Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 4 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 4 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

11
Voorstel vaststellen kennisagenda 2021
50
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Op 14-09-2020 is inbreng voor het wetsverslag verzonden.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Dit wetsvoorstel is op 09-09-20 aangemeld voor plenaire behandeling.
8. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Op 12-10-2020 is de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen, zie deze agenda.
9. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
51
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing ingepland op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (voorstel voorbereidingsgroep op 30-09-20 aangenomen)
- Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag ligt bij Rli; resultaat volgt rondom kerstreces)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (stafnotitie in voorbereiding, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen (stafnotitie is op 5 oktober verspreid, zie ook het besloten deel van deze procedurevergadering)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL; grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
52
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
47. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
99. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
18. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

De begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds is voorzien in de week van 17, 18 en 19 november 2020.

De commissie spreekt de wens uit om het VAO Spoorordening en het VSO Duurzaam vervoer spoedig te kunnen voeren. 
53
Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

Details

Fysieke activiteiten:
04-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Openbaar vervoer en taxi
11-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water (samengevoegd met AO Wadden)*
12-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
24-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie "Actiegroep N50 snel Veiliger" biedt een petitie aan voor een veiliger N50
24-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Motorrijdersactiegroep (MAG) en het Motor Collectief bieden aan 'Stop wegafsluitingen voor motorrijders'
02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS**
07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart

Activiteiten per videoverbinding:
04-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
09-11-2020 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
10-11-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol
17-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie Stichting Afvalfonds eindrapportage “Zicht op de afvalketen” 
18-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
25-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’, met name toegespitst op het wegverkeer 
26-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid
02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

Schriftelijke activiteiten:
05-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage*
12-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Derde Voortgangsrapportage Groot Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)*
12-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Verkeersveiligheid met minister JenV
24-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Externe veiligheid
25-11-2020 15.00 - 18.00 Schriftelijk overleg Transportraad 8 december 2020
26-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Postma (CDA) over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
09-12-2020 13.00 - 16.00 Schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.