Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 14 oktober 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor I&W op 14 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
34
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing ingepland op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (voorstel voorbereidingsgroep op 30 september aangenomen)
- Grootstedelijke mobiliteit (13 oktober is de eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli wordt aan de Kamer voorgelegd ter instemming)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (stafnotitie in voorbereiding, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen (stafnotitie is op 5 oktober verspreid, zie ook het besloten deel van deze procedurevergadering)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL; grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
35
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Op 14-09-2020 is inbreng voor het wetsverslag verzonden.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Dit wetsvoorstel is op 09-09-20 aangemeld voor plenaire behandeling.
8. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Op 02-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
9. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
36
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
51. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
104. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
111. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
138. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (minister I&W, staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 29 september 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
19. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
48. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
50. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
51. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
59. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
61. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
72. Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS (staatssecretaris I&W, minister Financiën)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 30 juni 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) 

De begroting van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds wordt behandeld in de week van 17, 18 en 19 november 2020.
37
Geplande commissieactiviteiten tot 10 december 2020

Details

Fysieke activiteiten:
15-10-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving*
28-10-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek OVV-rapport containerramp MSC Zoe
29-10-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vuurwerk
03-11-2020 13.30 - 13.45 Petitie Beleidskader Inclusieve Mobiliteit
03-11-2020 16.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
04-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
05-11-2020 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
05-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
10-11-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol
11-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water*
12-11-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid met minister JenV
17-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie Stichting Afvalfonds biedt eindrapportage “Zicht op de afvalketen” aan
24-11-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
25-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad 8 december 2020
02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS**
07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
09-12-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Milieuraad 17 december 2020

Activiteiten per videoconferentie:
29-10-2020 10.00 - 12.00 Gesprek Videogesprek met Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) (Openbaar)
04-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
18-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

Schriftelijke activiteiten:
15-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen SEO-rapport Effecten van een vliegbelasting voor luchtvrachtsector
28-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023*
29-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2021

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
39
41
Voorstel van het lid Paternotte (D66) om de minister te verzoeken om nog vóór de begrotingsbehandeling I&W een voortgangsbrief te sturen over de uitvoering van de motie Paternotte/Stoffer (Kamerstuk 31936, nr. 756) over een emissieplafond voor de Nederlandse luchthavens.

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om een brief aan de minister te vragen over de planning van het luchthavenbesluit Schiphol (LVB-1 en LVB-2) waarbij zij graag uitgelegd ziet welke stappen nog moeten worden gezet en wat het tijdpad is.

Te behandelen:

44
De leden Ziengs (VVD), Von Martels (CDA) Van Aalst (PVV) en Stoffer (SGP) stellen voor de staatssecretaris te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) alvorens de Kamer over dit onderwerp heeft gesproken. Daarnaast wordt voorgesteld de staatssecretaris te verzoeken het “ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat” (Staatscourant 2020, 48313), inclusief de zienswijzen en beantwoording, aan de Kamer te doen toekomen met het oog op de behandeling tijdens het AO Circulaire economie op 2 december 2020.

Te behandelen:

45
Stafnotitie - Plenaire debatten tot aan verkiezingen 2021
46
Toelichting rapporteurs Kröger (GroenLinks) en Van Eijs (D66) op de ontwerpbegroting I&W 2021