Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 16 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 16 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Technische briefing Cybersecurity van waterwerken, door ambtenaren van het ministerie van IenW, op 27 januari 2021 van 12.30-13.30 uur (per videoverbinding)

Details

Besluit: De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV), Geurts (CDA) en Schonis (D66) melden zich aan. Hiermee kan de technische briefing doorgang vinden.  
Noot: Tijdens het wetgevingsoverleg Water en Wadden op 1 december 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van het lid Geurts (CDA) aangeboden om een toelichting te laten geven op de Cybersecurity van waterwerken in een besloten technische briefing. 
 
3
Uitnodiging Gemeenten Brunssum en Beekdaelen voor werkbezoek over gevolgen leefbaarheid, milieu en gezondheid door militaire luchtvaart basis Geilenkirchen
39
Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92) (Kamerstuk 35570-A-6)

Te behandelen:

47
Kennisagenda 2020

Details

Zie ook de stafnotitie op deze agenda.
- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is geweest op 26-11-20)
- Grootstedelijke mobiliteit (het voorstel van de voorbereidingsgroep dat op deze agenda staat (punt 51), is aangenomen)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli; resultaten beschikbaar eind januari 2021)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' gepubliceerd, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020 gevoerd, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
48
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
67. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
49
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972)
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Het wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.  
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2020.
8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 08-12-2020
9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 14-12-2020
10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 15-12-2020
11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16-12-2020
12.
 Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Inbrengtermijn voor het verslag is vastgesteld op 14-01-2021
50
Geplande commissieactiviteiten tot het verkiezingsreces

Details

Fysieke activiteiten:
16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart; uitgesteld 
17-12-2020 14.30 - 18.30 Notaoverleg CBR; uitgesteld
12-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee; uitgesteld
14-01-2021 09.30 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer; uitgesteld
20-01-2021 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”
11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving

Activiteiten per videoverbinding: 
13-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
27-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten:
16-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen
16-12-2020 15.00 - 15.00 Inbreng schriftelijk overleg Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod
18-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
51
Voorstel van de voorbereidingsgroep over de invulling van het kennisthema Grootstedelijke mobiliteit
53
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te verzoeken de passende beoordeling en stikstofberekeningen Schiphol en Lelystad Airport z.s.m. aan de Kamer te doen toekomen

Te behandelen: