastgesteld op 14-01-2021
 50. 50

  Geplande commissieactiviteiten tot het verkiezingsreces

  Fysieke activiteiten:
  16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart; uitgesteld 
  17-12-2020 14.30 - 18.30 Notaoverleg CBR; uitgesteld
  12-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee; uitgesteld
  14-01-2021 09.30 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer; uitgesteld
  20-01-2021 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”
  11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  Activiteiten per videoverbinding: 
  13-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  27-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Schriftelijke activiteiten:
  16-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen
  16-12-2020 15.00 - 15.00 Inbreng schriftelijk overleg Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod
  18-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 51. 51

  Voorstel van het lid Schonis (D66) om een schriftelijk overleg te houden over de recente brief van de minister over SAR-helikopters (Kamerstuk 30490, nr. 34) en af te voeren van de agenda van het AO Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te verzoeken de passende beoordeling en stikstofberekeningen Schiphol en Lelystad Airport z.s.m. aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Jaaroverzicht versterking kennispositie 2020

  Te behandelen:

  Loading data