Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

4 november 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • W.L. Postma (CDA)
 • C. Laçin (SP)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.A.J. Schonis (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een bestuurlijke boete bij slotmisbruik op gecoördineerde luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang wijziging Besluit voertuigen inzake de aanpak van tellerfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerp Implementatiebesluit verpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nahang Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het ministerie van I&W 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Erratum brief Algemene Rekenkamer met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel vaststellen kennisagenda 2021

 12. 12

  Brief van de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit inzake toetsing beleid aan Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Eindrapport van de Commissie voor Transport en Infrastructuur van het Huis van Afgevaardigden van de VS en de voortgang van de hercertificatie van de Boeing 737 MAX door EASA

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Operationeel toezicht vliegende eenheden Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het verlies van controle met dodelijke afloop met een Pipistrel Alpha Electro nabij vliegveld Stadskanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek om Nederlandse inbreng op EU-consultatie inzake slots

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verlenging vliegverboden BES tot 1 december 2020 18:00 plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Halfjaarverantwoording 2020 NS en ProRail en uitvoering amendement ‘betere internetverbinding in de trein’ (leden Amhaouch en van der Graaf)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkeling van de hyperloop

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Proces om helmplicht snorfietsers te regelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording van vragen over de bso-bus gesteld tijdens het notaoverleg Verkeersveiligheid van 12 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de OV-beschikbaarheidsvergoeding 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Maandrapportage CBR september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie Van der Graaf c.s. over herziening van de Wet bestrijding maritieme ongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  MARIN-rapport containerschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede rapportage Rijkswegennet 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake tijdelijke leningen Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang in verschillende dossiers (openbaar) personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie m.e.r. inzake het rapport over het onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit van milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ondertekening Denim Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapportage voor de zevende conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstoffen en Radioactief Afval (Joint Convention)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel beantwoording commissievragen over de kunststof- en textielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel beantwoording vragen over rapport 'Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Granuliet en analyseresultaten acrylamide in oppervlaktewater van de Kraaijenbergse plas

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitkomsten nationale knelpuntenanalyse militaire mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op commissievragen over de geannoteerde agenda Milieuraad 23 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst met EU-voorstellen commissie I&W week 40-43

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  EU-voorstel: Strategie duurzame chemische stoffen COM (2020) 667

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontmoedigen van boeken en reizen naar gebieden met een oranje reisadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vliegreizen tegen zeer lage tarieven naar gebieden met een oranje reisadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Literatuurstudie naar het risico van besmetting aan boord van vliegtuigen door het NLR en het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoord op vragen gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 29 september 2020, over de ophef rondom de granulietstort

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de stand van zaken subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (Kamerstuk 28684-624)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie met EU-transportministers 29 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag informele high-level videoconferentie met EU-transportministers d.d. 8 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Op 14-09-2020 is inbreng voor het wetsverslag verzonden.
  6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-20 aangemeld voor plenaire behandeling.
  8. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Op 12-10-2020 is de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen, zie deze agenda.
  9. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
  Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
 51. 51

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing ingepland op 10-11-20)
  - Medische keuringen CBR (voorstel voorbereidingsgroep op 30-09-20 aangenomen)
  - Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
  - Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag ligt bij Rli; resultaat volgt rondom kerstreces)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (stafnotitie in voorbereiding, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
  - Begrotingen (stafnotitie is op 5 oktober verspreid, zie ook het besloten deel van deze procedurevergadering)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL; grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 52. 52

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  47. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  99. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  18. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  De begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds is voorzien in de week van 17, 18 en 19 november 2020.

  De commissie spreekt de wens uit om het VAO Spoorordening en het VSO Duurzaam vervoer spoedig te kunnen voeren. 
 53. 53

  Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

  Fysieke activiteiten:
  04-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Openbaar vervoer en taxi
  11-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water (samengevoegd met AO Wadden)*
  12-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  24-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie "Actiegroep N50 snel Veiliger" biedt een petitie aan voor een veiliger N50
  24-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Motorrijdersactiegroep (MAG) en het Motor Collectief bieden aan 'Stop wegafsluitingen voor motorrijders'
  02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
  03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
  03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS**
  07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
  16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart

  Activiteiten per videoverbinding:
  04-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  09-11-2020 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
  10-11-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol
  17-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie Stichting Afvalfonds eindrapportage “Zicht op de afvalketen” 
  18-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’, met name toegespitst op het wegverkeer 
  26-11-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid
  02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
  16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

  Schriftelijke activiteiten:
  05-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage*
  12-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Derde Voortgangsrapportage Groot Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)*
  12-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Verkeersveiligheid met minister JenV
  24-11-2020 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Externe veiligheid
  25-11-2020 15.00 - 18.00 Schriftelijk overleg Transportraad 8 december 2020
  26-11-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Postma (CDA) over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
  09-12-2020 13.00 - 16.00 Schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020
  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 54. 54

  Voorstel van het lid Postma (CDA) om de staatssecretaris te verzoeken het onderzoek spoortraject Amsterdam – Berlijn conform de motie Amhaouch cs. voor de begrotingsbehandeling I&W naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven